Subsidieplafond Subsidieregeling Samen duurzaam in De Ronde Venen

Burgemeester en Wethouders van gemeente De Ronde Venen;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan een klimaatneutrale gemeente in 2040,

 

gelet op:

 • -

  artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid, artikel 6 van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017;

 • -

  artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen:

 

Subsidieplafond Subsidieregeling Samen duurzaam in De Ronde Venen

Artikel I

Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Samen duurzaam in De Ronde Venen voor 2022 vast te stellen op €50.000,-.

Artikel II

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Subsidieplafond Subsidieregeling Samen duurzaam in De Ronde Venen.

Aldus besloten in de vergadering van 29 maart 2022

secretaris

R. Kleijnen

Burgemeester

M. Divendal

Naar boven