Ontwerpbesluit hogere grenswaarden (behorend bij bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’) ter inzage.

Het college is van plan om op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021, waarmee de bouw van meerdere (compensatie)woningen op verschillende locaties in de gemeente mogelijk wordt gemaakt. Uit akoestisch onderzoek is gebleken, dat ter plaatse van een aantal van deze locaties overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege de N470, Katwijkerlaan, Oude Leedeweg en Zuideindseweg. De maximale toelaatbare grenswaarde wordt hierbij niet overschreden.

 

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen. Op basis van het uitgevoerde akoestisch onderzoek is het college van mening dat de gecumuleerde geluidsbelasting niet onaanvaardbaar hoog is. Bron- en overdrachtsmaatregelen stuiten op overwegende bezwaren van financiële, stedenbouwkundige en verkeerskundige aard.

 

Bij de aanvraag voor omgevingsvergunningen voor de woningen, waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld, zal d.m.v. een bouw-akoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer moeten aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

 

Waar kunt u het ontwerpbesluit bekijken?

Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf donderdag 5 mei 2022 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor in Pijnacker en is raadpleegbaar via de gemeentelijke website www.pijnacker-nootdorp.nl.

 

Indienen zienswijzen?

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijzen kenbaar maken (schriftelijk of - na afspraak – mondeling) bij het college van Pijnacker-Nootdorp. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze kenbaar te maken via de website van de gemeente, www.pijnacker-nootdorp.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met meneer E. Swillens via het telefoonnummer 14 015. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het ontwerpbesluit waarop de zienwijze betrekking heeft.

 

Meer informatie?

Gedurende de periode van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden wordt een inloopavond georganiseerd. Op woensdag 11 mei 2022 is er tussen 19:30 uur en 21:00 uur gelegenheid om in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker nader te worden geïnformeerd over de inhoud en de verdere procedure van het besluit.

Pijnacker-Nootdorp, 4 mei 2022

 

Naar boven