Verordening Alleenrecht WerkSaam

 

Zaaknummer: 1897374

 

Overwegende,

 • dat de gemeente Hoorn deelnemer is in de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland;

 • dat de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland diensten aanbiedt op een aantal terreinen;

 • dat de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland en het in stand houden daarvan een sociaal-maatschappelijk doel dient;

 • dat de gemeente Hoorn zich verplicht heeft om op jaarbasis een bepaald aantal diensten af te nemen;

 • dat in dat kader in plaats van een Europese aanbesteding ervoor is gekozen om het alleenrecht voor de in deze verordening te benoemen diensten te verstrekken aan de gemeenschappelijke regeling WerkSaam, dit vanwege de sociaalmaatschappelijke functie van deze gemeenschappelijke regeling, zoals het inzetten van arbeidskrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

gelet op het bepaalde in artikel 108 en 149 van de Gemeentewet, artikel 18 van de Europese richtlijn 2004-18 en artikel 2.24, sub a van de Aanbestedingswet 2012;

 

besluit vast te stellen:

 

Verordening Alleenrecht WerkSaam

 

 

Artikel 1  

Met toepassing van artikel 2.24 sub a van de Aanbestedingswet 2012 wordt een uitsluitend recht

gevestigd aan de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland voor de nagevolgde diensten

en opdrachten ten behoeve van de gemeente Hoorn:

 • a.

  het uitvoeren van nader door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen

 • I.

  schoonmaakwerkzaamheden;

 • II.

  cateringwerkzaamheden;

 • III.

  postbezorging;

 • IV.

  reprowerkzaamheden;

 • V.

  digitaliseringswerkzaamheden;

 • VI.

  (onderhouds-)werkzaamheden in het openbaar groen;

 • VII.

  (onderhouds-)werkzaamheden in het openbaar gebied;

 • b.

  het uitvoeren van nader door burgemeester en wethouders aan te wijzen dienstverlening.

 

Artikel 2  

 • a.

  Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van deze verordening.

 • b.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst WerkSaam Westfriesland aan als rechtspersoon om diensten genoemd in artikel 1 uit te laten voeren.

 • c.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd de in lid 2 van dit artikel bedoelde aanwijzing in te trekken.

 

Artikel 3  

 • a.

  Bij de prijsafspraken wordt door beide partijen de marktconformiteit in prijskwaliteitsverhouding bewaakt.

 • b.

  WerkSaam Westfriesland is verplicht marktconforme tarieven te hanteren.

 • c.

  WerkSaam Westfriesland is verplicht bij de uitvoering van haar werkzaamheden in het kader van deze verordening, toepassing te geven aan het (Europese) aanbestedingsrecht.

 • d.

  Concrete afspraken over de inhoud en uitvoering van de in artikel 1 genoemde werkzaamheden, condities, voorwaarden alsmede over de daaraan te stellen kwaliteitseisen en de daarvoor in rekening te brengen kosten, worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 4  

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Alleenrecht WerkSaam'.

 

Artikel 5  

Deze verordening treedt in werking op de dag van bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 februari 2022.

 

De raad van de gemeente Hoorn,

 

De griffier,                                            de voorzitter,

 

Naar boven