Verleende omgevingsvergunning, Raadhuisplein 1 3762AV Soest, kappen 35 bomen herinrichting 30km zone Soest zuid

De gemeente heeft op 14-04-2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 137940 voor een omgevingsvergunning voor het kappen 35 bomen herinrichting 30km zone Soest zuid op locatie Raadhuisplein 1 3762AV Soest. De vergunning is toegekend en is verzonden op ]14-04-2022.

Inzage

Wilt u het besluit en de bijbehorende stukken inzien, vult u dan via soest.nl/contact een contactformulier in waarbij u het adres en zaaknummer vermeldt.

Kunt u onze website niet bezoeken? Neemt u dan contact op via het algemene telefoonnummer van de gemeente Soest, (035) 6093411. Houdt u ook dan het zaaknummer bij de hand? Dan kunnen wij u beter van dienst zijn.

 

Procedure

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u, als u belanghebbende bent, binnen zes weken vanaf de dag na bekendmaking schriftelijk bezwaar maken. De bekendmaking is de verzenddatum van het besluit aan de aanvrager. Als datum van uw bezwaar geldt het poststempel op uw bezwaarschrift.

U kunt uw bezwaarschrift sturen naar Burgemeester en Wethouders van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Als bij de verleende vergunning of het genomen besluit een andere procedure is aangegeven, is deze leidend. In het bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval:

- uw naam en adres;

- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening);

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U stuurt zo mogelijk een kopie van dit besluit mee;

- de redenen waarom u bezwaar maakt;

- ondertekening met uw handtekening.

Tijdens een bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Als u niet wilt dat het besluit al in werking treedt, kunt u naast uw bezwaar om een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Hier zijn kosten aan verbonden. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar: de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 AD Utrecht

Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via postbus2000@soest.nl of telefoonnummer (035) 6093411.

Naar boven