Kennisgeving APV ontheffing geluid Churchilllaan / Pegasusstraat in Alphen a/d Rijn

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Alphen aan den Rijn bekend dat een ontheffing is verleend van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder, in verband met werkzaamheden ter plaatse van de locatie Churchilllaan / Pegasusstraat in Alphen a/d Rijn. De werkzaamheden vinden plaats in de dagperiode van 17 januari 2022 en 26 augustus 2022 tussen 8.00 uur en 16.00 uur. Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2021354215.

 

Inzien

De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Het adres en de openingstijden kunt u vinden op de website van de gemeente Alphen aan den Rijn.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 15 januari 2022 en bedraagt 6 weken. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.

Het bezwaarschrift wordt bij voorkeur digitaal ingediend via de website van de gemeente: www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Het bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend via gemeente@alphenaandenrijn.nl of per post worden gestuurd naar College van burgmeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, t.a.v. bezwaarschriftencommissie, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres, de dagtekening, een omschrijving en kenmerk van dit besluit en de motivering van de bezwaren. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

 

Voorlopige voorziening

Indien er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt.

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Naar boven