Agenda raadsvergadering

 

 •  

Datum : 11 mei 2022

 •  

Tijdstip : 19:30 uur

 •  

Locatie : gemeentehuis Joure, raadszaal

 •  

Voorzitter : F. Veenstra

 •  

Griffier : H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

1.

Opening, vaststellen agenda en mededelingen

 •  

 

2.

Vragenhalfuur

 •  

 

3.

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 en 19 april 2022 toezeggingen- en vragenlijst en lijst moties en amendementen

Voorstel:

 • a.

  de besluitenlijst vaststellen;

 • b.

  de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen;

 • c.

  lijst moties en amendementen.

 •  

 

4.

Debat

 •  

 

5D.

Brûsplak Joure, locatiekeuze

Voorstel:

 • 1.

  In te stemmen met de Stuit als locatie voor de realisatie van het Brûsplak Joure

 • 2.

  Met inachtneming van de motie van 27 oktober 2021 het reeds gereserveerde krediet vrij te geven voor de voorbereiding en realisatie van een Brûsplak.

Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 20 april 2022 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 15B.

 •  

 

6D.

Bestemmingsplan Oosterzee – West

Voorstel:

 • 1.

  Het bestemmingsplan Oosterzee - West met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.PBOOS19OOSTZEEWEST-VA01 gewijzigd vast te stellen.

 • 2.

  De reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Oosterzee – West vast te stellen.

 • 3.

  De welstandsontwikkeling-criteria Oosterzee - West als bijlage bij het bestemmingsplan vast te stellen en onderdeel uit te laten maken van de welstandsnota.

 • 4.

  Geen exploitatieplan in de zin van artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 20 april 2022 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 16B.

 •  

 

7D.

Vaststellen Paraplubestemmingsplan Windturbines agrarische bedrijven en Partiële herziening

Beheersverordening Windturbines agrarische bedrijven, inclusief welstandsontwikkelingscriteria

Voorstel:

 • 1.

  De Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen vaststellingsprocedure Ontwerp Paraplubestemmingsplan windturbines agrarische bedrijven en Ontwerp Partiële herziening Beheersverordening windturbines agrarische bedrijven, inclusief welstandsontwikkelingscriteria, vast te stellen.

 • 2.

  Het Paraplubestemmingsplan Windturbines agrarische bedrijven en Partiële herziening Beheersverordening Windturbines agrarische bedrijven, inclusief welstandsontwikkelingscriteria, gewijzigd vast te stellen.

 • 3.

  Geen exploitatieplan vast te stellen.

Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 20 april 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 17B.

 •  

 

8D.

Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) t.b.v. het bouwen van een vervangende plattelandswoning op het perceel Oude Postweg 24 a te Rottum

Voorstel:

 • 1.

  De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het bouwen van een vervangende plattelandswoning op het perceel Oude Postweg 24a te Rottum;

 • 2.

  De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend

Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 20 april 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 18B.

 •  

 

9D.

Aanvraag verklaring van geen bedenkingen voor de Binnendyk 13 in Rottum

Voorstel:

 • 1.

  De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor de verbouw van een boerderij tot woonboerderij op de locatie Binnendyk 13 in Rottum;

 • 2.

  De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 20 april 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 19B.

 •  

 

10D.

Zienswijzeprocedure ontwerpbegroting FUMO 2023

Voorstel: Kennis nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2023 en instemmen met het voorstel een reactie in te dienen conform de bij dit voorstel gevoegde conceptbrief.

Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 20 april 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 20B.

 •  

 

11D.

Begroting Recreatieschap Marrekrite 2023-2026

Voorstel: kennis te nemen van de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 van recreatieschap Marrekrite en af te zien van het indienen van een zienswijze.

Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 20 april 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 21B.

 •  

 

12D.

Begroting VariO Onderwijsgroep begroting 2022

Voorstel: De begroting 2022 van VariO Onderwijsgroep goed te keuren en de meerjarenbegroting voor kennisgeving aan te nemen.

Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 20 april 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 22B.

 •  

 

13D.

Aanpak perspectiefnota 2023

Voorstel: Een gewijzigde aanvliegroute voor de perspectiefnota 2023, zijnde nieuwe aanmeldingen voor 2023 en volgende jaren op te nemen in de begroting 2023 in plaats van de perspectiefnota 2023, vast te stellen.

Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 20 april 2022 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 23B.

 •  

 

14.

Beslút

 •  

 

15B.

Brûsplak Joure, locatiekeuze

Voorstel: zie agendapunt 5D.

 •  

 

16B.

Bestemmingsplan Oosterzee – West

Voorstel: zie agendapunt 6D.

 •  

 

17B.

Vaststellen Paraplubestemmingsplan Windturbines agrarische bedrijven en Partiële herziening

Beheersverordening Windturbines agrarische bedrijven, inclusief welstandsontwikkelingscriteria

Voorstel: zie agendapunt 7D.

 •  

 

18B.

Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) t.b.v. het bouwen van een vervangende plattelandswoning op het perceel Oude Postweg 24 a te Rottum

Voorstel: zie agendapunt 8D.

 •  

 

19B.

Aanvraag verklaring van geen bedenkingen voor de Binnendyk 13 in Rottum

Voorstel: zie agendapunt 9D.

 •  

 

20B.

Zienswijzeprocedure ontwerpbegroting FUMO 2023

Voorstel: zie agendapunt 10D.

 •  

 

21B.

Begroting Recreatieschap Marrekrite 2023-2026

Voorstel: zie agendapunt 11D.

 •  

 

22B.

Begroting VariO Onderwijsgroep begroting 2022

Voorstel: zie agendapunt 12D.

 •  

 

23B.

Aanpak perspectiefnota 2023

Voorstel: zie agendapunt 13D.

 •  

 

24.

Sluiting

 •  

 

Stukken:

De voorstellen die worden behandeld in deze raadsvergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis en op de servicepunten in de gemeente De Fryske Marren. Ook kunt u de stukken vinden op de website: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad

Uitzending vergadering :

In de raadszaal worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze worden live uitgezonden via onze web site www.defryskemarren.nl/gemeenteraad en kunnen ook achteraf worden bekeken.

Personen op de publieke tribune kunnen in beeld komen. In de raadszaal wordt u er op geattendeerd dat er beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt. Deze beelden worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wilt u niet in beeld komen, dan kunt u de vergadering volgen via een beeldscherm buiten de raadszaal.

 

 

Naar boven