Aanwijzingsbesluit aantal evenementen gemeente Land van Cuijk 2022

De burgemeester van de gemeente Land van Cuijk,

 

Gelet op artikel 2:25, lid 9, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Land van Cuijk 2022 (APV), waarin staat dat de burgemeester bevoegd is om gebieden en periode aan te wijzen waarvoor beperkingen worden gesteld aan het aantal te houden evenementen;

 

besluit:

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • -

   Aanwijzingsbesluit aantal evenementen gemeente Boxmeer

 • 2.

  Vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit aantal evenementen gemeente Land van Cuijk 2022

Artikel 1. Aantal evenementen

 • 1.

  Ten behoeve van het voorkomen van een al te grote druk en het beheersbaar houden van overlast worden de volgende uitgangspunten voor elke locatie per kalenderjaar gehanteerd:

  • -

   Elke maand tenminste twee weekenden evenementvrij;

  • -

   Na een geluid belastend evenement minimaal 2 weekenden geen geluidrelevant evenement;

  • -

   Maximaal 12 (meerdaagse) evenementen per locatie per jaar, waarvan maximaal 6 (meerdaagse) evenementen geluidrelevant;

  • -

   Een geluidrelevant evenement mag maximaal 3 opeenvolgende dagen duren. (Dit uitgangspunt is niet van toepassing op carnaval, kermissen, de vierdaagse feesten in Cuijk en IJsfestijn Boxmeer);

  • -

   Slechts 2 B- of C-evenementen in de gemeente per dag, tenzij een ander B- of C- evenement aanvullend is op het evenement of gezamenlijk eenzelfde festiviteit omvat.

 • 2.

  Voor bijzondere evenementen, zoals bijvoorbeeld een EK of WK, kan een uitzondering worden gemaakt op de uitgangspunten genoemd onder lid 1.

 • 3.

  De uitgangspunten genoemd onder lid 1 en 2 zijn aanvullend op datgene wat is bepaald in een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit. Daar waar bepalingen strijdig zijn geldt het gestelde in een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.

Artikel 2. Overgangsrecht

Evenementen waarvoor nog geen melding is ingediend of aanvragen voor evenementen die voor inwerkingtreding van dit aanwijzingsbesluit zijn ingediend, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze beleidsregel, worden afgehandeld overeenkomstig dit aanwijzingsbesluit.

 

Vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Land van Cuijk op 11 april 2022. Deze treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

Wnd. burgemeester,

mr. W.A.G. Hillenaar

Naar boven