Verordening Duurzaamheidslening gemeente Papendrecht

 

De raad van de gemeente Papendrecht;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 januari 2022;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat het op basis van de energiestrategie wenselijk is dat particuliere huiseigenaren energiebesparende maatregelen nemen;

 

wenst regels vast te stellen voor het verstrekken van Duurzaamheidsleningen om het nemen van energiebesparende maatregelen bij bestaande particuliere woningen te stimuleren;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de Verordening Duurzaamheidslening gemeente Papendrecht

 

 

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: een natuurlijk persoon die een aanvraag doet voor een Duurzaamheidslening;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  Toewijzing: het besluit van het college op basis waarvan de aanvrager bij SVn een aanvraag voor de Duurzaamheidslening kan doen.

 • d.

  Duurzaamheidslening: een lening die door SVn aan de aanvrager wordt verstrekt ten behoeve van de financiering van maatregelen aan zijn woning;

 • e.

  Maatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen aan een bestaande particuliere woning;

 • f.

  Maatwerkadvies: een advies van een gecertificeerd bedrijf over de noodzaak van de uit te voeren maatregelen aan de woning van de aanvrager;

 • g.

  Annuïteitenlening:een lening waarvan de aflossing en rentebetaling plaatsvindt volgens maandelijkse annuïteit;

 • h.

  Kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van de maatregelen vermeerderd met de kosten van het maatwerkadvies;

 • i.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647.

 

Artikel 2 Artikel met leden en opsommingen

 • 1.

  De aanvrager van een Duurzaamheidslening is eigenaar en bewoner van een bestaande woning in de gemeente Papendrecht

 • 2.

  Indien de woning waarop de aanvraag betrekking heeft, in eigendom is van meerdere eigenaren, gelden zij gezamenlijk als aanvrager. Tenminste een van hen dient jonger te zijn dan 76 jaar. De peildatum hiervoor is de datum waarop de aanvraag bij het college binnenkomt.

 

Artikel 3 Toekenningsplafond
 • 1.

  Voor de Duurzaamheidsregeling is een toekenningsplafond van €500.000,- beschikbaar.

 • 2.

  Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt alleen toegewezen voor zover het toekenningsplafond hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Indien het toekenningsplafond niet meer toereikend is, wordt de aanvraag voor een Duurzaamheidslening afgewezen.

 • 4.

  Het college kan beslissen de hoogte van het toekenningsplafond te wijzigen.

 

Artikel 4 Maatregelen
 • 1.

  Tot de maatregelen die voor een Duurzaamheidslening in aanmerking komen, worden in ieder geval gerekend:

  • Bodemisolatie

  • Vloerisolatie

  • Dakisolatie

  • Groen dak op een bestaand gebouw

  • Spouwmuurisolatie

  • Gevelisolatie

  • HR++ of triple glas met eventueel kozijnen

  • HR-107 ketel of een ketel met vergelijkbaar of beter rendement

  • Duurzame ventilatie 1

  • Warmtepomp boiler

  • Warmtepomp of hybride warmtepomp

  • Infrarood panelen

  • Warmteterugwinning-installaties (ventilatielucht en warmte uit douchewater)

  • Zonnepanelen

  • Zonneboiler

  • Maatwerkadvies voor verduurzamen woning 2

 • 2.

  Daarnaast komen voor een Duurzaamheidslening maatregelen in aanmerking:

  • Met een aantoonbaar energiebesparingseffect dan wel een duurzaam energieopwekkingspotentieel

  • Aanpassingen die nodig zijn om de woning aan te sluiten op een warmtenet

 

Artikel 5 Kenmerken Duurzaamheidslening
 • 1.

  De Duurzaamheidslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten van de uit te voeren maatregelen verhoogd met de kosten van het maatwerkadvies. Tegemoetkomingen van derden in de kosten van de maatregelen, zoals subsidies, worden in mindering gebracht op de werkelijke kosten.

 • 2.

  De Duurzaamheidslening bedraagt per aanvrager minimaal €2.500,- en kan nooit meer bedragen dan €25.000,-.

 • 3.

  De Duurzaamheidslening kan uitsluitend worden verstrekt voor maatregelen die worden uitgevoerd door een erkende installateur of aannemer.

 • 4.

  De Duurzaamheidslening komt tot uitbetaling via een bouwdepot van SVn op basis van facturen van de installateur of aannemer die de maatregelen heeft uitgevoerd.

 

Artikel 6 Procedure aanvraag en toewijzing
 • 1.

  Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt bij het college ingediend op een door het college voorgeschreven wijze en gaat vergezeld van de volgende bescheiden:

  • a.

   De te treffen maatregelen

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes

  • c.

   Indien nodig een omgevingsvergunning voor de werkzaamheden

  • d.

   Indien nodig een verklaring van de constructeur

  • e.

   Een planning van uitvoering van de werkzaamheden

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een besluit noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college besluit binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, tot toewijzing of afwijzing van de aanvraag.

 • 7.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

 

Artikel 7 Afwijzings- en intrekkingsgronden
 • 1.

  Het college wijst een aanvraag voor een Duurzaamheidslening af, indien:

  • a.

   Het toekenningsplafond niet toereikend is om de aanvraag te honoreren

  • b.

   De werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat van energiebesparing en/of van het potentieel duurzame opwek van energie

  • c.

   De werkelijke kosten minder bedragen dan €2.500,-

  • d.

   Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen

 • 2.

  Het college trekt het besluit tot toewijzing van een Duurzaamheidslening in, indien:

  • a.

   Dit besluit of de verstrekking van de Duurzaamheidslening voor SVn op grond van onjuiste gegevens tot stand gekomen is

  • b.

   Verstrekking van de Duurzaamheidslening niet tot stand komt

 

Artikel 8 Procedure verstrekking door SVn
 • 1.

  Toewijzing van de aanvraag voor een Duurzaamheidslening betekent dat het college een bedrag ter grootte van de Duurzaamheidslening in het gemeentelijk budget reserveert ten behoeve van de aanvrager. De toewijzing vormt het startpunt voor een autonome financiële toets van de aanvraag door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Duurzaamheidslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Papendrecht en SVn.

 • 3.

  Bij een positieve financiële toets stelt SVn een offerte op voor verstrekking van de Duurzaamheidslening en stelt het de hoogte van de Duurzaamheidslening vast. SVn beheert de verstrekte Duurzaamheidslening.

 • 4.

  Bij een negatieve financiële toets gaat SVn niet tot verstrekking van de Duurzaamheidslening over en brengt het de aanvrager en het college hiervan op de hoogte.

 • 5.

  Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan hij een klachtenprocedure bij SVn volgen en zich daarna wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) of tot de bevoegde burgerlijke rechter.

 

Artikel 9 Nadere regels

Het college kan over het bepaalde in deze verordening nadere regels vaststellen.

 

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan ten gunste van de aanvrager afwijken van het bepaalde in deze verordening, voor zover te toepassing hiervan naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing.

 

Artikel 11 Inwerkingstreding

De verordening treedt in werking met ingang 15 april 2022.

 

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ''Verordening Duurzaamheidslening gemeente Papendrecht''.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 24 februari 2022,

de griffier, de voorzitter

drs. ing. M.A.P. Muijzer – van der Meijden, mr. drs. A.M.M. Jetten

Naar boven