Beleidsregels leerlingenvervoer De Fryske Marren

HOOFDSTUK 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • Behandel- en expertisecentra (BEC): Door het delen van de expertise in het BEC is het schot tussen jeugdhulp en kinderpsychiatrie voor jonge kinderen in Friesland verdwenen. Accare en Jeugdhulp Friesland hebben samen alles in huis voor de diagnostiek en behandeling van kinderen tot zes jaar.

 • Buitenschoolse opvang (BSO): voorziening die bestemd is voor schoolgaande kinderen van 4 tot en met 12 jaar en die alleen geopend is voor en/of na schooltijd en eventueel tussen de middag. Vaak ook op woensdagmiddag en tijdens de schoolvakanties;

 • Clusters: het speciaal onderwijs (SO) bestaat uit 4 clusters:

  • Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen;

  • Cluster 2: dove, slechthorende kinderen:

  • Cluster 3: verstandelijke en/of lichamelijke beperking en langdurig zieke kinderen:

  • Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen;

 • Signatuur vervoer; richting gebonden leerlingenvervoer (met richting wordt geloofsrichting of levensovertuiging aangeduid)

 • Speciaal Basis Onderwijs: Van speciaal basisonderwijs (SBO) is sprake als een gewone basisschool een kind niet voldoende kan helpen bij leerproblemen. Het kind gaat dan door naar het speciaal basis0nderwijs. Speciale basisscholen zijn bedoeld voor onder andere:

  • moeilijk lerende kinderen;

  • kinderen met opvoedingsmoeilijkheden;

  • kinderen met gedragsproblemen.

Kenmerken speciale basisscholen: Scholen in het SBO hebben dezelfde kerndoelen als gewone basisscholen. Maar de leerlingen in het SBO krijgen meer tijd om die te halen. De groepen in het speciaal basisonderwijs zijn kleiner en er zijn meer deskundigen. Leerlingen kunnen tot hun 14e jaar op een school voor speciaal basisonderwijs terecht.

 • Speciaal Onderwijs: Speciaal Onderwijs (SO) is onderwijs ten behoeve van leerlingen die lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapt zijn en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben welke door een (specialistische) arts zijn gediagnosticeerd en die een verwijzing naar speciaal onderwijs hebben gekregen. Voor deze leerlingen zijn er scholen die verdeeld zijn in vier clusters.

 • Verordening: Verordening Leerlingenvervoer De Fryske Marren (hierna: verordening) vastgesteld door de gemeenteraad van De Fryske Marren op 10 april 2019 ;

 • Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet op primair onderwijs, de Wet op voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening Leerlingenvervoer De Friese Meren.

 

Artikel 2 Beoordeling van de aanvraag: leerling centraal

Het college stelt bij de beoordeling van aanvragen de leerling centraal. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met:

 • 1.

  de lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke- en psychische ontwikkelingen van het kind;

 • 2.

  de sociale-, maatschappelijke- en fysieke leefomgeving van de leerling. Hierbij kan aandacht worden geschonken aan het gezin en familie van de leerling en hun mogelijkheden, bijvoorbeeld tot het bieden van begeleiding;

 • 3.

  de plaats waar de leerling woont en de mogelijkheden om van Openbaar Vervoer (OV) gebruik te maken.

 • 4.

  Bij een onderzoek naar de mogelijkheden van OV kan rekening worden gehouden met:

 • de route die per OV gereisd moet worden van huis naar school;

 • de begaanbaarheid (onder andere is er straatverlichting en voetpad);

 • de afstand van huis naar bushalte en de afstand van bushalte naar school;

 • of overstappen nodig is en zo ja hoe de overstaplocatie is;

 • de gebruikelijke bezetting van de bussen op de betreffende route tijdens de normale reistijd;

 • of medeleerlingen van dezelfde OV mogelijkheden gebruik maken.

