Verkeersbesluit Montferland: Aanwijzen van een parkeerplaats bestemd voor het parkeren en opladen van elektrische motorvoertuigen – Kloosterstraat Didam

Burgemeester en Wethouders van Montferland;

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, gelet op artikel 2 van de WVW 1994; gelet op de beleidsregel laadpalen voor elektrische motorvoertuigen Montferland 2018, tevens gelet op RVV 1990 en de BABW alsmede overige bepalingen uit de WVW 1994;

 

Om de bereikbaarheid van de kernen voor elektrische rijders te verbeteren zullen er tussen juli 2022 en juli 2023 tien laadpalen worden geplaatst zonder dat hier een e-rijder voor is. Het betreft hier proactieve laadpalen. Door het proactief plaatsen van laadpalen loopt een elektrische rijder niet achter de feiten aan, maar wordt al voorzien in zijn behoefte. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat laadinfrastructuur geen belemmering is voor elektrisch rijden.

Overwegende:

dat infrastructuur en vervoer belangrijk zijn voor de gemeente Montferland;

dat het gebruik van elektrisch aangedreven motorvoertuigen in opkomst is;

dat elektrisch aangedreven motorvoertuigen een beperkte actieradius hebben;

dat de laadpaal gerealiseerd wordt ter hoogte van locatie Kloosterstraat 47 (parkeerplaats overzijde straat);

dat de voorgenomen locatie is beoordeeld op basis van de beleidsregels laadpalen voor elektrisch vervoer Montferland 2018 en akkoord bevonden is;

dat de parkeerplaats centraal in de kern gelegen is;

dat de parkeerplaats voldoende ruimte heeft;

dat de parkeerplaats voorzien is van een stroomkabel;

dat de parkeerplaats onderdeel is van een goede verdeling en beschikbaarheid van publieke laadpalen over de gemeente;

dat de parkeerplaats eenvoudig kan worden gemarkeerd;

dat het gewenst is dat de aangewezen parkeerplaats uitsluitend mag worden gebruikt door motorvoertuigen die daadwerkelijk worden opgeladen en dat voor andere groepen weggebruikers een parkeerverbod geldt

dat door het plaatsen van een bord parkeergelegenheid met daaronder een bord 'uitsluitend opladen elektrische motorvoertuigen' de parkeerplaats gereserveerd wordt uitsluitend voor het opladen van elektrische motorvoertuigen;

dat er voldoende parkeercapaciteit is in de directe nabijheid van de beoogde locatie;

dat bij de voorbereiding van dit besluit niet gebleken is dat voor een belanghebbende onevenredig nadeel zal ontstaan door deze verkeersmaatregel;

dat zodoende geen reden bestaat om af te zien van deze verkeersmaatregel;

dat de politie is betrokken bij de besluitvorming en akkoord is met de maatregel;

Met het verkeersbesluit wordt beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 

BESLUIT

1. Door het plaatsen van het bord parkeergelegenheid van het type E04 van bijlage 1 RVV 1990 en een onderbord 'uitsluitend opladen elektrische motorvoertuigen' en een pijl in de betreffende richting, een parkeerplaats te reserveren voor voertuigen welke uitsluitend mogen worden gebruikt voor het daadwerkelijk opladen van elektrische motorvoertuigen.

 

Didam, 22 april 2022

Burgemeester en Wethouders van Montferland

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaar dient te worden gericht aan B&W van Montferland, Postbus 47, 6940 BA, DIDAM

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

• a. Naam en adres van de indiener;

• b. De dagtekening;

• c. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

• d. De gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

Naar boven