Ontwerpbestemmingsplan 'Correctieve herziening Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021' ter inzage.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Correctieve herziening Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’ met ingang van donderdag 5 mei 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Wat is de inhoud van het bestemmingsplan?

Op 24 juni 2021 is het ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’ vastgesteld. Op basis van dit plan is onder andere door toepassing van de regeling Ruimte-voor-Ruimte - na sloop van bestaande bedrijfsbebouwing en/of glasopstanden – de bouw van (een of meerdere) compensatiewoningen mogelijk. De resterende gronden krijgen dan een open, groene bestemming. Er wordt hierbij waarde gehecht aan ruimtelijke kwaliteit van, onder andere, de cultuurhistorische linten en de Groenzoom. Bij de uitvoering van het ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020-2021’ is gebleken dat het juridische kader van het plan kan worden verbeterd, waardoor deze beoogde ruimtelijke kwaliteit beter wordt gewaarborgd. Daarom is ervoor gekozen om het ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’ op onderdelen te herzien. Het doel van deze correctieve herziening is dus het aanbrengen van een aantal wijzigingen en verbeteringen in het ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’. Daarnaast is het voorliggende plan gebruikt om een aantal correcties door te voeren, zoals o.a. een beperkte aanpassing van het bouwvlak van de Beatrixschool.

Om welk gebied gaat het?

Het plangebied omvat de navolgende locaties:

 • -

  Onderweg 1 te Pijnacker

 • -

  Oude Leedeweg 5 te Pijnacker (De Groene Hoeve)

 • -

  Zuideindseweg 24 te Delfgauw

 • -

  Zuideindseweg 37 te Delfgauw

 • -

  Keulseweg 36 te Pijnacker

 • -

  Berkelseweg 28 te Pijnacker (Het Groene Hof)

 • -

  Nieuwkoopseweg 8 te Pijnacker

 • -

  Katwijkerlaan naast 50A te Pijnacker

 • -

  Julianalaan 2 te Pijnacker (Beatrixschool)

Waar kunt u het plan bekijken?

Van donderdag 5 mei tot en met woensdag 15 juni 2022 is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en gedurende openingstijden in te zien bij de informatiebalie van het gemeentehuis.

Indienen zienswijzen?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen via de website van de gemeente, www.pijnacker-nootdorp.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team Ruimte via 14 015. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Meer informatie of vragen? Laat het ons weten.

Gedurende de periode van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan wordt een inloopavond georganiseerd. Op woensdag 11 mei 2022 is er tussen 19:30 uur en 21:00 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker gelegenheid om nader te worden geïnformeerd over de inhoud en de verdere procedure van het bestemmingsplan.

Wilt u meer weten over het plan of met de gemeente in gesprek? Maak dan een afspraak met de heer M. Beke (projectleider) via telefoonnummer 14 015.

Pijnacker-Nootdorp, 4 mei 2022

Naar boven