 

Artikel 3 Adviezen van deskundigen

Wanneer onduidelijkheid bestaat over de mogelijkheid van de leerling om (eventueel met begeleiding) met het openbaar vervoer te reizen of de mogelijkheid van ouders om het kind te begeleiden in het openbaar vervoer, kan het college besluiten om in eerste instantie informatie op te vragen bij:

 • de aanvrager

 • het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland

 • een medisch specialist

 • een ambulant begeleider

 • de Jeugdgezondheidsdienst

 • de commissie voor de begeleiding, cluster 3 en 4

 • de commissie van onderzoek, cluster 1 en 2

Het college controleert of er een voldoende beeld is gegeven om tot een afgewogen oordeel te komen over de mogelijkheden van de leerling om zelfstandig te reizen. Indien dit noodzakelijk wordt geacht door het college, of als ouders hierom verzoeken, kan een (aanvullend) onderzoek worden ingesteld. Het college onderzoekt of het met de beschikbare informatie tot een integrale afweging kan komen, waarbij de leerling centraal staat. Indien het college dit noodzakelijk acht, wordt een verdergaand onafhankelijk onderzoek naar de vervoersmogelijkheden van een kind ingesteld. Deze kosten worden door het college gedragen.

 

Artikel 4 De woning

In de meeste gevallen zal een leerling feitelijk op één plaats wonen en daar ook ingeschreven staan. Een leerling kan meerdere verblijfplaatsen hebben ingeval de ouders gescheiden zijn en bijvoorbeeld co-ouderschap zijn overeengekomen. Ingeval een leerling structureel en feitelijk verblijft in meer dan één woning is de dichtstbijzijnde school die school waarvoor in totaal het minste aantal kilometers behoeft te worden afgelegd.

De ouders dienen het college in voldoende mate aan te tonen wat de structurele en feitelijke verblijfplaats van hun kind is.

Wanneer de leerling tijdelijk in een andere gemeente verblijft, bijvoorbeeld in verband met noodzakelijke opvang, dient een aanvraag voor een vervoersvoorziening bij die gemeente ingediend te worden. Vakantie van de ouders geldt overigens niet als reden voor noodzakelijke opvang van de leerling elders.

Het adres waar kinderen een bepaalde tijd vóór aanvang en/of na afloop van de schooldag worden opgevangen (de buitenschoolse opvang) valt in beginsel niet onder het begrip ‘woning’.

 

Artikel 5 Opstapplaatsen

Het college kan opstapplaatsen vaststellen. Bij het aanwijzen van opstapplaatsen betrekt het college op dezelfde of soortelijke wijze de volgende onderwerpen zoals deze van toepassing zijn voor ouders die hun kind brengen of halen naar een gewone basisschool;

 • 1.

  Veiligheid,

 • 2.

  Verlichting,

 • 3.

  Beschutting tegen weer en wind.

 

Leerlingen dienen in principe op te stappen bij een Centrale Opstapplaats wanneer de toegekende voorziening bestaat uit het vervoer per taxi(busje). Alle leerlingen die wonen binnen een straal van 2000 meter rond de opstapplaats worden ’s morgens door de ouder naar de opstapplaats gebracht en daar ’s middags, aan het einde van de schooldag, weer opgehaald. Hierop zijn een aantal uitzonderingen die op individuele basis worden beoordeeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Als leerlingen zo beperkt zijn (lichamelijk en/of geestelijk) dat ze niet in staat zijn bij de opstapplaats op te stappen (op basis van bijvoorbeeld een medisch attest of een medische keuring). Denk hierbij bijvoorbeeld aan leerlingen die naar een school voor lichamelijk en/of meervoudig gehandicapte kinderen gaan als Lyndensteyn een Beetsterzwaag, in een gezinsvervangende opvang zitten of wonen op Boerderij Kleurrijk, Maeykehiem etc.;

 • als de thuissituatie van het kind begeleiding naar en toezicht bij de plaats niet toe staat (dit op basis van een advies van het SWT Jeugd);

 • jonge leerlingen met zware problematiek;

 • als ze de enige zijn in het dorp;

 • kinderen die vroeg moeten vertrekken bijvoorbeeld die rond 7.00 uur worden opgehaald om naar Groningen te worden gebracht.

 • De afstand tussen het huisadres en de opstapplaats mag maximaal 2000 meter bedragen.

 

Hoofdstuk 2 Het samenwerkingsverband

 

 

Artikel 6 De rol van het samenwerkingsverband

Als een kind op school extra ondersteuning nodig heeft, komt het samenwerkingsverband in beeld. Het samenwerkingsverband voor het primair onderwijs voor de gemeente De Fryske Marren is PO Friesland 21.01.

