Tijdelijke subsidieregeling Stad aardgasvrij Goeree-Overflakkee

 

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

 

overwegende dat het gewenst is te voorzien in een regeling voor het stimuleren van de transitie naar een aardgasvrij en klimaatneutraal Stad aan ’t Haringvliet;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

 

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Tijdelijke subsidieregeling Stad aardgasvrij Goeree-Overflakkee.

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  aanvrager: natuurlijke of rechtspersoon die voor een subsidie in aanmerking wil komen en daartoe een aanvraag indient;

 • -

  verblijfsobject: kleinste binnen een of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is, zoals bedoeld in artikel 1, lid m, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

 • -

  verordening: Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015.

Artikel 2 Doel

Deze regeling heeft tot doel het gebiedsgericht terugdringen van het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving door stimulering van stappen naar een aardgasvrij en klimaatneutraal Goeree-Overflakkee.

Artikel 3 Toepassingsbereik

 • 1.

  Het bepaalde in deze regeling is van toepassing op de verstrekking van projectsubsidies voor de kostensoorten, zoals genoemd in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 2.

  Projectsubsidies op basis van deze regeling kunnen uitsluitend worden verleend aan rechthebbenden van een verblijfsobject in de woonplaats Stad aan ’t Haringvliet, zoals bepaald in het adresoverzicht in bijlage 2 en die niet eerder gebruik gemaakt hebben van een vergelijkbare subsidie voor aardgasvrij koken.

 • 3.

  De verordening is van toepassing, tenzij daarvan in deze regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor subsidie komen in aanmerking de volgende kosten:

  • a.

   eerste aanschaf en installatie elektrische kookplaat;

  • b.

   eerste aanschaf pannenset voor elektrische kookplaat;

  • c.

   extra aansluiting elektrische installatie keuken;

  • d.

   noodzakelijke aanpassing meterkast.

 • 2.

  De eigen arbeidsuren van de aanvrager komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 5 Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is gelijk aan de hoogte van de kosten, bedoeld in artikel 4, met inachtneming van de maximale subsidiebedragen per verblijfsobject zoals genoemd in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 6 De aanvrager

Subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door rechthebbenden van verblijfsobjecten op een adres uit de lijst in bijlage II en ter vervanging van een bestaande installatie.

Artikel 7 Aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk ingediend middels een daartoe beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

 • a.

  de te treffen voorzieningen;

 • b.

  de daaraan verbonden kosten;

een en ander onder overlegging van de desbetreffende bewijsstukken.

Artikel 8 Volgorde behandeling aanvragen

 • 1.

  Aanvragen worden in behandeling genomen en beoordeeld in volgorde van binnenkomst. Als datum van binnenkomst geldt de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na de dag van ontvangst op de aanvraag.

 • 3.

  De beslistermijn kan eenmalig met vier weken worden verlengd.

Artikel 9 Weigeringsgronden

 • 1.

  In aanvulling op artikel 8, eerste lid, van de verordening weigeren burgemeester en wethouders subsidie geheel indien:

  • a.

   reeds begonnen is met het uitvoeren van de maatregelen of het aanbrengen van de voorzieningen voordat een aanvraag voor subsidieverlening is ingediend;

  • b.

   toekenning van de aanvraag leidt tot verboden staatsteun zoals bedoeld in artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

  • c.

   de aanvrager van een subsidie voor aardgasvrij koken ten behoeve van het zelfde verblijfsobject eerder gebruik heeft gemaakt van een gemeentelijke subsidie voor aardgasvrij koken; of

  • d.

   voor hetzelfde gebruiksobject reeds eerder een aanvraag is ingediend en die aanvraag niet tot afwijzing heeft geleid.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 8, eerste lid, van de verordening weigeren burgemeester en wethouders subsidie gedeeltelijk indien en voor zover toekenning leidt tot overschrijding van de maximale subsidiehoogte zoals genoemd in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 10 Vaststelling subsidie

 • 1.

  Uiterlijk een maand na voltooiing van de werkzaamheden/maatregelen dient de houder van een beschikking tot subsidieverlening bij burgemeester en wethouders een aanvraag in voor een beschikking tot subsidievaststelling.

 • 2.

  De aanvraag om beschikking tot subsidievaststelling wordt ingediend middels een vastgesteld formulier, onder overlegging van de daarop vermelde bijlagen.

