Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2022.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 10, tweede lid, van de Legesverordening 2022;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

 

Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2022.

Artikel I  

Hoofdstuk 2 van Titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2022 wordt vervangen door:

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

Paspoort

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,82

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,34

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,82

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,34

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,82

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,34

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,34

Identiteitskaart

1.2.5

van een Nederlandse Identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68,53

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,98

1.2.6

van een vervangende Nederlandse Identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 33,38

1.2.7

voor de versnelde uitreiking (spoedlevering) van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 51,62

 

Artikel II  

Hoofdstuk 3 van Titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2022 wordt vervangen door:

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60

1.3.1.2

Bij een spoedlevering wordt het in onderdeel 1.3.1.1 genoemde tarief verhoogd met

€ 34,10

Artikel III  

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van dit besluit ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, blijven de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2022’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders

van 11 januari 2022

H.W. de Graaf - Koelewijn

directeur-secretaris

G.J. Bouwmeester

burgemeester

Naar boven