Plaatsingsbesluit ondergrondse containers grondgebied voormalige gemeente Vianen

Als uitvoering van de door de raad vastgestelde strategienota 2021-2025 'Samen voor een afvalvrije en schone gemeente' wordt het inzamelsysteem van de voormalige gemeente Vianen geharmoniseerd. Daarmee wordt het zogenaamde 'omgekeerd inzamelen' geïntroduceerd. Dit betekent dat restafval voortaan op wijkniveau via ondergrondse containers wordt ingezameld. De restafvalcontainer aan huis (minicontainer) vervalt. Deze zal voortaan gebruikt worden voor de inzameling van PMD-afval (plastic, metaal & drankkartons).

 

Het college van burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden heeft met betrekking tot het locatieplan voor de ondergrondse containers in het gebied van de voormalige gemeente Vianen de volgende besluiten genomen:

 • 1.

  Op 22 februari 2022 zijn de locaties waarvoor geen zienswijze is ingediend definitief vastgesteld.

 • 2.

  Op 5 april 2022 zijn de locaties waarvoor zienswijzen zijn ingediend, maar waar de locatie niet wijzigt, vastgesteld.

De locatielijst is te vinden op website van de gemeente Vijfheerenlanden (www.vijfheerenlanden.nl/afvalvianen) en is als bijlage bij deze publicatie gevoegd. Voor de locaties waar zienswijzen op zijn ingediend en waarvoor alternatieven worden gezocht, volgt een nieuwe zienswijzeprocedure.

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van deze besluiten bestaat de mogelijkheid om een beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • -

  belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt;

 • -

  belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze kenbaar te maken.

Het beroepschrift dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van het beroepschrift en het besluit waarop het beroepschrift betrekking heeft.

Naar boven