VERKEERSBESLUIT Nummer 1496120 Onderwerp: Verlaging maximumsnelheid Wijnbergseweg-Doetinchemseweg

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DOETINCHEM,

 

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens, en het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Doetinchem 2021,

 

 

OVERWEGENDE:

 

dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 verkeersmaatregelen genomen worden:

 om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

 ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

 

dat uit het oogpunt hiervan gewenst is het 30 km-zone gebied uit te breiden en daarmee de gehele Wijnbergseweg en Doetinchemseweg binnen de 30 km-zone te laten vallen;

 

dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen;

 

dat de Wijnbergseweg en Doetinchemseweg in beheer en in eigendom is bij de gemeente Doetinchem;

 

dat de gemeenteraad heeft vastgesteld dat de Wijnbergseweg en de Doetinchemseweg erftoegangswegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur zijn (Categoriseringsplan gemeente Doetinchem, 2009);

 

dat de huidige inrichting van deze wegen daar niet mee in overeenstemming is;

 

dat de verlaging van de maximumsnelheid nodig is om verkeersmaatregelen te plaatsen;

 

dat vooruitlopend op het feit dat de Wijnbergseweg en Doetinchemseweg in 2023-2024 wordt heringericht, tijdelijke maatregelen worden genomen, gezien de snelheid waarmee sommige weggebruikers rijden;

 

dat er tweezijdige wegversmallingen ter hoogte van de fietsoversteek over de Wijnbergseweg en tweezijdige wegversmallingen ter hoogte van basisschool De Kleine Prins aan de Torontostraat/Wijnbergseweg worden gerealiseerd;

 

dat de wegversmallingen alleen worden aangebracht op locaties waar kwetsbare verkeersdeelnemers de weg kruisen, maar dat na de herinrichting in 2023-2024 er meer snelheidsremmende maatregelen worden aangebracht;

 

dat het uitbreiden van het 30 km-zone gebied zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type A01-30-ZB met maximumsnelheid met aan de achterzijde het bord A02-30-ZE Einde zone maximumsnelheid en markering dubbele streep uitgevoerd in thermoplast, zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat er op diverse locaties op de Wijnbergseweg en de Doetinchemseweg een markering ‘30’ op de weg wordt aangebracht;

 

dat aan de zijde van De Bleek de markering en bebording ‘einde zone 30 km’ worden verwijderd en de tekst ‘herhaling’ aan onderzijde bord ‘begin 30 km-zone’ worden geplaatst;

 

dat conform het bepaalde in artikel 24 van het BABW met betrekking tot dit verkeersbesluit overleg is gevoerd met de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland en de politie met dit besluit kan instemmen;

 

dat de bekendmaking van de terinzagelegging van dit besluit met de daarop betrekking hebbende stukken wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad;

 

BESLUITEN,

 

op grond van vorenstaande overwegingen om:

1. en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type A01-30-ZB met maximumsnelheid met aan de achterzijde het bord A02-30-ZE Einde zone maximumsnelheid en markering dubbele streep uitgevoerd in thermoplast, zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

2. deze maatregel te ondersteunen door aan de zijde van De Bleek de markering en bebording ‘einde zone 30 km’ te verwijderen en de tekst ‘herhaling’ aan onderzijde bord ‘begin 30 km-zone’ te plaatsen;

3. een en ander als weergegeven in de bij dit besluit gevoegde situatietekening met nummer 62110101-005;

4. dit besluit bekend te maken door publicatie in het Gemeenteblad.

 

MEDEDELINGEN

 

Tegen dit verkeersbesluit kunnen:

1. belanghebbenden die zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht en

2. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht

binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit (dus ten en met maandag 28 februari 2022) tegen dit verkeersbesluit een gemotiveerd beroepschrift indienen.

 

Dit kan bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te ARNHEM. Tegelijk met het indienen van een beroepschrift kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te ARNHEM, een voorlopige voorziening worden gevraagd. Er is griffierecht verschuldigd.

 

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de gemeente, telefoonnummer 0314-377 377.

 

AFSCHRIFTEN

 

Een afschrift van dit verkeersbesluit is verzonden aan:

de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland.

 

Doetinchem, 13 januari 2022,

W. Lubbers

manager

 

Naar boven