Gemeente Dordrecht, verleende omgevingsvergunning Zuidelijk gebied Stationsgebied - Weizigtpark te Dordrecht

Kennisgeving beschikking

verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

 

Aanvraag:

Z-22-407567

Activiteit:

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Voor: Het Weizigtpark te Dordrecht wordt gereconstrueerd. Hierbij worden diverse wandelpaden vernieuwd en of gewijzigd.

Locatie: Zuidelijk gebied Stationsgebied - Weizigtpark te Dordrecht

Datum besluit: 29 april 2022

 

Inzage

De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoonnummer 078 – 7708585 kunt u een afspraak maken.

Bezwaar

Tegen bovenstaand besluit kan een belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzending aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder moet het ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar.

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald. Een verzoek om schorsing van het bestreden besluit kunt u indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Naar boven