Het samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs is VO-21.02 (V.O. scholen in Joure) en VO-21.03 (V.O. school in Balk) en VO-24.02 (V.O. school in Lemmer).

 

Wanneer een school problemen heeft met het bieden van de juiste ondersteuning aan een leerling kan het samenwerkingsverband ingeschakeld worden. Zij bezitten zowel de expertise als de middelen om extra ondersteuning te kunnen bieden aan de school. Wanneer het een school niet lukt om de leerling voldoende te ondersteunen, kan het samenwerkingsverband de leerling toelaten tot een school voor (voortgezet) speciaal (basis-)onderwijs middels een toelaatbaarheidsverklaring.

Het wisselen van school hangt vaak samen met de vraag om leerlingenvervoer.

Wanneer het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven, of een advies heeft gegeven voor een andere reguliere basisschool, kan gesteld worden dat de aangewezen school de dichtstbijzijnde toegankelijke school is. Als de leerling daarnaast voldoet aan de andere, in de verordening genoemde bepalingen, kan leerlingenvervoer toegekend worden.

De school volgt de ontwikkelingen van de leerling en informeert de ouders hierover. Als er ontwikkelingen of veranderingen worden gesignaleerd die invloed hebben op de mogelijkheden van de leerling om zelfstandig met OV te reizen, moet dit aan het college worden bekendgemaakt. Samen met de school en de ouders wordt bepaald of en welke ondersteuning of begeleiding nodig is voor de leerling alsmede wie die ondersteuning of begeleiding kan bieden en wie deze eventueel bekostigd.

 

Hoofdstuk 3 Tijdelijke beperking

 

 

Artikel 7 Structurele of tijdelijke beperking

Een leerling met een tijdelijke beperking, zoals een gebroken been of arm, komt niet in aanmerking voor leerlingenvervoer. Alleen bij een structurele beperking wordt eventueel vervoer verleend. Echter, het kan voorkomen dat een leerling een zware operatie moet ondergaan of een meervoudige ledematenbreuk heeft opgelopen, met als gevolg dat hij of zij een groot gedeelte van het schooljaar afhankelijk is van rolstoel en/of krukken vanwege herstel of revalidatie. In dat geval kan een leerling bij een beperking die langer duurt dan 3 maanden wel een beroep doen op het leerlingenvervoer. Hiervoor moet wel een medische verklaring worden overlegd. Er kan een beschikking af worden gegeven voor de duur van het herstel en/of de revalidatie. Als de noodzaak voor het vervoer verdwijnt, heeft de leerling geen recht meer op vervoer. De ouders dienen een dergelijke wijziging in omstandigheden onverwijld schriftelijk mede te delen aan het college.

 

Hoofdstuk 4  

 

 

Artikel 8 Buitenschoolse opvang

In de verordening is aangegeven dat leerlingenvervoer het vervoer tussen de woning of de opstapplaats en de school betreft. De woning is gedefinieerd als ‘de plaats waar de leerling structureel en feitelijk verblijft’. Het college staat vervoer van school naar een opvangadres na schooltijd, anders dan het woonadres, toe indien voldaan wordt aan de onderstaande voorwaarden.

 • 1.

  De leerling bezoekt een basisschool, speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs.

 • 2.

  De leerling maakt gebruik van aangepast vervoer.

 • 3.

  Het opvangadres ligt binnen de gemeentegrens van De Fryske Marren of het opvangadres ligt op de route van de taxi(bus): met andere woorden waarvoor door de taxi(bus) niet of in geringe mate hoeft te worden omgereden.

 • 4.

  Er is één opvangadres naast het huisadres toegestaan.

 • 5.

  Er is sprake van een vast patroon, dat wil zeggen één vast opvangadres alsook op vaste dagen per week.

 • 6.

  Gedurende het schooljaar wordt één opvangadres gehanteerd. Wanneer er sprake is van wijziging wordt dit tijdig aangekondigd. Er kan geen sprake zijn van steeds wisselende opvangadressen.

 • 7.

  Het vervoer vindt plaats in aansluiting op de reguliere eindtijd van de school volgens de schoolgids. Vervoer vanaf het opvangadres naar het thuisadres behoort in geen enkel geval tot de mogelijkheden. Hiervoor zijn de ouders verantwoordelijk.

 • 8.

