Oude Balksterweg 5 Oudemirdum: omgevingsvergunning voor het oprichten van een camperterrein met bijbehorende voorzieningen (OV 20210338/6037937)

Wij hebben een omgevingsvergunning verleend voor deze locatie. Het gaat om het oprichten van een camperterrein met bijbehorende voorzieningen op het perceel Oude Balksterweg 5 te Oudemirdum. Deze vergunning is tot stand gekomen via de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

 

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit heeft met ingang van 26 november 2021 tot en met 7 januari 2022 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is een zienswijze binnengekomen

 

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 april 2022 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage bij:

 

 

  • 1.

    . de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

  • 2.

    · het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

  • 3.

    · het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

 

De omgevingsvergunning is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BPOUM21OUDEBALKWG5-VA01

 

Beroep

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

• de gronden van het bezwaar

Tegelijk met het instellen van beroep kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo'n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het instellen van beroep en/of het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 27 april 2022 Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven