Verkeersbesluit voor het reserveren parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen aan Zuiderhaven te Harlingen

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HARLINGEN;

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer;

daartoe gemachtigd in artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994; krachtens het delegatiebesluit van 17 januari 1996, van de Gemeenteraad aan het college van Burgemeester en Wethouders;

stellen ter plaatse van de Zuiderhaven in de gemeente Harlingen maatregelen voor met als doel:

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoelt in de Wet milieubeheer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

overwegende dat:

 • De Zuiderhaven een weg is als bedoeld in artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994;

 • De Zuiderhaven een weg is onder beheer van de gemeente Harlingen en dat het college van Burgemeester en Wethouders derhalve bevoegd is tot het nemen van het verkeersbesluit;

 • De Zuiderhaven in het wegencategoriseringsplan van de gemeente Harlingen de functie van erftoegangsweg binnen de bebouwde kom vervult;

 • er mede door de realisatie van gereserveerde parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen invulling gegeven wordt aan de duurzame doelstellingen van de gemeente Harlingen;

 • er om die reden behoefte is aan een extra voorzieningen in dit deel van de stad;

 • er in het kader van de aanstaande aanbesteding voor publieke infrastructuur in de provincie Fryslân een plankaart gemaakt is met de potentieel meest gewenste locaties;

 • de meest gunstige locatie voor twee gereserveerde parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen aan de Zuiderhaven gelegen is op de parkeervoorziening direct ten noorden van huisnummer 108 en 110;

 • de maatregel voort komt uit overleg tussen de politie Noord-Nederland team Noordwest-Friesland.

b e s l u i t e n :

 • door het plaatsen van verkeersborden E4 (parkeergelegenheid) met onderborden OB19 (alleen opladen elektrische voertuigen) en onderborden OB504 (geldig voor twee parkeervakken), van de bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de betreffende parkeerplaatsen aan de Zuiderhaven te reserveren voor elektrische voertuigen.

Harlingen, 11 januari 2022

S.C. van Gent

Secretaris

C.M. Sjerps

burgemeester

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen.

 

Naar boven