 • 3.

  De subsidie wordt vastgesteld op basis van de door de aanvrager overgelegde kassabonnen/facturen met bijbehorende, door de gemeente beschikbaar gestelde, declaratieformulieren.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en geldt tot en met 30 juni 2025.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling Stad aardgasvrij Goeree-Overflakkee.

Aldus vastgesteld op 30 november 2021 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Bijlage 1 – Subsidiebedragen

 

 

kostensoort

max subsidiebedrag

per wooneenheid

onderdeel

totaal

elektrisch koken + pannenset

€ 500,-

aardgasvrij koken

€ 460.000,-

aanpassing meterkast

€ 500,-

extra aansluiting keuken

€ 250,-

 

Bijlage 2 – Lijst van adressen binnen het werkgebied van het project Stad aardgasvrij

 

straatnaam

huisnummer

huisletter

postcode

A. van Bronckhorststraat

2

 

3243AR

A. van Bronckhorststraat

4

 

3243AR

A. van Bronckhorststraat

6

 

3243AR

A. van Bronckhorststraat

8

 

3243AR

A. van Bronckhorststraat

10

 

3243AR

A. van Bronckhorststraat

12

 

3243AR

A. van Bronckhorststraat

14

 

3243AR

A. van Bronckhorststraat

16

 

3243AR

A. van Bronckhorststraat

18

 

3243AR

A. van Bronckhorststraat

20

 

3243AR

A. van Bronckhorststraat

22

 

3243AR

A. van Bronckhorststraat

24

 

3243AR

A. van Bronckhorststraat

26

 

3243AR

A. van Bronckhorststraat

28

 

3243AR

A. van Bronckhorststraat

30

 

3243AR

A. van Bronckhorststraat

32

 

3243AR

Achterdijk

1

 

3243AA

Achterdijk

2

 

3243AA

Achterdijk

3

 

3243AA

Achterdijk

5

 

3243AA

Achterdijk

7

 

3243AA

Achterdijk

8

 

3243AA

Achterdijk

10

 

3243AA

Achterdijk

11

 

3243AA

Achterdijk

12

 

3243AA

Achterdijk

14

 

3243AA

Achterdijk

17

 

3243AA

Achterdijk

19

 

3243AA

Achterdijk

20

 

3243AA

Achterdijk

22

 

3243AA

Achterdijk

24

 

3243AA

Achterdijk

25

 

3243AA

Achterdijk

27

 

3243AA

Achterdijk

29

 

3243AA

Achterdijk

31

 

3243AA

Achterdijk

33

 

3243AA

Achterdijk

35

 

3243AA

Achterdijk

45

 

3243AA

Achterdijk

47

 

3243AA

Achterdijk

49

 

3243AA

Achterdijk

51

 

3243AA

Achterdijk

53

 

3243AA

Achterdijk

57

 

3243AA

Achterdijk

61

 

3243AA

Achterdijk

63

 

3243AA

Achterdijk

65

 

3243AA

Achterdijk

67

 

3243AA

Achterdijk

69

 

3243AA

Achterdijk

73

 

3243AA

Achterdijk

75

 

3243AA

Achterdijk

81

 

3243AA

Aleijd van Puttenstraat

1

 

3243BA

Aleijd van Puttenstraat

2

 

3243BB

Aleijd van Puttenstraat

3

 

3243BA

Aleijd van Puttenstraat

4

 

3243BB

Aleijd van Puttenstraat

5

 

3243BA

Aleijd van Puttenstraat

6

 

3243BB

Aleijd van Puttenstraat

7

 

3243BA

Aleijd van Puttenstraat

8

 

3243BB

Aleijd van Puttenstraat

9

 

3243BA

Aleijd van Puttenstraat

10

 

3243BB

Aleijd van Puttenstraat

11

 

3243BA

Aleijd van Puttenstraat

12

 

3243BB

Aleijd van Puttenstraat

13

 

3243BA

Aleijd van Puttenstraat

14

 

3243BB

Aleijd van Puttenstraat

15

 

3243BA

Aleijd van Puttenstraat

16

 

3243BB

Aleijd van Puttenstraat

17

 

3243BA

Aleijd van Puttenstraat

19

 

