Ontwerpbesluit onttrekking voetpad Dokter Hattinkstrjitte te Wijckel aan het openbaar verkeer -Uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

Met ingang van datum ligt gedurende 6 weken ter inzage het ontwerpbesluit met tekeningen ‘onttrekking voetpad Dokter Hattinkstrjitte te Wijckel aan het openbaar verkeer’. Het ontwerpbesluit hangt samen met de verkoop van de voormalige school gelegen aan de Dokter Hattinkstrjitte 1 te Wijckel. Omdat de openbare functie van het voetpad grotendeels is komen te vervallen, bestaat het voornemen om het voetpad Dokter Hattinkstrjitte te Wijckel aan het openbaar verkeer te onttrekken.

Het besluit tot wegonttrekking wordt voorbereid met de procedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat dit ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd en dat belanghebbenden over het ontwerpbesluit gedurende de termijn van terinzagelegging een zienswijze in kunnen dienen.

Waar ter inzage

Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken kunt u inzien bij:

 

  • 1.

    de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

  • 2.

    het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

  • 3.

    het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Zienswijze

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een belanghebbende naar keuze mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit. Zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC te Joure. Degene die een mondelinge zienswijze in wil dienen adviseren wij om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak. Op die manier kan het risico op termijnoverschrijding worden voorkomen. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

Joure, datum.

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

 

Naar boven