Omgevingsvergunning verleend, Zeeg 1 in Maurik

Een omgevingsvergunning is verleend voor het aanleggen van een mestbassin, Zeeg 1, 4021 CE, in Maurik (11-01-2022), 0214122568

 

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u stukken inzien? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland via telefoonnummer 0344-579314.alinea

Bent u het niet eens met dit besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u hiertegen een beroep indienen. Dit heet een beroepschrift. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bij de rechtbank zijn.

 

U moet het beroepschrift opsturen naar:

Rechtbank Gelderland

Afdeling Bestuursrecht

Postbus 9030

6800 EM ARNHEM

 

U kunt ook digitaal beroep instellen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig.tekst

Wat moet er in uw beroepschrift staan?

In het beroepschrift moet staan:

- uw naam en adres;

- de datum waarop u het beroepschrift verstuurt;

- het besluit waartegen u in beroep gaat;

- de reden(en) waarom u het niet eens bent met dit besluit;

- uw handtekening.

 

U moet een kopie van het besluit meesturen.

 

Voorlopige voorziening

Als u beroep indient, dan blijft het besluit geldig. Misschien kunt of wilt u de uitspraak op het beroep niet afwachten. Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een regeling te treffen. Deze regeling heet een voorlopige voorziening of schorsing. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en beslist of het besluit nog niet in werking moet treden.U moet dan wel tegelijkertijd ook een beroepschrift indienen.

 

Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem

 

Wat zijn de kosten?

Als u een beroep instelt of een voorlopige voorziening vraagt, moet u voor de behandeling betalen. De rechtbank vertelt u wat de behandeling inhoudt en wat u moet betalen. Voor vragen kunt u bellen met de rechtbank via telefoonnummer 026 - 359 20 00. U kunt ook de website bezoeken www.rechtspraak.nl.

Naar boven