3243BA

Aleijd van Puttenstraat

21

 

3243BA

Aleijd van Puttenstraat

23

 

3243BA

Baron van Brienenstraat

1

 

3243AB

Baron van Brienenstraat

2

 

3243AB

Baron van Brienenstraat

3

 

3243AB

Baron van Brienenstraat

4

 

3243AB

Baron van Brienenstraat

5

 

3243AB

Baron van Brienenstraat

6

 

3243AB

Baron van Brienenstraat

7

 

3243AB

Baron van Brienenstraat

8

 

3243AB

Baron van Brienenstraat

9

 

3243AB

Baron van Brienenstraat

10

 

3243AB

Baron van Brienenstraat

11

 

3243AB

Baron van Brienenstraat

12

 

3243AB

Baron van Brienenstraat

13

 

3243AB

Baron van Brienenstraat

14

 

3243AB

Baron van Brienenstraat

15

 

3243AB

Baron van Brienenstraat

16

 

3243AB

Baron van Brienenstraat

17

 

3243AB

Baron van Brienenstraat

18

 

3243AB

Baron van Brienenstraat

19

 

3243AB

Baron van Brienenstraat

20

 

3243AB

Baron van Brienenstraat

22

 

3243AB

Baron van Brienenstraat

24

 

3243AB

Baron van Brienenstraat

26

 

3243AB

Baron van Brienenstraat

28

 

3243AB

Baron van Brienenstraat

30

 

3243AB

Baron van Brienenstraat

32

 

3243AB

Baron van Brienenstraat

34

 

3243AB

Beneden Molendijk

2

 

3243AJ

Beneden Molendijk

2

a

3243AJ

Beneden Molendijk

4

 

3243AJ

Beneden Molendijk

6

 

3243AJ

Beneden Molendijk

8

 

3243AJ

Beneden Molendijk

10

 

3243AJ

Beneden Molendijk

12

 

3243AJ

Beneden Molendijk

14

 

3243AJ

Beneden Molendijk

16

 

3243AJ

Beneden Molendijk

18

 

3243AJ

Beneden Molendijk

20

 

3243AJ

Beneden Molendijk

22

 

3243AJ

Beneden Molendijk

24

 

3243AJ

Beneden Molendijk

26

 

3243AJ

Boomgaarddreef

1

c

3243AC

Boomgaarddreef

1

b

3243AC

Boomgaarddreef

1

a

3243AC

Boomgaarddreef

1

 

3243AC

Boomgaarddreef

2

 

3243AC

Boomgaarddreef

3

 

3243AC

Boomgaarddreef

4

 

3243AC

Boomgaarddreef

5

 

3243AC

Boomgaarddreef

6

 

3243AC

Boomgaarddreef

7

 

3243AC

Boomgaarddreef

8

 

3243AC

Boomgaarddreef

9

 

3243AC

Boomgaarddreef

10

 

3243AC

Boomgaarddreef

14

 

3243AC

Boomgaarddreef

15

a

3243AC

Boomgaarddreef

15

 

3243AC

Boomgaarddreef

16

 

3243AC

Boomgaarddreef

16

m

3243AC

Boomgaarddreef

18

 

3243AC

Boomgaarddreef

20

 

3243AC

Boomgaarddreef

22

 

3243AC

Boomgaarddreef

24

 

3243AC

Boomgaarddreef

26

a

3243AC

Boomgaarddreef

26

 

3243AC

Boudewijnstraat

1

T

3243AD

Boudewijnstraat

1

 

3243AD

Boudewijnstraat

2

G

 

Boudewijnstraat

3

 

3243AD

Boudewijnstraat

5

 

3243AD

Boudewijnstraat

7

 

3243AD

Boudewijnstraat

9

 

3243AD

Boudewijnstraat

11

 

3243AD

Boudewijnstraat

13

 

3243AD

Boudewijnstraat

15

 

3243AD

Boudewijnstraat

17

 

3243AD

Boudewijnstraat

19

 

3243AD

Boudewijnstraat

21

 

3243AD

Boudewijnstraat

23

 

3243AD

Boudewijnstraat

25

 

3243AD

Boudewijnstraat

27

 

3243AD

Burgemeester Sterkstraat

1

A

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

1

C

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

1

B

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

1

A

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

1

F

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

1

E

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

1

D

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

1

 

