Besluit hogere waarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Montferland hebben met toepassing van artikel 83 van de Wet geluidhinder een hogere waarde vastgesteld ten einde een bestemmingsplan vast te kunnen stellen dat de bouw van een woongebouw met 2 wooneenheden (in het kader van functieverandering naar wonen) mogelijk maakt op de locatie Tatelaarweg 32 te Didam. Daartoe heeft eerder het voornemen tot het vaststellen van een hogere waarde ter inzage gelegen.

Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting vanwege het wegverkeer ter plaatse van het voorgenomen woongebouw. Uit het onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde op de gevel van het woongebouw wordt overschreden als gevolg van het wegverkeer. Het vaststellen van hogere waarden is daardoor noodzakelijk.

Inzage en Informatie:

Met ingang van 5 mei 2022 liggen de betreffende stukken gedurende een termijn van zes weken (t/m 15 juni 2022) ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 in Didam. De stukken zijn tevens via www.montferland.info te raadplegen.

Beroep:

Een beroepschrift kan (gedurende de bovengenoemde termijn) worden ingediend door:

 • 1.

  belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

 • 2.

  belanghebbenden die bezwaren hebben tegen afwijkingen van het ontwerp van het besluit;

 • 3.

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

 • 4.

  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.

Didam 3 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Montferland,

Naar boven