Ige Galamawei te Oudega (Kadastrale aanduiding: BAL00/O/541): verleende vergunning verbreden van de watergang bij de Ige Galamawei te Aldegea en de oe

Op 20-apr-2022 is een omgevingsvergunning verleend voor deze locatie. Het gaat om het verbreden van de watergang bij de Ige Galamawei te Aldegea en de oevers in te richten conform de KRW-richtlijnen.. Deze vergunning is tot stand gekomen via de reguliere voorbereidingsprocedure.

Inzage is mogelijk

Als u de omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken wilt inzien: bel de gemeente (telefoonnummer 14 05 14) of stel uw vraag in een e-mail aan info@defryskemarren.nl.

Na afspraak kunt u op werkdagen de stukken inzien op het gemeentehuis te Joure, Herema State 1.

Het is ook mogelijk een kopie toegestuurd te krijgen.

Wilt u bezwaar maken?

Als u meent door dit besluit rechtstreeks benadeeld te zijn, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure. Het college moet uw brief binnen zes weken na genoemde datum van verlening hebben ontvangen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

� de naam en het adres van de indiener

� de dagtekening

� een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

� de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunt u vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo'n verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kunt u digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank. Hiervoor dient u te beschikken over DigiD.

Wilt u meer weten over de procedure en eventuele bijkomende kosten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14. Ook kunt u via de link www.defryskemarren.nl/bezwaar informatie over de bezwaarprocedure vinden en hoe wij daarbij met uw gegevens omgaan.

Naar boven