  De vervoerder stemt in met vervoer naar het opvangadres en brengt hiervoor geen meerkosten bij ouders of gemeente in rekening. De vervoerder heeft aangegeven dat hij bereid is leerlingen af te zetten bij een opvangadres indien dit adres ongeveer op de route ligt van de taxi(bus), waarin de leerling wordt vervoerd. De route van de taxi(bus) is gebaseerd op de woon- en schooladressen van de leerlingen. Ook heeft de vervoerder de mogelijkheid genoemd dat een kind op de terugweg in een andere (taxi)bus terugrijdt dan op de heenweg.

 • 9.

  De maximale individuele reistijd van 90 minuten van de leerlingen die vervoerd worden op de aangepaste route mag niet worden overschreden.

 • 10.

  Indien het vervoer naar het opvangadres leidt tot individueel vervoer of om andere redenen leidt tot hogere kosten dan het vervoer naar het woonadres, behoudt het college zich het recht voor het vervoer niet toe te staan.

 • 11.

  Indien op basis van de jeugdhulp al een vergoeding voor vervoer bij begeleiding en behandeling wordt verkregen voor de BSO, dan zal er geen aanspraak mogelijk zijn vanuit het leerlingenvervoer. Er kan en mag geen sprake zijn van dubbele vergoeding.

 

Artikel 9 Dagbehandeling bij Behandel- en expertisecentrum jonge kind

De dagbehandeling is één van de module van het Behandel- en expertisecentra (BEC). Het Behandel- en expertisecentrum Jonge kind betreft een samenwerking tussen Jeugdhulp Friesland en Accare, waarbij de verschillende “bouwstenen” samengevoegd kunnen worden tot een behandeling op maat.

In de dagbehandeling van het BEC vindt dagbehandeling plaats voor kinderen van 1,5 -7 jaar vanwege de leeftijd en ontwikkelfase van het kind en de gezinsfase een multidisciplinair geïntegreerd zorg aanbod voor kind en gezin. Ook tijdens de diagnostiek en behandeling hebben ouders een actieve rol en is er aandacht voor de interactie tussen ouders en het kind.

Wanneer het BEC gevestigd is binnen een school waar de kinderen een aantal dagen per week les volgen kan voor het vervoer daarheen voor die dagen leerlingenvervoer worden aangevraagd. Kinderen komen maximaal 9 maanden gemiddeld 2 dagen per week naar de behandelgroep waarbinnen een gestructureerd groepsklimaat wordt gewerkt aan ontwikkelingsdoelen, die opgesteld zijn in een individueel hulpverleningsplan.

Het vervoer waarmee kinderen op een BEC komen is en blijft de verantwoordelijkheid van ouders. De kosten voor het vervoer naar en van het BEC wordt vergoed aan Jeugdhulp Friesland. De vergoeding voor vervoer is inbegrepen in de kosten van de jeugdhulp welke is ingekocht bij Jeugdhulp Friesland.

 

Hoofdstuk 5 Hoogbegaafdheid

 

 

Artikel 10 Vervoer voor hoogbegaafde kinderen

Elke basisschool heeft een aanbod voor hoogbegaafde leerlingen. Hierdoor bestaat er in principe geen recht op leerlingenvervoer voor deze leerlingen. Er zijn twee situaties waarin een hoogbegaafde leerling wel aanspraak kan maken op leerlingenvervoer:

 • de leerling kan ten gevolge van een beperking niet zelfstandig reizen én als die leerling is aangewezen op een school op een afstand van meer dan 6 kilometer.

 • de dichtstbijzijnde basisschool heeft (nog) geen passend aanbod voor de hoogbegaafde leerling. In dat geval kan het zijn dat de leerling verder moet reizen naar een voor hem toegankelijke school die wel een passend aanbod kan bieden. Het college onderzoekt of de nodig geachte begeleiding en het materiaal daadwerkelijk op deze school aanwezig zijn en zo een passend aanbod bieden.

De hoogbegaafdheid van de leerling moet op basis van onderzoek worden gestaafd. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden door een daarin gespecialiseerde en onafhankelijke gedragswetenschapper. Daarnaast moet er een toelichting vanuit de dichtstbijzijnde school worden gegeven waarom er geen passend aanbod is voor de betreffende leerling. Hierbij dient het samenwerkingsverband altijd ingeschakeld te worden.

