Verkeersbesluit

behorende bij evenementenvergunning EV 20220034/Z.695268

Verkeersmaatregelen in verband met het organiseren van de jaarlijkse kunstmarkt op zaterdag 4 juni 2022 in het centrum van Balk

Kenmerk: EV 20220034/Z.695268

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;gelet op het verzoek van Stichting Kunstkring Gaasterland te Balk binnengekomen op 7 maart 2022 om ten behoeve van het organiseren van de jaarlijkse kunstmarkt op zaterdag 4 juni 2022 in het centrum van Balk enkele wegen in het centrum van Balk af te mogen sluiten;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

overwegende dat:

• Een groot aantal kramen wordt geplaatst;

• een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

• het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen;

• deze wegen binnen de bebouwde kom van Balk liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

• overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

besluiten:

tussen 4 juni 2022 6:00 uur tot en met 4 juni 2022 20:00 uur de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten

• Raadhuisstraat;

• Van Swinderenstraat en;

• Meerweg (aansluiting Van Swinderenstraat t/m huisnr. 10)

Joure,namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,medewerker team vergunningen, toezicht en handhaving.

Sietie Bruinsma22-04-2022

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

• de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.

 

Naar boven