Aanwijzingsbesluit 'wees(brom)fietsen' binnenstad 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

Overwegende dat:

 • dat de gemeenteraad recent de nieuwe 'Visie op Mobiliteit in het Stadspark van Apeldoorn' heeft vastgesteld, en dat onderdeel van deze visie is om de druk van (snor-)fietsers en bromfietsers in het voetgangersgebied te verminderen, door het stallen van de (snor-)fiets en bromfiets te concentreren in (brom)fietsparkeervoorzieningen;

   

 • dat is gebleken dat regelmatig en op verschillende plaatsen in de Apeldoornse binnenstad (snor-) fietsen en/of bromfietsen over een langdurige periode onafgebroken worden gestald in en buiten stallingsvoorzieningen, waarbij de betreffende (brom)fietsen niet meer worden gebruikt, en kunnen worden aangemerkt als 'wees(brom)fiets';

   

 • dit tot gevolg heeft dat fietsenstallingscapaciteit onnodig wordt benut, wat leidt tot het plaatsen van fietsen buiten de stallingsvoorzieningen in de binnenstad;

   

 • dat hierdoor wordt besloten tot het aanwijzen van een gebied, waarin aanvullende regels gelden voor het plaatsen van (snor-)fietsen en bromfietsen;

   

 • minder ingrijpende maatregelen tot op heden niet het gewenste effect hebben gehad;

   

 • de duur van de aanwijzing en de omvang van het aangewezen gebied proportioneel is in relatie tot het beoogde doel;

   

Gelet op artikel 5:12, vierde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Apeldoorn

Besluit:

 • 1.

  Dat het verboden is om op openbare plaatsen (binnen of buiten de daartoe bestemde ruimten) fietsen of bromfietsen voor een periode van langer dan 21 dagen te laten staan, in het gebied zoals aangegeven op onderstaande kaart.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 21 april 2022.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als 'Aanwijzingsbesluit wees(brom)fietsen binnenstad 2022'.

Situatieschets

Het gearceerde gebied betreft het gebied waar het besluit betrekking op heeft.

In de bijlage bij dit besluit is een lijst met straten opgenomen die zijn gelegen in het gearceerde gebied. Na geconstateerde overtreding worden de (brom)fietsen verplaatst naar het fietsendepot van de gemeente Apeldoorn, in werkgebouw Zuid, dat is gelegen aan de Aruba 4 te Apeldoorn.

 

Bezwaarclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. U dient uw bezwaarschrift binnen zes weken na publicatie te sturen naar de gemeente Apeldoorn, t.a.v. de afdeling Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. Indien u uw bezwaarschrift per post verstuurt, raden wij u aan een kopie van dit besluit mee te sturen.

Apeldoorn, 21 april 2022

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

Namens deze,

A.J.M. Heerts

de burgemeester

T.J.H.M. Berben

de secretaris

Bijlage 1 Stratenlijst aangewezen gebied

Het verbod om op openbare plaatsen (binnen of buiten de daartoe bestemde ruimten) (snor-)fietsen of bromfietsen voor een periode van langer dan 21 dagen te laten staan is van kracht in de volgende straten:

 • -

  Prins Willem Alexanderlaan - tussen Kalverstraat en Nieuwstraat

 • -

  Hoofdstraat

 • -

  Stationdwarsstraat

 • -

  Stationsstraat

 • -

  Stationsplein

 • -

  Kalverstraat - tussen Hoofdstraat en Stationsstraat

 • -

  Rosariumstraat

 • -

  Hofdwarsstraat

 • -

  Hofstraat

 • -

  Kanaalstraat - tussen Hoofdstraat en Stationsstraat

 • -

  Marktplein

 • -

  Prinsengang

 • -

  Marktstraat

 • -

  Beekstraat

 • -

  Brinklaan - tussen Nieuwsstraat en Hoofdstraat

 • -

  Korenstraat

 • -

  Van Kinsbergenstraat

 • -

  Kapelstraat

 • -

  Paslaan - tussen Hoofdstraat en Kerklaan

 • -

  Deventerstraat - tussen Hoofdstraat en Stationsstraat

 • -

  Raadhuisplein

 • -

  Nieuwstraat

 • -

  Kerklaan - tussen Deventerstraat en Paslaan

 • -

  Roggestraat

 • -

  Beekpark

  Museumpassage

 • -

  Leienplein

 • -

  Mariastraat - tussen Nieuwstraat en Hoofdstraat

Naar boven