Indien het een keuze is van de ouders of verzorgers zelf en er een passend aanbod is op de dichtstbijzijnde toegankelijke school kan er geen aanspraak gedaan worden op leerlingenvervoer.

 

Hoofdstuk 6 Afstand

 

 

Artikel 11 Afstand berekenen

Om de afstand en reistijd tussen de woning of een opstapplaats en de school per auto of fiets te bepalen, wordt de routeplanner van de ANWB gebruikt (www.anwb.nl ). Om de reistijd tussen de woning en de school per openbaar vervoer te bepalen, wordt de reisplanner van 9292 gebruikt (www.9292.nl).

Bij de reistijd van een begeleider wordt 5 minuten per rit opgeteld voor de wachttijd bij de bushalte.

 

Hoofdstuk 7 Soorten vervoer en vergoeding

 

 

Artikel 12 Zelfstandig reizen met openbaar vervoer (OV) en fiets

De VNG hanteert de leeftijd van 9 jaar om als kind alleen te kunnen reizen (per fiets en middels openbaar vervoer). De gemeente De Fryske Marren is een plattelandsgemeente met veel polderwegen. Wegen die soms afgelegen zijn, weinig verlichting hebben en waar hard kan worden gereden. Ook bushaltes kunnen soms langs afgelegen wegen liggen. Wij leggen de grens van zelfstandig kunnen reizen daarom bij 11 jaar. Vanaf 11 jaar wordt een leerling geacht om zonder begeleiding per fiets en / of per bus of trein te kunnen reizen.

 

Artikel 13 Openbaar vervoer (OV)

Het collega kan een OV-pas verstrekken, dit is een vervoerspas die gebruikt kan worden op alle vormen van openbaar vervoer. Er mag hiermee uitsluitend gereisd worden op het toegekende traject van huis naar school en vice versa. Gebruik van een combinatie van trein en bus is hierbij mogelijk. In plaats van een OV-pas te verstrekken kan het college ook een vergoeding toekennen die gelijk is aan de kosten van die OV-pas.

Het college kan ook een Voor-Elkaar-Pas verstrekken. Dit is een speciale OV-pas welke uitgegeven wordt door de gemeente aan een specifieke doelgroep. Dit kan in het kader van leerlingenvervoer het geval zijn. Met de Voor-Elkaar-Pas kan uitsluitend gereisd worden met de OV bussen van Arriva in de provincie Fryslân. Met de Voor-Elkaar-Pas kan en mag gedurende het schooljaar op elk moment en overal binnen de provincie Fryslân gereisd worden met bussen van Arriva. In plaats van een Voor-Elkaar-Pas te verstrekken kan het college ook een vergoeding toekennen die gelijk is aan de kosten voor de gemeente van die Voor-Elkaar-Pas.

 

Artikel 14 Overstappen van taxi(bus) vervoer naar openbaar vervoer

Wanneer een leerling van taxi(bus)vervoer overstapt naar openbaar vervoer, dan wordt aan die leerling een OV-pas of een Voor-Elkaar-Pas (afgekort VEP) verstrekt onder dezelfde voorwaarden die golden voor het taxi(bus)vervoer. Indien er geen sprake was van een eigenbijdrage (bijvoorbeeld in verband met een gering inkomen of een medische cluster indicatie voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs) dan geldt deze ook niet voor de OV-pas. Indien er sprake was van een eigenbijdrage als bedoeld in artikel 19 dan geldt deze ook voor de OV-pas en de Voor-Elkaar-Pas.

 

Artikel 15 Vergoeding van de kosten voor openbaar vervoer

Wanneer er recht bestaat op een vergoeding op basis van de kosten van het openbaar vervoer wordt allereerst bekeken of er begeleiding noodzakelijk is. Wanneer dit niet het geval is, wordt uitgegaan van de kosten die de leerling maakt op de heen- en terugreis.

Wanneer er begeleiding noodzakelijk is, wordt uitgegaan van de kosten van de leerling (retour) en wordt voor de begeleider tweemaal retour gerekend. De begeleider brengt het kind ’s ochtends en gaat daarna weer naar huis. ’s Middags haalt de begeleider de leerling weer op. In totaal gaat het dan om driemaal retour per dag.

Er wordt alleen een vergoeding voor begeleiding betaald wanneer er ook daadwerkelijk met begeleiding gereisd wordt in het openbaar vervoer. Dit dient men aan te tonen met een vervoersbewijs/uitdraai OV-chipkaart.

