Gemeente Heusden - ontwerpuitwerkingsplan ‘Geerpark fase 3B’

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerpuitwerkingsplan ‘Geerpark fase 3B’ (NL.IMRO.0797.BPUfase3B-ON01).

Het uitwerkingsplan betreft fase 3B (het laatste gedeelte van de bestemming ‘Wonen-Uit te werken-4’) in Geerpark en wordt uitgewerkt in de bestemming ‘Wonen’ voor de realisering van maximaal 25 woningen. Het plangebied sluit noordwestelijk aan op de nieuwe woningbouw van Geerpark fase 3A en zuidelijk op de bestaande woonbebouwing aan de Hoprank.

Het uitwerkingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het derde kwartaal van 2022.

Inzage

Het ontwerpuitwerkingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 21 april 2022 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het ontwerpuitwerkingsplan is raadpleegbaar via www.heusden.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze op het ontwerp uitwerkingsplan indienen bij het college van Heusden. Een schriftelijke zienswijze stuurt u per post naar het college van Heusden, postbus 41, 5250 AA Vlijmen, of online via de website www.heusden.nl (inloggen met uw DigiD of Eherkenning). Graag bij uw schriftelijke reactie zaaknummer 1188530 vermelden. Wilt u mondeling reageren, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jolanda van Baardwijk via telefoonnummer (073) 513 17 89.

 

Naar boven