Vastgesteld wijzigingsplan 'Broekzijde 6a-8 Moergestel', gemeente Oisterwijk

Plangebied en doel

Het wijzigingsplan ‘Broekzijde 6a -8 Moergestel’ voorziet in het omzetten van de agrarische bestemming naar een woonbestemming ter plaatse van de voormalige agrarische bedrijfswoningen met bijbehorend erf en behoud van bestaande bijgebouwen. De overige gronden krijgen dezelfde agrarische bestemming als aansluitende percelen.

 

Ter inzage vastgesteld wijzigingsplan

Op 11 april 2022 heeft het college het wijzigingsplan 'Broekzijde 6a-8 Moergestel' [NL.IMRO.0824.WPBroekzijde6a-VA01] vastgesteld. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 22 april 2022 tot en met 2 juni 2022, gedurende 6 weken ter inzage. Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het vastgestelde wijzigingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

Wij vragen u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Bent u daarvoor niet in de gelegenheid? Maak dan een afspraak om de stukken op het gemeentekantoor in te zien. Dit kan via telefoonnummer (013) 529 13 11. Als u een toelichting wilt van een medewerker, dan kunt u dit aangegeven bij het maken van een afspraak.

 

Beroep

Tegen het besluit van het college kan gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

1. Belanghebbenden.

2. (Rechts)personen die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaarhebben gemaakt.

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het wijzigingsplan. Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer: (013) 529 13 11.

Naar boven