Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer Meanderplein 1 in Lelystad

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad maken bekend dat zij maatwerkvoorschriften hebben opgelegd voor:

 

Omschrijjving : Ambtshalve opleggen maatwerkvoorschriften geluid

Aanvrager : Liander N.V.

Locatie : Meanderplein 1 in Lelystad

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Ter inzage

Het besluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens zijn van donderdag 14 april 2022 tot en met woensdag 25 mei 2022 voor iedereen in te zien. In verband met de huidige maatregelen rondom Covid-19 is het niet mogelijk om de stukken in te zien op het gemeentehuis. De stukken kunnen wel digitaal opgevraagd worden bij de gemeente Lelystad, gemeente@lelystad.nl of via telefoonnummer: 140320

Beroep

Beroep Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kan tijdens een periode van zes weken beroep aangetekend worden tegen dit besluit. Het beroepschrift moet ingediend worden bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering) bevatten.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt de dag na de in deze publicatie genoemde beroepstermijn in werking en het aantekenen van beroep schorst deze inwerkingtreding niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Voor het indienen van beroep en een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Vragen 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2022-000807

 

Naar boven