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

2

 

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

3

 

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

4

 

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

5

 

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

6

 

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

7

 

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

8

 

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

9

 

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

10

 

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

11

 

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

12

 

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

13

 

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

14

 

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

15

 

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

17

 

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

19

 

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

21

 

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

23

 

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

24

 

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

26

 

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

28

 

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

30

 

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

32

 

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

34

 

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

36

 

3243AE

De Redoute

1

 

3243BE

De Redoute

2

 

3243BE

De Redoute

3

 

3243BE

De Redoute

4

 

3243BE

De Redoute

5

 

3243BE

De Redoute

6

 

3243BE

De Redoute

7

 

3243BE

De Redoute

8

 

3243BE

De Redoute

9

 

3243BE

De Redoute

10

 

3243BE

De Redoute

11

 

3243BE

De Redoute

12

 

3243BE

De Redoute

13

 

3243BE

De Redoute

14

 

3243BE

De Redoute

15

 

3243BE

De Redoute

16

 

3243BE

De Redoute

17

 

3243BE

De Redoute

18

 

3243BE

De Redoute

19

 

3243BE

De Redoute

20

 

3243BE

De Redoute

21

 

3243BE

De Redoute

22

 

3243BE

De Redoute

23

 

3243BE

De Redoute

24

 

3243BE

De Redoute

25

 

3243BE

De Redoute

26

 

3243BE

De Redoute

27

 

3243BE

De Redoute

28

 

3243BE

De Redoute

29

 

3243BE

De Redoute

30

 

3243BE

De Redoute

31

 

3243BE

De Redoute

32

 

3243BE

De Redoute

33

 

3243BE

De Redoute

34

 

3243BE

De Redoute

35

 

3243BE

De Redoute

36

 

3243BE

De Redoute

37

 

3243BE

De Redoute

38

 

3243BE

De Redoute

39

 

3243BE

De Redoute

40

 

3243BE

De Redoute

41

 

3243BE

De Redoute

43

 

3243BE

De Redoute

45

 

3243BE

De Redoute

46

 

3243BE

De Redoute

47

 

3243BE

De Redoute

48

 

3243BE

De Redoute

49

 

3243BE

De Redoute

50

 

3243BE

De Redoute

51

 

3243BE

De Redoute

52

 

3243BE

De Redoute

53

 

3243BE

De Redoute

54

 

3243BE

De Redoute

55

 

3243BE

De Redoute

56

 

3243BE

De Redoute

58

 

3243BE

De Redoute

60

 

3243BE

De Redoute

62

 

3243BE

De Redoute

64

 

3243BE

De Redoute

66

 

3243BE

De Redoute

68

 

3243BE

Dijkhof

1

 

3243AG

Dijkhof

2

 

3243AG

Dijkhof

3

 

3243AG

Dijkhof

5

 

3243AG

Dijkhof

8

 

3243AG

Dijkhof

9

 

3243AG

Dijkhof

10

 

3243AG

Dijkhof

11

 

3243AG

Dijkhof

12

 

3243AG

Dijkhof

13

 

3243AG

Dijkhof

14

 

3243AG

Dijkhof

15

 

3243AG

Dijkhof

16

 

3243AG

Dijkhof

17

 

3243AG

Dijkhof

18

 

3243AG

Dijkhof

19

 

3243AG

Dijkhof

20

 

3243AG

Dijkhof

21

 

3243AG

Dijkhof

22

 

3243AG

Dijkhof

23

 

3243AG

Dijkhof

24

 

3243AG

Dijkhof

25

 

3243AG

Dijkhof

27

 

3243AG

Haven

1

 

3243AH

Haven

2

 

3243AH

Haven

4

 

3243AH

Haven

5

a

3243AH

Haven

6

 

3243AH

Haven

7

A

3243AH

Haven

8

 

3243AH

Haven

9

 

3243AH

Haven

10

b

3243AH

Haven

10

a

3243AH

Haven

10

 

3243AH

Haven

14

 

3243AH

Het Gudseke

1

 

3243BG

Het Gudseke

2

 

3243BG

Het Gudseke

3

 

3243BG

Het Gudseke

4

 

3243BG

Het Gudseke

5

 

3243BG

Het Gudseke

6

 