Wanneer er recht bestaat op een vergoeding op basis van openbaar vervoer en ouders kiezen er voor het kind zelf te brengen, dan bestaat er alleen voor het kind recht op een vergoeding en niet voor een begeleider.

 

Artikel 16 Aangepast vervoer

Er zijn een aantal criteria om voor aangepast vervoer in aanmerking te komen (artikel 12 en 18 van de verordening). Eén van de criteria verdient enige toelichting. Aangepast vervoer kan toegekend worden wanneer door de ouders wordt aangetoond dat begeleiding van de leerling door henzelf of anderen onmogelijk is, dan wel tot ernstige benadeling van het gezin zal leiden en een andere oplossing niet mogelijk is.

Het reizen naar en van school, en dus ook de begeleiding tijdens dit reizen, is primair een taak van de ouders. Als dat niet mogelijk is, dienen zij zelf voor een oplossing te zorgen. Als ouders er zelf niet in slagen de begeleiding te leveren, kunnen zij daarvoor bijvoorbeeld een oppas, buren, familie of vrijwilligers inschakelen.

In de volgende gevallen kan begeleiding van de leerling tot een ernstige benadeling van het gezin leiden:

 • Chronische ziekte/handicap bij een of beide ouders aangetoond met een medische verklaring waardoor begeleiding van de leerling niet mogelijk is;

 • Alleenstaande ouder met meerdere kinderen die nog niet zelfstandig naar school kunnen en begeleiding door anderen niet mogelijk is;

 • Reistijd van begeleider van meer dan 3 uur in het openbaar vervoer (ongeacht of ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van het OV om de leerling te begeleiden).

Er kunnen andere omstandigheden zijn die maken dat binnen een gezinssituatie dermate problemen ontstaan door het moeten brengen van een kind naar school, dat leerlingenvervoer een oplossing biedt. De gezinssituatie moet, bij voorkeur door het sociaalwijkteam jeugd, worden onderzocht.

Het hebben van betaalde werkzaamheden van één of beide ouders is in ieder geval geen reden om over te gaan tot toekenning van een vervoersvoorziening.

 

Artikel 17 Vergoeding van de kosten voor eigen vervoer

De aanvrager kan de leerling zelf vervoeren of laten vervoeren, en aan het college om een kilometervergoeding vragen op basis van de reisregeling binnenland.

Voor het schooljaar 2022-2023 geldt op grond van deze regeling voor de eigen auto een bedrag van € 0,19 per kilometer. Het genoemde bedrag wordt uitgekeerd voor de kilometers die de ouder daadwerkelijk aflegt om zijn kind naar school te brengen en op te halen (tweemaal retour). Bijvoorbeeld als de afstand van de woning naar school 10 kilometer is, wordt 4 x 10 x € 0,19 vergoed. De vergoeding voor het gebruik van een eigen fiets bedraagt € 0,09 per kilometer (reisregeling binnenland).

Een schooljaar heeft 200 schooldagen. De vergoeding is nooit hoger dan de vergoeding voor openbaar vervoer (en/of de vergoeding voor openbaar vervoer met begeleiding.)

Voor het bepalen van het aantal kilometers, gaat het college uit van de kortste begaanbare weg in de ochtend tussen huis en school.

De vergoeding wordt op aangifte van de ouders door middel van een overzicht van de gereden kilometers uitgekeerd (dit kan per kwartaal, halfjaar of jaar).

 

Artikel 18 Individueel vervoer

Bij een aanvraag voor individueel vervoer wordt altijd een onafhankelijk (medisch-) vervoersadvies opgevraagd door het college. Indien een vervoersadvies van het Sociaal Wijkteam Jeugd alles, het leerlingenvervoer betreffende, omvattend is dan kan daarmee volstaan worden.

Individueel vervoer kan maximaal voor 6 maanden worden toegekend. Bij voorkeur tot de kerstvakantie of tot de zomervakantie. Eerder toegekend individuele vervoer kan slechts 1 keer worden verlengd voor de maximale duur van 6 maanden. Daarna dient een nieuwe aanvraag ingediend en een nieuw en actueel advies opgesteld te worden.

