Nadere regel subsidie watervriendelijk maatschappelijk vastgoed gemeente Utrecht

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

gelet op het raadsbesluit bij de Visie Water en Riolering Utrecht om een nieuwe regeling watervriendelijk maatschappelijk vastgoed in te voeren

gelet op het Programma Water en Riolering, waarmee jaarlijks het beschikbare budget door de raad wordt vastgesteld

 

Besluiten vast te stellen de Nadere regel subsidie watervriendelijk maatschappelijk vastgoed gemeente Utrecht:

 

 

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Eigenaar: de rechthebbende van het maatschappelijk vastgoedpand.

 • b.

  Gebruiker: een (rechts)persoon die zonder betaling zich van het maatschappelijk vastgoedpand mag bedienen.

 • c.

  Huurder: een (rechts)persoon die tegen betaling aan de eigenaar huurgenot van het maatschappelijk vastgoedpand heeft verkregen.

 • d.

  Maatschappelijk vastgoed: een gebouw met meerwaarde voor de samenleving waarin maatschappelijke diensten aan burgers worden verleend of door burgers zelf worden gecreëerd. Voorbeelden zijn (brede) scholen, buurthuizen, opvangcentra, kinderdagverblijven, zorginstellingen, sportaccommodaties, kerken, moskeeën, culturele centra, bibliotheken en andere voorzieningen met een niet commerciële maatschappelijke functie.

 

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als doel eigenaren, huurders en gebruikers van bestaand maatschappelijk vastgoed te stimuleren:

 • 1.

  maatregelen in en om hun gebouw(en) te treffen die bijdragen aan het vasthouden en verwerken van hemelwater op het eigen terrein conform de voorkeursvolgorde voor het omgaan met hemelwater zoals vastgelegd in de Visie Klimaatadaptatie Utrecht en de Visie Water en Riolering Utrecht .

 • 2.

  de maatschappelijke en voorbeeldfunctie te versterken door kennis te delen over de genomen maatregelen en zo bij te dragen aan de bewustwording en gedragsverandering.

Hiermee wordt invulling gegeven aan de volgende doelen zoals vastgelegd in de visie Klimaatadaptatie Utrecht en de Visie Water en Riolering Utrecht

 • Het vergroten van de sponswerking van de stad door het verwijderen van verharding.

 • Het vasthouden van 90% van de jaarlijkse neerslag door de regenwaterafvoer los te koppelen van de bestaande riolering en het te verwerken volgens de voorkeursvolgorde: hergebruik, vasthouden, infiltreren en afvoeren.

 • Het voorkomen van schade aan panden of de openbare ruimte of stremming van wegen bij extreme neerslag.

 • Het verminderen van de aanvoer van schoon regenwater naar de rioolwaterzuivering.

 

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

 • 1.

  De subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke- en rechtspersonen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • 2.

  De aanvrager mag namens de eigenaar een aanvraag indienen, mits de aanvrager beschikt over het ingevulde en door de eigenaar getekende toestemmingsformulier.

 

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het college bepaalt in de subsidiestaat het bedrag dat jaarlijks voor subsidieverstrekking beschikbaar is, rekening houdend met de door de gemeenteraad vastgestelde gemeentebegroting.

 

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Het vervangen van stenen, bestrating en asfalt voor onverhard terrein of levend groen.

 • b.

  Het aanbrengen van boven- of ondergrondse waterbergende voorzieningen, zoals regentonnen, laaggelegen vijvers en regenwatertanks.

 • c.

  Het aanbrengen van boven- of ondergrondse infiltratievoorzieningen, zoals infiltratiekratten, groenstroken en wadi’s.

 • d.

  Het aanleggen van voorzieningen die aansluiten op een berging- of infiltratievoorziening of het oppervlaktewater, zodat daken, pleinen en paden niet meer direct lozen op het riool.

 • e.

  Het maken van een beheerplan voor het beheren van de voorzieningen.

 • 2.

  Uitgangspunt voor de regeling is dat de subsidie een bijdrage levert in de meerkosten voor het realiseren van maatregelen die de hemelwateropgave dienen. De subsidie bestaat uit een bijdrage in de daadwerkelijke kosten tot maximaal:

 • a.

  € 40,00 per m2 voor het ontharden en vergroenen van de ruimte.

 • b.

  € 40,00 per m2 voor het afkoppelen van verharding en het bovengronds transporteren en verwerken van het regenwater als ontharding en vergroening niet mogelijk is.

 • c.

  € 30,00 per m2 voor het afkoppelen van verharding en het ondergronds verwerken van het regenwater als ontharding, vergroening en bovengronds verwerken niet mogelijk is

 • d.

  € 40,00 per m2 voor het afkoppelen van verharding en het verwerken van het regenwater in nieuw oppervlaktewater, als ontharding en infiltratie niet mogelijk is.

 • e.

  € 20,00 per m2 voor het afkoppelen van verharding en het verwerken van het regenwater in bestaand oppervlaktewater.

 • f.

  € 40,00 per m2 voor het afkoppelen van dakvlakken, het transporteren van het regenwater naar en het realiseren van de bergingsvoorziening met het doel tot hergebruik van het regenwater.