3243BG

Het Gudseke

7

 

3243BG

Het Gudseke

8

 

3243BG

Het Gudseke

9

 

3243BG

Het Gudseke

10

 

3243BG

Het Gudseke

11

 

3243BG

Het Gudseke

12

 

3243BG

Het Gudseke

13

 

3243BG

Het Gudseke

14

 

3243BG

Het Gudseke

15

 

3243BG

Het Gudseke

16

 

3243BG

Het Gudseke

17

 

3243BG

Het Gudseke

18

 

3243BG

Het Gudseke

19

 

3243BG

Het Gudseke

20

 

3243BG

Het Gudseke

21

 

3243BG

Het Gudseke

22

 

3243BG

Het Gudseke

23

 

3243BG

Het Gudseke

24

 

3243BG

Het Gudseke

25

 

3243BG

Het Gudseke

27

 

3243BG

Jan van Halfwassenaerstraat

1

 

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

2

 

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

3

 

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

4

 

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

5

 

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

6

 

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

7

 

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

8

 

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

9

 

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

10

 

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

11

 

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

12

 

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

13

 

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

14

 

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

16

 

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

18

 

3243AS

Jan van Heenvlietstraat

2

 

3243BC

Jan van Heenvlietstraat

4

 

3243BC

Jan van Heenvlietstraat

9

 

3243BC

Jan van Heenvlietstraat

11

 

3243BC

Jan van Heenvlietstraat

13

 

3243BC

Jan van Heenvlietstraat

15

 

3243BC

Jan van Heenvlietstraat

17

 

3243BC

Jan van Heenvlietstraat

19

A

3243BC

Kerkstraat

1

A

3243AK

Kerkstraat

1

 

3243AK

Kerkstraat

2

 

3243AK

Kerkstraat

3

 

3243AK

Kerkstraat

4

 

3243AK

Kerkstraat

5

 

3243AK

Kerkstraat

6

 

3243AK

Kerkstraat

7

 

3243AK

Kerkstraat

8

 

3243AK

Kerkstraat

9

 

3243AK

Kerkstraat

10

 

3243AK

Kerkstraat

11

 

3243AK

Kolff van Oosterwijkstraat

1

 

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

2

 

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

3

 

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

4

 

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

5

 

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

6

 

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

7

 

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

8

 

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

9

 

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

10

 

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

11

 

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

12

 

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

14

 

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

16

 

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

18

 

3243BD

Lieve Vrouwepoldersedijk

1

b

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

1

a

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

1

 

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

2

b

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

2

a

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

2

 

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

3

 

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

4

 

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

5

 

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

8

c

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

8

b

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

8

a

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

8

 

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

8

c

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

11

 

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

12

 

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

14

b

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

14

a

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

14

 

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

15

 

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

17

 

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

19

 

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

21

 

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

23

 

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

25

 

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

27

 

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

29

 

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

31

 

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

33

 

3243LA

Molendijk

1

 

3243AL

Molendijk

2

 

3243AM

Molendijk

3

 

3243AL

Molendijk

4

 

3243AM

Molendijk

5

a

3243AL

Molendijk

5

G

3243AL

Molendijk

5

H

3243AL

Molendijk

5

E

3243AL

Molendijk

5

D

3243AL

Molendijk

5

C

3243AL

Molendijk

5

B

3243AL

Molendijk

5

F

3243AL

Molendijk

5

 

3243AL

Molendijk

6

 

3243AM

Molendijk

7

A

3243AL

Molendijk

7

 

3243AL

Molendijk

8

 

3243AM

Molendijk

9

 

3243AL

Molendijk

10

 

3243AM

Molendijk

11

 

3243AL

Molendijk

12

 

3243AM

Molendijk

13

 

3243AL

Molendijk

14

 

3243AM

Molendijk

15

a

3243AL

Molendijk

15

 

3243AL

Molendijk

18

 

3243AM

Molendijk

19

 

3243AL

Molendijk

20

 

3243AM

Molendijk

21

 

3243AL

Molendijk

22

 

3243AM

Molendijk

23

 

3243AL

Molendijk

24

 

3243AM

Molendijk

25

 

3243AL

Molendijk

26

 

3243AM

Molendijk

27

 

3243AL

Molendijk

28

 

3243AM

Molendijk

29

 