 

Hoofdstuk 8 Financiële verplichtingen

 

 

Artikel 19 Drempelbedrag en kosten eigen vervoer

In artikel 15 van de verordening wordt aangegeven dat van bepaalde ouders (basisonderwijs en speciale school voor basisonderwijs) een eigen bijdrage kan worden gevraagd als de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan zes km bedraagt en het gezamenlijk inkomen hoger is dan € 27.900,--. Deze eigen bijdrage is het drempelbedrag. Het drempelbedrag voor het schooljaar 2022 – 2023 bedraagt € 561,--.

 

Artikel 20 Draagkrachtafhankelijke bijdrage

Als de afstand naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs meer dan 20 kilometer bedraagt. Voor het schooljaar 2022 – 2023 is de bijdrage:

inkomen in euro’s meer dan

inkomen in euro’s minder dan

Eigen bijdrage

€ 0

€ 36.900

nihil

€ 36.900

€ 43.650

€ 145

€ 43.650

€ 50.400

€ 630

€ 50.400

€ 56.700

€ 1.170

€ 56.700

€ 64.800

€ 1.715

€ 64.800

€ 71.100

€ 2.300

71.100 en verder

en voor elke € 5500 erbij

€ 550

 

Artikel 21 Pleegouders, voogdijinstellingen en financiële verplichtingen

Pleegouders kunnen als ‘ouders’ in de zin van de verordening worden aangemerkt. Aan pleegouders zouden dus eventuele financiële verplichtingen opgelegd kunnen worden zoals het drempelbedrag of een bedrag in het kader van financiële draagkracht.

Aan pleegouders kan dus wel maar wordt geen financiële verplichting opgelegd. Pleegouders krijgen een pleegvergoeding. Hiervan kunnen ze de basiskosten voor het pleegkind voldoen. De basisvergoeding is echter niet toereikend voor de kosten van leerlingenvervoer. Pleegouders kunnen kosten verhalen bij de onderhoudsplichtige ouders maar uit de praktijk blijkt dat deze ouders vaak een laag inkomen hebben.

Voogdijinstellingen worden ook als ‘ouder’ aangemerkt. Hen kan echter geen financiële verplichting opgelegd worden omdat zij geen inkomen in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting hebben.

 

Artikel 22 Uitbetaling vergoeding

Voor de ouders die een vergoeding op basis van eigen vervoer krijgen, geldt dat de vergoeding na overlegging van een rittendeclaratie of uitdraai van de OV-chipkaart wordt overgemaakt.

 

Hoofdstuk 9 Stage

 

 

Artikel 23 Stagevervoer

Is de stage een onderdeel van het onderwijsprogramma (opgenomen in de schoolgids) en krijgt de leerling dagelijks leerlingenvervoer naar de school, dan bestaat in alle redelijkheid en billijkheid aanspraak op leerlingenvervoer naar het stageadres. Het stageadres is dan ook als school aangemerkt.

Hier geldt echter ook de dichtstbijzijnde toegankelijke stage. Stageplaatsen moeten zo veel mogelijk dicht bij het huis- of het schooladres liggen. Ook moeten de stagetijden aansluiten op de reguliere schooltijden. Op die manier kan het stagevervoer worden gecombineerd met het reguliere schoolvervoer. Er kan geen sprake zijn van wisselende adressen.

 

Hoofdstuk 10 De ouders en begeleiders

 

 

Artikel 24 De rol van de ouders

De ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Deze verantwoordelijkheid duurt tot hun kind de leeftijd van de volwassenheid heeft bereikt. Dit is momenteel 18 jaar. Ook tijdens de reis van huis naar school en vice versa blijven de ouders verantwoordelijk voor hun kinderen. Hierin komt geen verandering als aan de ouders leerlingenvervoer ten behoeve van hun kind wordt toegekend.

Met andere woorden het is de zorg en verantwoordelijkheid van de ouders dat hun kind zich goed gedraagt tijdens de reis van en naar school en ook in de taxi(busje)s. De ouders dienen hun kinderen te leren zich zo te gedragen tijdens de reis in de taxi(busje)s dat daardoor geen schade wordt veroorzaakt of onveiligheid ontstaat of de rust en orde wordt geschaad. Het is de rol en plicht van de chauffeur van het leerlingenvervoer om o.a. bij de ouders, de school en de vervoerder melding te maken van incidenten tijdens de rit.

