Wegafsluiting Omkromte

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

gelet op

Hetgeen ten aanzien van verkeersbesluiten in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen Inzake het Wegverkeer (BABW) bepaald, alsmede op de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat:

 

 • .

  de in dit verkeersbesluit genoemde wegen, wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994;

 • .

  deze wegen in eigendom en beheer zijn bij de gemeente De Fryske Marren;

 • .

  op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

 

 • .

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • .

  het voorkomen van hinder voor omwonenden aan de Omkromte;

. de Omkromte niet geschikt is om zwaar en groot verkeer te verwerken

Gewenst om:

 

 • .

  een wegafsluiting in de Omkromte te maken, zodat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is.

Motivering

In Broek-Zuid wordt volop gebouwd. Dit betekent dat de verkeerssituatie er ook gaat veranderen. Over de Omkromte rijdt vanwege de bouwactiviteiten nu veel bouwverkeer. Dit geeft overlast aan de omwonenden. Om dit probleem deels op te lossen, is al gele bebording geplaatst welke een route creëren voor het bouwverkeer. Na de bouwwerkzaamheden zal de Omkromte meer verkeer trekken van en naar de nieuwbouw. Om dit probleem blijvend op te lossen, moet er een oplossing komen voor de lange termijn.

Belangenafweging

Het belang van het verbeteren van de leefbaarheid voor bewoners van de Omkromte weegt voor ons zwaarder dan het belang van een doorgaande verbinding over de Omkromte van en naar Broek Zuid, mede door de goede alternatieve route via de nieuwe rotonde met de Tramwei en It Súd.

In het bestemmingsplan Broek-Zuid, op 29 november 2017 vastgesteld, is deze verkeersmaatregel (al) opgenomen.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 BABW is advies gevraagd aan de politie. De politie heeft positief geadviseerd

Besluit

Conform bijgaande en bij dit besluit behorende situatietekening:

 

 • .

  de Omkromte af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer door het plaatsen van een uitneembare paal;

 • .

  te plaatsen twee borden C01 “gesloten voor alle verkeer” en onderborden “uitgezonderd fietsers en bromfietsers”;

 • .

  te plaatsen twee borden L08 met onderborden “na 500/400 m” en “uitgezonderd fietsers en bromfietsers”.

  Joure, april 2022

  Burgemeester en wethouders voornoemd,

  de gemeentesecretaris, de burgemeester

  mw. D.J. Cazemier dhr. F. Veenstra

  Vereisten bezwaarschrift

  Binnen zes weken na toezending van dit besluit kan een belanghebbende hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan, welke het besluit genomen heeft. Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:

   

  • 1.

   de naam en het adres van de indiener;

  • 2.

   de dagtekening

  • 3.

   een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

  • 4.

   de gronden van het bezwaar.

   Voorlopige voorziening

   Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat deze belanghebbende ook bezwaar heeft gemaakt.

   Digitaal indienen voorlopige voorziening

   Een voorlopige voorziening kan ook digitaal bij de rechtbank worden ingediend en wel via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze site voor de precieze voorwaarden.

    

   

 

Naar boven