Verwijdering uit het landelijk Register Kinderopvang.

Verwijdering uit het landelijk Register Kinderopvang.

Burgemeester en wethouders hebben op grond van artikel 8 besloten om BuitenSchoolse Opvang, BSO De Burcht op Stoom op het adres Burchtpoort 35, 2152 EV in Nieuw-Vennep per 10 januari 2022 uit het Landelijk Register Kinderopvang te verwijderen, Registratienummer 427792861.

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

U kunt hier bezwaar tegen maken. U moet dit binnen 6 weken na verzenddatum van dit besluit

doen. In uw bezwaar moet het volgende staan:

- uw naam en adres;

- de datum waarop u het bezwaar schrijft;

- een omschrijving van dit besluit (datum besluit en kenmerk);

- de reden waarom u bezwaar maakt;

- uw handtekening.

U kunt ook iemand machtigen om namens u bezwaar te maken. Uw gemachtigde moet dan uw

machtiging met het bezwaar meesturen.

U kunt uw bezwaar sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Inkoop & Juridische Zaken

Postbus 250

2130 AG Hoofddorp

U kunt ook digitaal bezwaar maken. Dat kunt u doen via

https://haarlemmermeergemeente.nl/bezwaar-en-beroep. U moet dan wel een elektronische

handtekening (DigiD) hebben.

Naar boven