Verkeersbesluit aanwijzen voetpaden Messchenveld te Assen

Nummer 41003-2022

Burgemeester en wethouders van Assen:

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Aanwijzen voetpaden Messchenveld

In de wijk Messchenveld ligt boven het Noord Willemskanaal een hondenuitlaatgebied, met verharde en onverharde paden. Dit gebied ligt in de driehoek tussen het Noord Willemskanaal, fietspad Markepad en Het Kleuvenveld. Op dit moment zijn deze paden onbestemd, dat wil zeggen dat in principe iedere verkeersdeelnemer er gebruik van mag maken.

Door de aanwezigheid van een hondenuitlaatgebied binnen deze driehoek ontstaan er conflicten tussen de (brom)fietsers en voetgangers, waarbij door de snelheidsverschillen en de loslopende honden het risico op ongevallen hoger ligt dan wenselijk wordt geacht.

Er komen reeds langere tijd meldingen bij de Gemeente Assen binnen dat het gebruik van het hondenuitlaatgebied als onprettig en onveilig wordt ervaren. Omdat binnen het stedelijke gebied van de Gemeente Assen de mogelijkheden om honden los te laten lopen binnen een hondenuitlaatgebied beperkt zijn, vindt de Gemeente het wenselijk om hier duidelijk te maken waar wel en geen fietsverkeer gewenst is. Daarbij zijn er genoeg alternatieve fietsroutes aanwezig. Het fietspad Markepad en de rijbaan Kleuvenveld blijven voor fietsers beschikbaar. De paden ten oosten en zuiden daarvan worden als voetpad aangegeven.

Maatregelen

Om op het hondenuitlaatgebied van Messchenveld duidelijk te maken waar wel en niet gefietst mag worden nemen we de volgende maatregel:

-Het plaatsen van bord G7, voetpad, op de (on)verharde paden in de driehoek tussen fietspad Markepad, Het Kleuvenveld en het Noord Willemskanaal;

-Het plaatsen van bord G8, einde voetpad, op de (on)verharde paden in de driehoek tussen fietspad Markepad, Het Kleuvenveld en het Noord Willemskanaal.

Deze maatregel staat weergegeven in de bijlage getiteld ‘voetpaden Messchenveld’.

Belangenafweging

Conform het bepaalde in artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 wordt het verkeersbesluit genomen in het belang van de veiligheid van de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het instandhouden van de weg en het waarborgen van bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. Ook de leefbaarheid van de omgeving wordt middels dit besluit gewaarborgd.

Wet- en regelgeving

Voor bovengenoemde verkeersmaatregelen op basis van artikel 15 en artikel 18 van de Wegenverkeerswet (WVW 1994) en de nadere voorschriften in het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) moet een verkeersbesluit worden genomen. Voor de uitvoering van de bovengenoemde maatregelen moeten, in het belang van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg, het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en de vrijheid van het verkeer, verkeerstekens als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 worden geplaatst en/of verwijderd.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de eenheidschef van de politie Noord Nederland.

Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

BESLUIT

Overeenkomstig op de bij dit besluit behorende situatieschets:

 

  • .

    Plaatsen van bord G7, voetpad, op de locaties zoals aangegeven op de bij dit besluit gevoegde situatieschets, getiteld ‘voetpaden Messchenveld’;

  • .

    Plaatsen van bord G8, einde voetpad, op de locatie zoals aangegeven op de bij dit besluit gevoegde situatieschets, getiteld ‘voetpaden Messchenveld’.

 

Datum: 11 april 2022

 

Burgemeester en wethouders van Assen,

 

namens hen,

 

R. Dekker

 

Teammanager Ruimte

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Dit besluit treedt in werking op de dag na de openbare bekendmaking ervan.

Iedere belanghebbende die het met dit besluit niet eens is kan daartegen binnen zes weken na de datum van openbare bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Deze dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Assen, Postbus 30018, 9400 RA Assen

Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen, kan een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden ingediend. Zo’n verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

 

Naar boven