3243AL

Molendijk

30

T

3243AM

Molendijk

30

e

3243AM

Molendijk

30

b

3243AM

Molendijk

30

 

3243AM

Molendijk

30

a

3243AM

Molendijk

31

 

3243AL

Molendijk

32

d

3243AM

Molendijk

32

c

3243AM

Molendijk

32

b

3243AM

Molendijk

32

a

3243AM

Molendijk

32

 

3243AM

Molendijk

33

 

3243AL

Molendijk

34

 

3243AM

Molendijk

35

 

3243AL

Molendijk

36

 

3243AM

Molendijk

37

 

3243AL

Molendijk

38

 

3243AM

Molendijk

39

 

3243AL

Molendijk

40

 

3243AM

Molendijk

42

 

3243AM

Molendijk

44

 

3243AM

Molendijk

45

 

3243AL

Molendijk

46

 

3243AM

Molendijk

48

 

3243AM

Molendijk

49

 

3243AL

Molendijk

50

 

3243AM

Molendijk

52

 

3243AM

Molendijk

54

 

3243AM

Molendijk

55

 

3243AL

Molendijk

56

 

3243AM

Molendijk

58

 

3243AM

Molendijk

59

 

3243AL

Molendijk

60

a

3243AM

Molendijk

60

 

3243AM

Molendijk

61

 

3243AL

Molendijk

62

 

3243AM

Molendijk

62

a

3243AM

Molendijk

63

a

3243AL

Molendijk

63

T

3243AL

Molendijk

63

 

3243AL

Molendijk

64

 

3243AM

Molendijk

65

b

3243AL

Molendijk

65

a

3243AL

Molendijk

65

 

3243AL

Molendijk

66

 

3243AM

Molendijk

67

a

3243AL

Molendijk

67

 

3243AL

Molendijk

68

 

3243AM

Molendijk

69

 

3243AL

Molendijk

70

 

3243AM

Molendijk

71

 

3243AL

Molendijk

72

 

3243AM

Molendijk

73

a

3243AL

Molendijk

73

 

3243AL

Molendijk

74

 

3243AM

Molendijk

75

 

3243AL

Molendijk

76

 

3243AM

Molendijk

77

 

3243AL

Molendijk

78

 

3243AM

Molendijk

79

 

3243AL

Molendijk

80

 

3243AM

Molendijk

81

a

3243AL

Molendijk

81

 

3243AL

Molendijk

83

 

3243AL

Molendijk

85

 

3243AL

Nieuwstraat

3

 

3243AN

Nieuwstraat

5

 

3243AN

Nieuwstraat

7

 

3243AN

Nieuwstraat

15

 

3243AN

Nieuwstraat

17

 

3243AN

Nieuwstraat

25

 

3243AN

Nieuwstraat

26

 

3243AN

Nieuwstraat

27

 

3243AN

Nieuwstraat

27

b

3243AN

Nieuwstraat

27

a

3243AN

Nieuwstraat

28

 

3243AN

Nieuwstraat

29

 

3243AN

Nieuwstraat

30

 

3243AN

Nieuwstraat

31

 

3243AN

Nieuwstraat

32

 

3243AN

Nieuwstraat

33

 

3243AN

Nieuwstraat

34

a

3243AN

Nieuwstraat

34

 

3243AN

Nieuwstraat

35

 

3243AN

Nieuwstraat

36

 

3243AN

Nieuwstraat

37

 

3243AN

Nieuwstraat

38

 

3243AN

Nieuwstraat

39

 

3243AN

Nieuwstraat

40

 

3243AN

Nieuwstraat

41

 

3243AN

Nieuwstraat

42

 

3243AN

Nieuwstraat

44

 

3243AN

Nieuwstraat

45

 

3243AN

Nieuwstraat

46

 

3243AN

Nieuwstraat

47

 

3243AN

Nieuwstraat

48

 

3243AN

Nieuwstraat

49

 

3243AN

Nieuwstraat

50

 

3243AN

Nieuwstraat

51

 

3243AN

Nieuwstraat

52

 

3243AN

Nieuwstraat

53

 

3243AN

Nieuwstraat

54

 

3243AN

Nieuwstraat

55

 

3243AN

Nieuwstraat

56

 

3243AN

Nieuwstraat

58

 

