Ontwerpbeschikking voor het brandveilig gebruik aan Midlumerlaan 13 (OBS’ t Wad) te Harlingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen maakt bekend dat zij voornemens is op grond van artikel 2.1, lid 1, onder d, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de gevraagde omgevingsvergunning brandveilig gebruik te verlenen. 

De ontwerpbeschikking zal met ingang van 17 januari 2022, gedurende zes weken (voor iedereen kosteloos) bij het KCC in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen ter inzage worden gelegd. Gelet op de huidige beperkende maatregelen kunnen de stukken alleen worden ingezien na het maken van een telefonische afspraak. Hiervoor kunt u via de website van de gemeente een afspraak maken of bellen met 14 0517.

Reageren

Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn (dus t/m 27 februari 2022) over de ontwerpbeschikking schriftelijk (alleen per brief, niet per e-mail) zijn of haar reactie kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen.

Naar boven