Gemeente Heerlen - Subsidieregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende bepalingen inzake het subsidiëren van noodzakelijke sportmaterialen (Subsidieregel noodzakelijke sportmaterialen)

 

 

Artikel 1 Wat is het doel van de subsidie?

Het doel van deze subsidie is amateursportverenigingen die door de coronapandemie in financiële problemen terecht zijn gekomen tegemoet te komen bij de aanschaf van voor het voortbestaan van de club noodzakelijke investeringen in sportmaterialen. Het gaat om een tijdelijke subsidieregel voor het jaar 2022.

 

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

 • a.

  Een amateursportvereniging kan deze subsidie aanvragen.

 • b.

  Deze vereniging:

 • 1.

  Is aangesloten bij een door het NOC*NSF erkende sportbond of een andere vergelijkbare landelijke overkoepelende organisatie;

 • 2.

  Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

 • 3.

  Bestaat ten minste 1 jaar;

 • 4.

  Heeft haar statutaire zetel en domicilie in Heerlen;

 • 5.

  De activiteiten vinden grotendeels in Heerlen plaats;

 • 6.

  In de statuten is vastgelegd dat iedereen lid kan worden.

 

Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling

In dit artikel leggen we een aantal woorden uit:

 • a.

  Amateursportvereniging: dit is een Heerlense sportvereniging, die zich op amateurbasis vooral bezighoudt met sportbeoefening of sportief bewegen

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen.;

 • c.

  Sportvereniging; hiermee wordt in deze subsidieregel de amateursportvereniging bedoeld.

 • d.

  Subsidie: een tegemoetkoming in de kosten, verstrekt door een overheidsorgaan met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager.

 • e.

  Subsidieplafond: Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling.

 

Artikel 4 Waarvoor kunt u subsidie aanvragen

 • a.

  U kunt een subsidie aanvragen voor de aankoop van noodzakelijke sportmaterialen, noodzakelijk om de reguliere sportactiviteiten te kunnen blijven aanbieden.

 • b.

  De subsidie is een bijdrage in de kosten van deze materialen.

 • c.

  Kleding en sporttassen vallen buiten deze regeling. Kosten voor e-sport, bouw en inrichtingsmateriaal voor kantine, kleedlokalen of andere opstallen zijn ook niet subsidiabel.

 

Artikel 5 Tot wanneer kunt u deze subsidie aanvragen

De subsidieaanvraag moet uiterlijk 1 december 2022 zijn ontvangen door het college.

 

Artikel 6 Hoe kunt u deze subsidie aanvragen

 • a.

  De subsidie moet worden aangevraagd met het daarvoor bestemde formulier.

 • b.

  Bij de aanvraag hoort:

 • 1.

  De financiële jaarrekeningen van de vereniging van de laatste 2 verenigingsjaren;

 • 2.

  Een inhoudelijke toelichting op de ontstane financiële situatie;

 • 3.

  Een beschrijving inclusief kostenopgave van de benodigde materialen.

 

Artikel 7 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

 • a.

  De subsidie bedraagt 80% van de kosten van de noodzakelijke sportmaterialen.

 • b.

  De maximale subsidie per vereniging bedraagt €10.000,-.

 • c.

  Een vereniging of activiteit wordt slechts éénmaal gesubsidieerd.

 

Artikel 8 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

 • a.

  Uw aanvraag voor subsidie moet voor 1 december 2022 bij de gemeente binnen zijn.

 • b.

  Binnen 2 weken neemt de gemeente contact met u op voor een gesprek.

 • c.

  Binnen 12 weken krijgt u een besluit op uw aanvraag.

 • d.

  Aanvragen worden in behandeling genomen op de volgorde van binnenkomt.

 • e.

  Is het subsidieplafond bereikt dan worden de aanvragen niet meer in behandeling genomen.

 

Artikel 9 Wat doet u met het aanvraagformulier?

 • a.

  U vindt het aanvraagformulier voor deze subsidie op www.heerlen.nl

 • b.

  Na het invullen van de aanvraag kunt u dit naar het college mailen via gemeente@heerlen.nl of per post opsturen naar postbus 1, 6400 AA Heerlen.

 • c.

  Bij inhoudelijke vragen kunt u contact zoeken met de gemeente via sport-heerlen@heerlen.nl of tel 045 560 50 40.

 

Artikel 10 Tot slot

Hieronder staan een aantal juridische onderdelen van de subsidieregel:

 • a.

  Deze subsidieregel wordt van kracht daags na publicatie, maar gaat in op 1 januari 2022

 • b.

  Deze subsidieregel eindigt op 31 december 2022

 • c.

  Deze subsidieregel kan worden aangehaald als: ‘Subsidieregel noodzakelijke sportmaterialen’.

 • d.

  Het subsidieplafond bedraagt €100.000,-.

 • e.

