Beleidsregel Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Veenendaal

Burgemeester en wethouders van Veenendaal;

 

Gelet op:

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 van de Participatiewet;

   

Overwegende dat:

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel een aanvullende beleidsregel vast te stellen

   

Gelezen het voorstel d.d. 6 april 2022

besluit vast te stellen de beleidsregel Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Veenendaal.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a.

   college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal;

  • b.

   huishouden: de alleenstaande, alleenstaande ouder of gezin zoals bedoeld in artikel 4 van de wet of personen die een gezamenlijke huishouding voeren zoals bedoeld in artikel 3 van de wet;

  • c.

   inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 31, 32 en 33 van de wet en artikel 8 van de IOAW en IOAZ;

  • d.

   peildatum:

   • i.

    Voor de ambtshalve toekenningen omschreven in artikel 5: 1 maart 2022;

   • ii.

    Voor de huishoudens die een aanvraag moeten doen als omschreven in artikel 6: de eerste dag van de volledige maand voorafgaand aan de aanvraagdatum.

  • e.

   referteperiode: periode van drie aaneengesloten maanden. Deze drie maanden moeten zich bevinden in de periode van 1 september 2021 tot 1 november 2022.

  • f.

   wet: Participatiewet;

 

Artikel 2 Reikwijdte van de beleidsregel

Deze beleidsregel is van toepassing op de uitwerking van artikel 35 van de wet, betreffende een eenmalige categoriale tegemoetkoming energiekosten voor Veenendaalse huishoudens met een laag inkomen.

 

Artikel 3 Hoogte van de energietoeslag

energietoeslag bedraagt eenmalig € 800,- per huishouden.

 

Artikel 4 Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2022 van € 800,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4.

  Onder de doelgroep vallen tevens huishoudens die een schuldhulptraject volgen (Wsnp of minnelijke schuldregeling).

 • 5.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 • 6.

  Er wordt per huishouden éénmaal energietoeslag verstrekt.

 

Artikel 5 Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die op 1 maart 2022 voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 4, en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ;

 • ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve uiterlijk op 2 mei 2022

 • 2.

  De ambtshalve toekenning heeft ook betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet. Deze huishoudens ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 uiterlijk op 2 juni 2022.

 

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen vanaf 16 mei 2022 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via www.veenendaalpas.nl of www.gezondverzekerd.nl. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 1 november 2022.

 

Artikel 7 Hardheidsclausule

 • 1.

  Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregel alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding en duur beleidsregel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag van besluitvorming.

 • 2.

  Deze beleidsregel vervalt op 1 januari 2023.

 

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregel Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Veenendaal

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Veenendaal,

 

mevrouw drs. S.M. Deelstra

secretaris

 

de heer K.J.G. Kats

burgemeester

 

Naar boven