 • g.

  € 20,00 per m2 voor het afkoppelen van dakvlakken en het transporteren van het regenwater naar een bestaande bergingsvoorziening.

 • 3.

  Het afkoppelen van de verharding moet minimaal voldoen aan:

 • a.

  De afgekoppelde verharding moet de waterbergings- en/of infiltratievoorziening vullen met regenwater dat van het afgekoppelde dak of verharding stroomt. In de huidige situatie moet het dak of verharding zijn aangesloten op het openbare riool.

 • b.

  De inhoud van de infiltratievoorziening moet minimaal 15 liter per m2 aangesloten verhard oppervlak bergen en binnen 48 uur na de neerslaggebeurtenis weer beschikbaar zijn.

 • c.

  De inhoud van de bergingsvoorziening moet minimaal 15 liter per m2 zijn en gestuurd geledigd kunnen worden.

 • d.

  Alle speciaal aangelegde bergings- en infiltratievoorzieningen mogen uitgevoerd worden met een nooduitlaat naar het openbare riool of oppervlaktewater. De aansluitingen op het openbare riool moeten zijn voorzien van een terugstroombeveiliging.

 

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • 1.

  De aanvraag van de subsidie wordt ingediend met e-Herkenning via het digitale loket.

 • 2.

  De aanvraag moet minimaal 13 weken voor uitvoering van de activiteiten ingediend worden.

De subsidieaanvraag moet voldoen aan de volgende eisen:

 • 1.

  De aanvraag moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 6, derde lid van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht.

 • 2.

  Het aanvraagformulier wordt vergezeld door:

 • i.

  Een ontwerptekening van het nieuwe hemelwatersysteem.

 • ii.

  Een overzicht van de activiteiten, waarin minimaal is opgenomen: een korte omschrijving van de activiteiten en de doelen daarvan, het aantal af te koppelen en/of te ontharden oppervlakte (m2), de inhoud in liters of m3 van de aan te leggen bergingsvoorziening, infiltratievoorziening of voorziening voor het hergebruik van regenwater.

 • iii.

  3 of meer foto’s van de huidige situatie van het plein en/of gebouw.

 • iv.

  Een duidelijke en sluitende financiële onderbouwing, die aansluit op het overzicht van de activiteiten, waarin per activiteit is opgenomen welke personele en materiele middelen nodig zijn.

 • v.

  Indien van toepassing: een overzicht van andere subsidieaanvragen voor dezelfde activiteiten, waarbij wordt aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de beoordeling van die aanvragen.

 • vi.

  Een beheerplan, waaruit blijkt dat het beheer en onderhoud van de voorzieningen voor minimaal 5 jaar na realisatie geborgd is.

 

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

De aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend met e-Herkenning via het digitale loket bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

 

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

 • 1.

  De totale bijdrage per locatie bedraagt minimaal € 2.000,00 en maximaal € 50.000,00

 • 2.

  Per locatie kan maximaal 1 aanvraag worden ingediend.

 • 3.

  Het subsidiebedrag wordt uitbetaald na goedkeuring van de eindrapportage.

 • 4.

  Indien het verleende subsidiebedrag meer dan € 10.000,00 bedraagt, wordt bij verlening 90% van het verleende subsidiebedrag als voorschot uitbetaald.

 

Artikel 9 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

 • 1.

  De aanvragen worden in behandeling genomen op basis van volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag.

 • 2.

  Over de aanvragen besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht binnen 13 weken.

 • 3.

  Het subsidiebedrag wordt uitbetaald na goedkeuring van de eindrapportage. In de eindrapportage staan de daadwerkelijke kosten en de hoogte van de financieringsbronnen.

 • 4.

  Het totaal subsidiebedrag kan door stapeling van subsidies niet hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten zoals vermeld in de eindrapportage

 

Artikel 11 Verplichtingen aan subsidieverlening

 • 1.

  De indiener stemt in dat de gemeente ter inspiratie en kennisdeling een korte beschrijving en foto’s van de aangelegde voorzieningen op het maatschappelijk vastgoed op sociale media en internetpagina’s van de gemeente Utrecht kan zetten.

 • 2.

  De indiener stemt in dat de gemeente ter informatievoorziening en kennisdeling over de genomen maatregelen in of op het terrein van het maatschappelijk vastgoed aan informatiedeling doet. De gemeente bepaalt dit in overleg met de aanvrager. Hierbij kan gedacht worden aan informatiepanelen, het verzorgen van een lesprogramma of het oprichten van een onderhoudsgroep.

 • 3.

  De activiteit moet uiterlijk 12 maanden na de subsidieverlening worden afgerond.

 • 4.

  De voorzieningen moeten minimaal 5 jaar in stand worden gehouden.

 

Artikel 12 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie watervriendelijk maatschappelijk vastgoed wordt ingezet, wordt jaarlijks geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking op 1 mei 2022.

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie watervriendelijk maatschappelijk vastgoed gemeente Utrecht.

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 12 april 2022

De secretaris, De burgemeester,

Gabriëlle G.H.M. Haanen Sharon A.M. Dijksma

Naar boven