Suvelstrjitte 7 te Balk: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning wijzigen van eerder verleende vergunning nieuw te bouwen bedrijfspand (OV 202108

Op 19-04-2022 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 04-07-2022. De aanvraag betreft het wijzigen van eerder verleende vergunning nieuw te bouwen bedrijfspand.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven