Vastgesteld bestemmingsplan ‘Aaksterveld 2, Ameide´

Burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘ Aaksterveld 2, Ameide ’ op 21 april 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 6 mei 2022 gedurende 6 weken ter inzage.

Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is het mogelijk maken van 6 starterswoningen in een voormalig bedrijfsgebouw, het realiseren van bergplaatsen en het aanleggen van parkeerplaatsen volgens een goede ruimtelijke ordening.

Het vastgestelde bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 6 mei 2022 tot en met vrijdag 17 juni 2022 op de volgende wijze worden ingezien:

  • 1.

    digitaal via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl . Het digitale identificatienummer van het vastgestelde bestemmingsplan is: NL.IMRO.1961.bpAMAaksterveld2-VA01;

  • 2.

    op papier uitsluitend op afspraak bij de publieksbalie in het gemeentehuis locatie Meerkerk aan de Prinses Marijkeweg 1 in Meerkerk. U kunt daarvoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, mevrouw A.M. Wiechers, via telefoonnummer 088 599 7000.

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt of die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, dan wel de belanghebbende die bezwaar heeft tegen de in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen, kan op grond van artikel 8.2 van de Wet op de ruimtelijke ordening gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen en een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Ingevolge artikel 3.8, vijfde lid van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Indien echter bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, treedt het besluit pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

Naar boven