Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied(vijfde herziening), wijziging Tatelaarweg 32 te Didam”

Burgemeester en wethouders van Montferland, maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 26 april 2022 het bestemmingsplan “Buitengebied(vijfde herziening), wijziging Tatelaarweg 32 te Didam” (ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp) hebben vastgesteld.

Het wijzigingsplan voorziet in de mogelijkheid tot de oprichting van een woongebouw met minimaal en maximaal twee wooneenheden in het kader van functieverandering naar wonen aan de Tatelaarweg 32 te Didam.

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 5 mei 2022 gedurende een termijn van zes weken (tot en met 15 juni 2022) voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, locatie Bergvredestraat 10 Didam en is tevens digitaal te raadplegen via www.montferland.info en/of via www.ruimtelijkeplannen.nl 

Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de hieronder genoemde belanghebbenden beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

- een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan bij burgemeester en wethouders heeft kenbaar gemaakt;

- een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan bij burgemeester en wethouders kenbaar te maken.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van bovengenoemde termijn, tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Didam 3 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Montferland

Naar boven