  Op deze subsidieregel is de Algemene subsidieverordening (ASV) van de gemeente Heerlen van kracht.

 • f.

  Het gaat om een overige subsidie volgens artikel 4 lid 1 III van de ASV.

 • g.

  Het gaat om een incidenteel subsidie volgens artikel 4 lid 2 I van de ASV.

 

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 12 april 2022.

de burgemeester,

drs. R. Wever

de gemeentesecretaris a.i.

L. Schouterden

Toelichting bij de Subsidieregel amateursportverenigingen – sportmaterialen

 

Aanleiding

De negatieve gevolgen van de coronacrisis zijn ook nu (voorjaar 2022) voor de meeste Heerlense amateursportorganisaties nog nadrukkelijk merkbaar. Verengingsbestuurders maken zich zorgen over ledendaling en verlies van vrijwilligers maar ook de financiële impact wordt genoemd.

 

Het college besloot daarom op 29 maart ’22 (BWB 2200141433) om amateursportverenigingen die door de coronapandemie in financiële problemen terecht zijn gekomen tegemoet te komen bij de aanschaf van voor het voortbestaan van de club noodzakelijke investeringen in sportmaterialen en hiervoor:

– Een tijdelijke stimuleringsregeling te initiëren;

– Met de binnensportverenigingen in gesprek te gaan over de aankoop van deze materialen door de gemeente daar waar deze sportmaterialen gezamenlijk gebruikt kunnen worden. Het voorstel is verder uitgewerkt in deze subsidieregel.

 

Subsidieregel

Deze subsidieregel is een richtlijn en geeft meer duidelijkheid over wie, waarvoor binnen welke voorwaarden subsidie kan aanvragen.

Het gaat om een tijdelijke subsidieregel voor het jaar 2022.

 

Doel van de subsidie

Het doel van deze tijdelijke regeling is om sportverenigingen in staat te stellen noodzakelijke investeringen in sportmaterialen materialen te doen om de sportactiviteiten te kunnen blijven aanbieden. Het gaat specifiek om sportverenigingen die door corona in een dusdanige situatie terecht zijn gekomen dat ze hier aantoonbaar niet voldoende financiële draagkracht voor hebben.

 

Aanvraagformulier

De subsidie moet worden aangevraagd via een daarvoor bestemd formulier.

Dit aanvraagformulier is terug te vinden op de website van de gemeente Heerlen (www.heerlen.nl). Het kan ook aangevraagd worden via

sport-heerlen@heerlen.nl

 

Via het aanvraagformulier vragen we gegevens over de aanvrager, het gewenste subsidiebedrag en gegevens/informatie om te kunnen beoordelen of de activiteit voldoet aan de voorwaarden. We verlenen alleen subsidie als de activiteit een bijdrage verleent aan het doel van de subsidieregel.

 

Om een goed beeld te krijgen van de inhoud van de activiteit vragen we om een drietal zaken aan het aanvraagformulier toe te voegen.

 

De financiële jaarrekeningen van de vereniging van de laatste 2 verenigings-jaren.

 

Een korte inhoudelijke toelichting op de ontstane financiële situatie.

Beschrijf beknopt wat er aan de hand is. We gaan hierover op een later moment nog met u in gesprek.

 

Een kostenopgave van de benodigde materialen met daarbij een offerte: een opsomming van de materialen en de kosten

Maak een overzicht van de kosten. De kosten moeten terug te leiden zijn naar de sportmaterialen. Voeg offertes toe. Vermeldt ook het totaal aan kosten.

 

Procedure

Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Is het formulier niet volledig ingevuld of bent u de gevraagde plannen of kostenopgave vergeten? Dan zoeken wij contact met u en kunt u de aanvraag nog aanvullen.

Binnen 2 weken na de ontvangst van het formulier nemen wij contact met de vereniging om een afspraak in te plannen. Tijdens een gesprek gaan we in op de door corona ontstane situatie, bespreken we de aanvraag en het evt. gezamenlijke gebruik van de benodigde sportmaterialen. De verenigingsondersteuner van Alcander zal ook aan dit gesprek deelnemen.

De subsidieaanvraag wordt beoordeeld door een beleidsmedewerker van de gemeente. Besluitvorming vindt plaats door de teamleider van het team Beleid Economie die hiertoe door het college gemandateerd is.

Binnen 12 weken ontvangt u een beschikking (brief) met een besluit. In de brief staat ook hoe de betaling geregeld wordt.

 

Bereiken subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt €100.000,-. De aanvragen worden in behandeling genomen op de volgorde van binnenkomst. Is het subsidieplafond op een bepaald moment bereikt dan worden de vragen die dan nog binnenkomen geweigerd. Dit betekent dat er geen subsidie meer verleend kan worden op grond van deze subsidieregel. Zodra het plafond bereikt is zullen we dit met de amateursport communiceren.

 

 

Naar boven