Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeren Wijdemeren 2019

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het op 4 februari 2021 vastgestelde paraplubestemmingsplan Parkeren Wijdemeren 2019 ter inzage wordt gelegd.

 

Het plan

Het plan voorziet in het gedeeltelijke herziening van meerdere bestaande bestemmingsplannen. Het parapluplan past en of vult op slechts één aspect de verschillende bestemmingsplannen aan, namelijk parkeren. Voor het overige blijven de betreffende bestemmingplannen van kracht. Dit parapluplan bevat bestaande regels en geen nieuwe regels of beleid.

 

Inzage

Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt ingaande 27 april 2022 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.BP7600parkeren2019-va00). U kunt deze website ook benaderen via www.wijdemeren.nl/terinzage.

U kunt de stukken ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl

 

Beroep

Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u tegen het bestemmingsplan beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage.

 

Naar boven