Wet Bodembescherming, BUS melding locatie Beitel 80

 

 

BEKENDMAKING

 

Wet bodembescherming - besluit uniforme sanering

 

Burgemeester en Wethouders van Heerlen maken bekend dat op 21 december 2021 (ingeboekt onder nummer Z-22305085) een melding is ontvangen ingevolge de Wet bodembescherming van RPS Advies en Ingenieursbureau B.V. met het voornemen om op de locatie plaatselijk aangeduid Beitel 80 te Heerlen, kadastraal bekend als gemeente Heerlen sectie F, nummer 6037 (locatiecode HL091700016 de bodem te saneren.

 

De sanering betreft een immobiele verontreiniging (artikel 1.2.a), zoals aangewezen in de regeling Besluit uniforme saneringen.

 

Tegen dit saneringsvoornemen is geen inspraak, bezwaar of beroep mogelijk. Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit uniforme saneringen kan de saneerder vanaf vijf weken na de datum van ontvangst van de melding beginnen met de sanering.

 

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot N. Gilissen -Hensgens van Domein Ruimte, telefoon 14045/ 045-5605040.

Naar boven