Indien incidenten (ongewenst gedrag) zich herhalen of gedrag niet verbetert wordt de ouder hierover schriftelijk geïnformeerd en aan zijn verantwoording herinnerd. De maatregelen die de ouders nemen moeten toereikend zijn.

 

Artikel 25 De rol van vrijwillige begeleiders

In situaties waarin het onmogelijk is, naar het oordeel van het college, dat de ouders hun verantwoording inhoud geven met betrekking tot de begeleiding tijdens de rit naar of van school kan het college vrijwilligers daartoe aanwijzen. Het college kan voorwaarden stellen aan het verrichten van begeleiding gedurende ritten met taxi(-busje). Het college kan een (on-) kosten vergoeding vaststellen voor begeleiders.

 

Artikel 26 De rol van professionele begeleiders

In situaties waarin het naar het oordeel van het college noodzakelijk is kan het college de taxi-vervoerder opdracht verstrekken om zorg te dragen voor een professionele begeleider. Het college kan voorwaarden stellen aan de professionele begeleiding.

 

Hoofdstuk 11 Ontzegging

 

 

Artikel 27 Ontzegging van de toegang tot het leerlingenvervoer

Het college kan een leerling, op grond van artikel 2, zesde lid van de verordening leerlingenvervoer De Fryske Marren, aan wie een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer is verstrekt, tijdelijk of voor de rest van het schooljaar de toegang tot dit vervoer ontzeggen indien bij herhaling is gebleken dat de leerling door ongewenst gedrag of anderszins de orde in de bus verstoort of de veiligheid van bus en inzittenden in gevaar brengt.

Indien ouders na schorsing opnieuw gebruik willen maken van het leerlingenvervoer dan moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Bij ontzegging worden de volgende stappen ondernomen:

 • 1.

  klachten worden in beginsel door de vervoerder opgelost;

 • 2.

  na de melding van een klacht door de vervoerder bij de gemeente De Fryske Marren wordt een onderzoek gestart. In het kader van dat onderzoek spreekt het college met vervoerder, chauffeur, ouders en/of school.

  Indien na het onderzoek blijkt dat er sprake is van verwijtbaar gedrag van de leerling volgt een eerste waarschuwingsbrief aan ouders;

 • 3.

  bij een volgende klacht wordt stap 2 herhaald en volgt een tweede waarschuwingsbrief.

  Het college zorgt in deze fase voor een extra zitplaats in de taxi om begeleiding van de leerling door één van de ouders mogelijk te maken.

 • 4.

  bij een volgende klacht kan een schorsing per direct volgen, voor een periode van één volle schoolweek. Er volgt een derde waarschuwingsbrief aan ouders;

 • 5.

  bij een volgende klacht volgt met een vierde brief totale uitsluiting van het vervoer tot het eind van het schooljaar met een minimum van drie maanden, exclusief vakanties (schorsing aan het eind van het schooljaar kan dus doorlopen in het nieuwe schooljaar).

 

Hoofdstuk 12 Overige bepalingen

 

 

Artikel 28 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van deze beleidsregels.

 

Artikel 29 Afwijken van bepalingen

Artikel 23 van de verordening stelt dat het college slechts kan afwijken van de Verordening in voor ouders voordelige zin. Met deze bepaling wordt aangesloten bij artikel 4, twaalfde lid, van de WPO, artikel 4, tiende lid, van de WEC en artikel 4, zevende lid, van de WVO. Van een afwijking in voor ouders gunstige zin kan bijvoorbeeld sprake zijn bij toekenning van bekostiging van openbaar vervoer voor een begeleider, toekenning van een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer, bekostiging van groepsvervoer dat is georganiseerd door de ouders, of toekenning van een vervoersvoorziening naar een verder weg gelegen school. De ouders dienen aan te tonen dat er sprake is van een bijzondere situatie.

 

Artikel 30 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: “Uitvoeringsregels Leerlingenvervoer De Fryske Marren“.

 

Artikel 31 Inwerkingtreding

Deze uitvoeringsregels treden in werking op 1 augustus 2022 onder gelijktijdige intrekking van de huidige Beleidsregels Leerlingenvervoer De Fryske Marren.

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van De Fryske Marren op 29 maart 2022.

secretaris burgemeester

D. Cazemier F. Veenstra

Naar boven