Subsidieregeling Samen duurzaam in De Ronde Venen

Burgemeester en Wethouders van gemeente De Ronde Venen;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan een klimaatneutrale gemeente in 2040,

 

gelet op:

 • -

  artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid, artikel 6 van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017;

 • -

  artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen:

 

Subsidieregeling Samen duurzaam in De Ronde Venen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017.

 • -

  Aanvraagformulier: het vastgestelde aanvraagformulier ‘Subsidieaanvraag Samen duurzaam in De Ronde Venen’, waarop de aanvrager zijn activiteit, idee of initiatief kan indienen en toelichten.

 • -

  Aanvrager: Energiecoöperaties en andere inwonerinitiatieven zonder winstoogmerk, welke de aanvraag indienen en substantieel bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van gemeente De Ronde Venen.

 • -

  Energiecoöperatie: een coöperatie die zich richt op het bevorderen van een voor iedereen toegankelijke, democratisch gecontroleerde, en duurzame energievoorziening, en waarbij in ieder geval het project in de gemeente De Ronde Venen plaatsvindt.

 • -

  Inwonersinitiatief: een groep inwoners of een vereniging of stichting van plaatselijk belang, die een idee heeft, uitwerkt en uitvoert, zonder winstoogmerk.

 • -

  Project: de activiteit of het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd met een beperkte doorlooptijd.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die substantieel bijdragen aan de doelstelling van gemeente De Ronde Venen om in 2040 klimaatneutraal te zijn en aanvullend zijn op de activiteiten die de gemeente al uitvoert.

 • 2.

  De te verlenen subsidie moet aantoonbaar mogelijk maken dat het project wordt uitgevoerd en dat dit zonder de te verlenen subsidie niet mogelijk is.

 • 3.

  Het project:

  • a.

   heeft een hoge mate van effectiviteit;

  • b.

   is financieel en praktisch haalbaar, de doelen zijn SMART geformuleerd;

  • c.

   richt zich op en betrekt inwoners, bedrijven en/of andere organisaties in gemeente De Ronde Venen;

  • d.

   kan aantoonbaar op voldoende draagkracht van betrokkenen rekenen.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen / kosten al zijn gemaakt vóór indiening van de subsidieaanvraag;

 • b.

  de activiteiten al volledig te financieren azijn met een subsidieregeling van een andere overheidsinstantie;

 • c.

  de subsidieverstrekking in strijd is met een wettelijk voorschrift;

 • d.

  activiteiten een primair commerciële doelstelling hebben.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan energiecoöperaties en andere inwonerinitiatieven zonder winstoogmerk.

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • 1.

  De aanvrager gebruikt het aanvraagformulier “Subsidieaanvraag Samen duurzaam in De Ronde Venen”.

 • 2.

  Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen. Dat wil zeggen, alle verplichten velden zijn ingevuld. Ook zijn alle gevraagde bijlagen/documenten met essentiële gegevens met betrekking tot de organisatie en/of het project bijgesloten. Daarnaast is het formulier ondertekend door de aanvrager.

 • 3.

  Voor aanvragen tot € 1.500:

 • Een aanvraag voor subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling dient door ons te zijn ontvangen uiterlijk 4 weken voor het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 4.

  Voor aanvragen van € 1.500 of meer:

 • Een aanvraag om subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling dient door ons te zijn ontvangen voor 1 juli of voor 1 december van enig jaar.

 • 5.

  Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 6.

  Het college beslist op een aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 8, tweede lid, binnen 13 weken nadat de aanvraagronde is gesloten.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen de in redelijkheid gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn aan de uitvoering van ideeën of activiteiten als bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  De subsidiabele kosten bestaan uit de volgende kosten die worden ingediend gedurende de looptijd van het project:

  • a.

   Loonkosten. Vergoeding voor door derden geleverde diensten tot een uurtarief van € 125,- inclusief BTW;

  • b.

   Kosten derden. Hieronder vallen directe projectkosten waarvoor men facturen van anderen ontvangt en in de administratie bewaart. Denk aan kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen en kosten voor communicatie en promotie van de projectactiviteiten;

  • c.

   Kosten voor professionalisering van vrijwilligers;

  • d.

   Organisatiekosten stichting/deelnetwerk.

 • 3.

  Personeelskosten worden alleen vergoed als dit een essentieel onderdeel is van de te subsidiëren activiteit.

 • 4.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar ons oordeel noodzakelijk zijn voor het doel van deze subsidieregeling.

Artikel 7 Beschikbaar budget voor de subsidie

 • 1.

  Het totale beschikbare subsidiebedrag voor de Subsidieregeling ‘Samen duurzaam in De Ronde Venen’ is terug te vinden in de jaarbegroting van Gemeente De Ronde Venen.

 • 2.

  Met het oog op het beschikbare subsidiebedrag wordt de aanvrager gevraagd actieve inspanning te leveren om ook elders een vergoeding van een deel van de projectkosten te zoeken.

 • 3.

  In voorkomende gevallen dat het programma Duurzaamheid nog budget beschikbaar heeft, kan het resterende bedrag extra worden ingezet voor de verhoging van het subsidieplafond van deze regeling. De peildatum hiervoor is 1 november van enig jaar.

Artikel 8 Verdeling van de subsidie

 • 1.

  Voor aanvragen tot € 1.500:

  • a.

   Subsidieaanvragen tot € 1.500 (exclusief btw) worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 2.

  Voor aanvragen van € 1.500 of meer:

  • a.

   Indien honorering van alle aanvragen van € 1.500 of meer, die voor subsidie in aanmerking komen en die niet worden geweigerd op grond van artikel 10 van de Algemene subsidieverordening of artikel 3 van deze regeling, zou leiden tot een overschrijding van het subsidieplafond, rangschikken wij de aanvragen op een prioriteitenlijst.

  • b.

   De volgorde op de prioriteitenlijst wordt in aflopend gewicht bepaald door de volgende criteria:

   • i.

    Bijdrage aan het duurzaamheidsbeleid van de gemeente.

   • ii.

    Financiële en praktische haalbaarheid van het plan.

   • iii.

    Efficiëntie: de verhouding tussen het subsidiebedrag en de impact.

   • iv.

    Lokale betrokkenheid en kennis van de lokale situatie in de gemeente.

  • c.

   De aanvragen worden gehonoreerd naar de volgorde op de prioriteitenlijst, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 9 Verplichtingen

 • 1.

  De aanvraag wordt digitaal per e-mail ingediend bij de gemeente via duurzaam@derondevenen.nl.

 • 2.

  De subsidieontvanger verricht de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend.

 • 3.

  Als aannemelijk is dat één of meer van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de opgelegde verbonden subsidieverplichting zal worden voldaan, meldt de subsidieontvanger dat direct schriftelijk aan het college.

 • 4.

  Bij verlening is de aanvrager verplicht om na afloop van de activiteiten een verantwoordingsverslag met afrekening te sturen naar duurzaam@derondevenen.nl. Nadere informatie over de verantwoording wordt te zijner tijd gedeeld.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Samen duurzaam in De Ronde Venen.

Aldus besloten in de vergadering van 29 maart 2022

secretaris

R. Kleijnen

burgemeester

M. Divendal

Naar boven