Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Koggenland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland;

 

Heeft het voorstel van Bestuur van 26 april 2022 gelezen, en;

 

gelet op:

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke

 • voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige

 • energietoeslag 2022;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de

 • Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Koggenland 2022.

besluit vast te stellen de beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Koggenland.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 4.4 van de beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Koggenland;

 • d.

  peildatum: 19 april 2022 of aanvraagdatum;

 • e.

  referteperiode: een periode van 3 maanden voorafgaand aan de peildatum;

 • f.

  Huishouden: het totaal van personen, bedoeld in artikel 3, 4 en 19a van de Participatiewet, die op eenzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP).

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2022 van € 800 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Per huishouden wordt eenmalig een energietoeslag toegekend.

 • 4.

  Aan kostendelers op grond van artikel 19a van de wet, wordt geen afzonderlijke toeslag worden toegekend. De toeslag wordt toegekend per huishouden. Wanneer dit huishouden kostendelers heeft wordt de toeslag uitbetaald aan de hoofdhuurder. De hoofdhuurder moet voldoen aan de in deze beleidsregels gestelde voorwaarden.

 • 5.

  Een huishouden heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 6.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

  • c.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

De energietoeslag wordt ambtshalve toegekend aan huishoudens die voldoen aan de

doelgroepomschrijving van artikel 2, en op 19 april 2022:

 • a.

  algemene bijstand ontvangen; of

 • b.

  een uitkering ontvangen op grond van de IOAW, IOAZ of BBZ 2004;

 • c.

  in 2022 of 2021 gebruik hebben gemaakt van bijzondere bijstand of minimaregelingen, voor zover we beschikken over recent getoetste (inkomens)gegevens; of

 • d.

  algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen vanaf datum inwerkingtreding van deze beleidsregels een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via de gemeentelijke website. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3.

  Bij de aanvraag worden in ieder geval ingediend: een kopie ID bewijs en bewijsstukken van het inkomen.

 • 4.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 december 2022.

Artikel 5: Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 januari 2023.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente 2022 Koggenland.

Aldus vastgesteld op 26 april 2022.

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

E.A. van Wattingen

de burgemeester,

Monique M. Bonsen-Lemmers

Naar boven