Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Viel 8, 6456AT Bingelrade

De gemeente Beekdaelen heeft op 19 april 2022 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning met zaaknummer Z/22/172449 voor (ver)bouwen van een woonhuis en aanbouw op locatie Viel 8, 6456AT Bingelrade. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • bouwen van een bouwwerk

  • bouwen van een bouwwerk

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

  • bouwen van een bouwwerk

  • bouwen in afwijking van het bestemmingsplan

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via vergunningverlening@beekdaelen.nl of telefoonnummer 088 - 450 2000.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking/verzending een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar:

Gemeente Beekdaelen/ College van Burgemeester en Wethouders / Postbus 22000 / 6360 AA Nuth

Vermeld het volgende in uw bezwaarschrift:

Uw naam en adres / uw handtekening / de datum van het bezwaar (dagtekening) / een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht / de motivering van uw bezwaar (de gronden)

Uw bezwaarschrift zorgt er niet voor dat geen uitvoering mag worden gegeven aan het besluit. In juridische zin betekent dit dat uw bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Om dit te voorkomen kunt u de rechter om een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg / Sector bestuursrecht / Postbus 950 / 6040 AZ Roermond

Naar boven