3243AN

Nieuwstraat

60

 

3243AN

Nieuwstraat

62

 

3243AN

Nieuwstraat

64

 

3243AN

Oranjelaan

1

a

3243AP

Oranjelaan

1

 

3243AP

Oranjelaan

2

 

3243AP

Oranjelaan

3

 

3243AP

Oranjelaan

4

 

3243AP

Oranjelaan

5

 

3243AP

Oranjelaan

6

 

3243AP

Oranjelaan

7

 

3243AP

Oranjelaan

8

 

3243AP

Oranjelaan

9

 

3243AP

Oranjelaan

10

 

3243AP

Oranjelaan

11

 

3243AP

Oranjelaan

12

 

3243AP

Oranjelaan

13

 

3243AP

Oranjelaan

14

 

3243AP

Oranjelaan

15

 

3243AP

Oranjelaan

16

 

3243AP

Oranjelaan

17

 

3243AP

Oranjelaan

18

 

3243AP

Oranjelaan

19

 

3243AP

Oranjelaan

20

 

3243AP

Oranjelaan

21

 

3243AP

Oranjelaan

22

 

3243AP

Oranjelaan

23

 

3243AP

Oranjelaan

24

 

3243AP

Oranjelaan

25

 

3243AP

Oranjelaan

26

 

3243AP

Oranjelaan

27

 

3243AP

Oranjelaan

27

a

3243AP

Oranjelaan

28

 

3243AP

Oranjelaan

29

 

3243AP

Oranjelaan

30

 

3243AP

Oranjelaan

31

 

3243AP

Oranjelaan

32

 

3243AP

Oranjelaan

33

 

3243AP

Oranjelaan

34

 

3243AP

Oranjelaan

35

 

3243AP

Oranjelaan

36

 

3243AP

Oranjelaan

37

 

3243AP

Oranjelaan

39

 

3243AP

Oranjelaan

41

 

3243AP

Oranjelaan

43

 

3243AP

Oranjelaan

45

 

3243AP

Oranjelaan

47

 

3243AP

Oranjelaan

49

 

3243AP

Oranjelaan

51

a

3243AP

Oranjelaan

51

 

3243AP

Oranjelaan

53

 

3243AP

Oranjelaan

55

 

3243AP

Oranjelaan

57

 

3243AP

Oranjelaan

59

 

3243AP

Oranjelaan

61

 

3243AP

Oranjelaan

63

 

3243AP

Voorstraat

2

 

3243AV

Voorstraat

3

 

3243AV

Voorstraat

4

 

3243AV

Voorstraat

5

 

3243AV

Voorstraat

6

 

3243AV

Voorstraat

7

 

3243AV

Voorstraat

8

 

3243AV

Voorstraat

9

 

3243AV

Voorstraat

11

 

3243AV

Voorstraat

12

 

3243AV

Voorstraat

13

 

3243AV

Voorstraat

14

 

3243AV

Voorstraat

16

 

3243AV

Voorstraat

18

 

3243AV

Voorstraat

20

 

3243AV

Voorstraat

21

 

3243AV

Voorstraat

22

 

3243AV

Voorstraat

25

 

3243AV

Voorstraat

27

 

3243AV

Voorstraat

29

 

3243AV

Voorstraat

30

 

3243AV

Voorstraat

31

 

3243AV

Voorstraat

32

 

3243AV

Voorstraat

33

 

3243AV

Voorstraat

35

 

3243AV

Voorstraat

36

 

3243AV

Voorstraat

38

 

3243AV

Voorstraat

40

 

3243AV

Voorstraat

42

 

3243AV

Voorstraat

44

 

3243AV

Voorstraat

46

 

3243AV

Vrouwtjesweg

1

a

3243AW

Vrouwtjesweg

1

 

3243AW

Vrouwtjesweg

2

 

3243AW

Vrouwtjesweg

3

 

3243AW

Vrouwtjesweg

5

 

3243AW

Vrouwtjesweg

7

 

3243AW

Vrouwtjesweg

9

 

3243AW

Vrouwtjesweg

11

 

3243AW

Vrouwtjesweg

13

 

3243AW

Vrouwtjesweg

15

 

3243AW

Vrouwtjesweg

23

 

3243AW

Vrouwtjesweg

25

 

