Grenscorrectie Hilversum - Gooise Meren

De gemeenten Hilversum en Gooise Meren zijn van plan om op een aantal plaatsen hun onderlinge gemeentegrenzen te wijzigen, te weten:

 

 • 1.

  rondom de sportverenigingen ’t Spieghel, de Gooise Hockeyclub en scouting Arrowe, zodat deze van oudsher Bussumse verenigingen binnen Gooise Meren komen te liggen. Nu liggen deze percelen nog binnen de gemeente Hilversum. Met dit deel van de grenscorrectie (alle grond die van Hilversum naar Gooise Meren gaat) is circa 35 hectaren grond gemoeid;

 • 2.

  Andersom wordt door Gooise Meren aan Hilversum een zelfde hoeveelheid grond overgedragen. Het gaat voornamelijk om een deel aan de Franse Kampweg. Verder wordt er nog een aantal andere gevallen van onlogische / onpraktische gemeentegrenzen gecorrigeerd.

Tervisielegging

Burgemeester en wethouders van beide gemeenten maken op grond van artikel 5, lid 2 van de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) bekend dat hun gemeenteraden op 9 maart 2022 (gemeenteraad Hilversum) en 20 april 2022 (gemeenteraad Gooise Meren) het herindelingsontwerp hebben vastgesteld. De besluiten van beide gemeenteraden met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 6 mei 2022 tot en met donderdag 30 juni 2022 (8 weken) voor een ieder ter visie op de volgende plaatsen:

Gemeente Hilversum 

 • 1.

  In het Stadskantoor, iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur.

 • 2.

  digitaal via de gemeentelijke website, onderdeel burgerleeskamer. 

Gemeente Gooise Meren

 • 1.

  In de hal van het gemeentehuis bij de tafel met openbare bekendmakingen, iedere dag van 08.30 tot 17.00 uur, woensdag van 08.30 tot 20.00 uur;

 • 2.

  digitaal aan te vragen bij de externe adviseur herindeling, de heer Mr. S.Haak, mail: haak@haakadvocatuur.nl, tel.: 06 24 97 04 68. 

Zienswijze

Binnen de termijn van tervisielegging kan iedereen een zienswijze (mening, reactie, standpunt) over het herindelingsontwerp schriftelijk kenbaar maken en wel als volgt:

 • 1.

  per brief aan burgemeester en wethouders van Hilversum, postbus 9900, 1201 GM Hilversum (onder vermelding van zienswijze grenscorrectie, nummer 1068949) of per mail aan a.rijntjes@hilversum.nl (onder vermelding van zienswijze grenscorrectie)

 • 2.

  per brief aan burgemeester en wethouders van Gooise Meren t.a.v. de heer F.T.Pardaan, Postbus 6000 1400 HA Bussum (onder vermelding van zienswijzen grenscorrectie) of per mail aan f.pardaan@gooisemeren.nl

 • 3.

  Mocht u een zienswijze mondeling kenbaar willen maken dan verzoeken wij u een afspraak te maken met de heren Rijntjes (Hilversum) of Pardaan (Gooise Meren) (te bereiken via de genoemde e-mailadressen).

Informatie

Voor het inwinnen van informatie kunt u contact opnemen met de heer Mr. S. Haak, mail: haak@haakadvocatuur.nl, tel.: 06 24 97 04 68.

Alle reacties worden centraal verwerkt. U hoeft dus slechts bij één van de twee gemeenten een zienswijze in te dienen. Geef in de zienswijze duidelijk aan op welke onderdelen van het herindelingsontwerp uw zienswijze betrekking heeft en wat uw eventuele punten zijn.

Na de zienswijzenperiode, zullen beide gemeenteraden, mede na kennisname van de ingebrachte zienswijzen, beslissen over de grenscorrectie. Vervolgens zal het besluit tot vaststelling van de grenscorrectie ter verwerking toegezonden worden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De planning en verwachting is dat de grenscorrectie per 1 januari 2023 wordt doorgevoerd.

Naar boven