Besluitenlijst college 19 april 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 19 april 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Verkoop Ruimte voor Ruimte titels

Het college heeft besloten de in bezit zijnde Ruimte voor Ruimte titels, aan te bieden voor verkoop, mits gekoppeld aan de planologische medewerking voor een woning.

 

Vaststelling bestemmingsplan Kapelaan Sleegersstraat ong.

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan Kapelaan Sleegersstraat ong., dat voorziet in correctie van het vigerende bestemmingsplan met de feitelijke situatie en daarmee de bouw van een woning mogelijk te maakt, voor te leggen aan de raad.

 

Verrekenen neveninkomsten 2021

Het college heeft besloten dat, overeenkomstig het advies van het Ministerie van BZK, voor de collegeleden over het jaar 2021 geen verrekening van neveninkomsten plaatsvindt.

 

Raadsvoorstel VVGB ontwerpbesluit omgevingsvergunning Kerkhovensestraat 14 Oisterwijk

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van het geldend bestemmingsplan voor het oprichten van een vrijstaande bedrijfswoning en een vrijstaand en in ruimtelijk opzicht ondergeschikt bedrijfsgebouw aan de Kerkhovensestraat 14 in Oisterwijk. Tevens heeft het college besloten de raad voor te stellen om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen aan te merken als de definitieve verklaring van geen bedenkingen indien geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring zijn ingediend.

 

Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Holleneind 12, Haaren

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan “Holleneind 12, Haaren” gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan voorziet in het saneren van een intensieve veehouderij, het omzetten van een deel van het voormalige agrarische bouwvlak naar een niet-agrarische bedrijfsbestemming ten behoeve van een agrarisch verwant bedrijf en statische opslag, de splitsing van de bestaande (woon)boerderij en de realisatie van drie ruimte-voor-ruimtewoningen.

 

Vaststellen eerste wijziging van de Legesverordening 2022

Het college heeft ingestemd met bijgevoegd raadsvoorstel ‘vaststellen eerste wijziging van de Legesverordening 2022’ betreffende het opnemen van een nieuw belastbaar feit om een leges ’korting’ van 30% van de bouwleges te verlenen aan een aanvrager die deelneemt aan het proefproject in het kader van de Wet kwaliteitsborging bouwen en voldoet aan de gestelde eisen.

 

Beantwoording brief over groei Tobroco

Het college heeft ingestemd met de schriftelijke beantwoording van de inwonersbrief inzake groei van het bedrijf Tobroco.

 

Verlenen definitieve verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van 22 appartementen KVL-terrein

Het college heeft besloten in te stemmen met de brief beantwoording zienswijze en stelt de raad voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van 22 appartementen op het middenterrein KVL te Oisterwijk.

 

Verklaring van geen bedenkingen wijziging pluimveehouderij Rosepdreef 9 te Oisterwijk

Het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de wijziging van de pluimveehouderij aan de Rosepdreef 9 te Oisterwijk.

 

Beantwoording artikel-42 vragen financiële gevolgen kaderbrieven

Het college heeft vragen beantwoord van de fractie PRO over de financiële gevolgen voor Oisterwijk naar aanleiding van de kaderbrieven van een aantal gemeenschappelijke regelingen.

 

Bestemmingsplan Kantstraat ongenummerd in Haaren

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan voor de realisatie van twee ruimte-voorruimtewoningen aan de Kantstraat in Haaren voor vaststelling aan de raad voor te leggen.

 

Begroting 2023 en jaarrekening 2021 OMWB

Het college heeft kennis genomen van de concept begroting 2023 en jaarrekening 2021 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en legt deze voor aan de raad.

 

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Molenakkerstraat 6 Moergestel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan Molenakkerstraat 6 Moergestel, waarmee aan de Molenakkerstraat 6 te Moergestel wordt voorzien in de beëindiging en sanering van de intensieve veehouderij en de herbestemming naar een akkerbouwbedrijf met enkele nevenactiviteiten, waaronder een grondgebonden zonneveld.

 

Rapportage Strijdplan

Het college heeft de rapportage van het Strijdplan Sociaal Domein vastgesteld. Hierin worden de resultaten van de beweging en de maatregelen uit het Strijdplan Sociaal Domein besproken. Daarnaast heeft het college besloten om het advies van de Adviesraad Sociaal Domein te beantwoorden. Zowel de rapportage, de brief als de beantwoording worden via een raadsinformatiebrief gedeeld met de gemeenteraad.

 

Naar boven