3243AW

Vrouwtjesweg

27

 

3243AW

Vrouwtjesweg

28

 

3243AW

Vrouwtjesweg

29

 

3243AW

Vrouwtjesweg

30

 

3243AW

Vrouwtjesweg

31

 

3243AW

Vrouwtjesweg

32

 

3243AW

Vrouwtjesweg

33

 

3243AW

Vrouwtjesweg

34

 

3243AW

Vrouwtjesweg

35

 

3243AW

Vrouwtjesweg

36

 

3243AW

Vrouwtjesweg

37

 

3243AW

Vrouwtjesweg

38

 

3243AW

Vrouwtjesweg

39

 

3243AW

Vrouwtjesweg

40

 

3243AW

Vrouwtjesweg

41

 

3243AW

Vrouwtjesweg

42

 

3243AW

Vrouwtjesweg

43

 

3243AW

Vrouwtjesweg

44

 

3243AW

Vrouwtjesweg

45

 

3243AW

Vrouwtjesweg

46

 

3243AW

Vrouwtjesweg

47

 

3243AW

Vrouwtjesweg

48

 

3243AW

Vrouwtjesweg

49

 

3243AW

Vrouwtjesweg

50

 

3243AW

Vrouwtjesweg

51

 

3243AW

Vrouwtjesweg

52

 

3243AW

Vrouwtjesweg

54

 

3243AW

Vrouwtjesweg

56

 

3243AW

Vrouwtjesweg

58

 

3243AW

Vrouwtjesweg

60

 

3243AW

Vrouwtjesweg

62

 

3243AW

Vrouwtjesweg

64

 

3243AW

Vrouwtjesweg

66

 

3243AW

Vrouwtjesweg

68

 

3243AW

Vrouwtjesweg

70

 

3243AW

Vrouwtjesweg

72

 

3243AW

Vrouwtjesweg

74

 

3243AW

Vrouwtjesweg

76

 

3243AW

Vrouwtjesweg

78

 

3243AW

Vrouwtjesweg

90

 

3243AW

W.V. van Wittenhorststraat

1

 

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

2

 

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

3

 

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

4

 

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

5

 

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

6

 

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

7

 

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

8

 

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

9

 

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

10

 

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

11

 

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

12

 

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

13

 

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

14

 

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

16

 

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

18

 

3243AT

Zeedijk

3

 

3243LG

Zeedijk

5

 

3243LG

Zeedijk

11

 

3243LG

Zeedijk

13

 

3243LG

Zeedijk

14

 

3243LG

Zeedijk

15

G

3243LG

Zeedijk

16

 

3243LG

Zeedijk

18

 

3243LG

Zeedijk

20

 

3243LG

Zeedijk

21

 

3243LG

Zeedijk

22

 

3243LG

Zeedijk

23

 

3243LG

Zeedijk

24

B

3243LG

Zeedijk

24

A

3243LG

Zeedijk

25

 

3243LG

Zeedijk

26

 

3243LG

Zeedijk

27

 

3243LG

Zeedijk

28

 

3243LG

Zeedijk

29

 

3243LG

Zeedijk

31

 

3243LG

Zeedijk

34

 

3243LG

Zeedijk

35

 

3243LG

Zeedijk

36

 

3243LG

Zeedijk

38

 

3243LG

Zeedijk

42

 

3243LG

Zeedijk

44

 

3243LG

Zeedijk

46

b

3243LG

Zeedijk

46

 

3243LG

Zeedijk

46

c

3243LG

Zeedijk

50

 

3243LG

Zeedijk

52

 

3243LG

Zeedijk

54

 

3243LG

Zevenster

1

 

3243AX

Zevenster

2

 

3243AX

Zevenster

3

 

3243AX

Zevenster

4

 

3243AX

Zevenster

5

 

3243AX

Zevenster

6

 

3243AX

Zevenster

7

 

3243AX

Zevenster

8

 

3243AX

Zevenster

9

B

3243AX

Zevenster

9

A

3243AX

Zevenster

9

 

3243AX

Zweedsestraat

2

 

3243AZ

Zweedsestraat

4

 

3243AZ

Zweedsestraat

6

 

3243AZ

Zweedsestraat

8

 

3243AZ

Zweedsestraat

10

 

3243AZ

 

Naar boven