Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Velsen 2022

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen gelet op:

- titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

- artikel 35 van de Participatiewet;

 

overwegende dat:

- het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

- het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Velsen 2021.

besluit vast te stellen de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Velsen.

 

 

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a. wet: Participatiewet;

b. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;

c. inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 31 van de Participatiewet;

d. peildatum: 1 april 2022;

e. referteperiode: periode van 1 januari 2022 tot 1 april 2022.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

1. De eenmalige energietoeslag 2022 van € 800,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

3. Een huishouden (alleenstaande of gezin volgens de definitie van de Participatiewet) heeft een laag inkomen als in de referteperiode minimaal één maand het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm van een alleenstaande of gezin. Dit betekent voor (een):

a. alleenstaande of alleenstaande ouder vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd: € 1.310,05 per maand inclusief vakantiegeld;

b. gehuwden waarbij beide echtgenoten jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd: € 1.871,50 per maand inclusief vakantiegeld;

c. alleenstaande of alleenstaande ouder vanaf de pensioengerechtigde leeftijd: € 1.455,67 per maand inclusief vakantiegeld

d. gehuwden waarbij één of beide echtgenoten de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt: € 1.971,05 per maand inclusief vakantiegeld.

4. De ontvanger beschikt op zijn woonadres over een zelfstandige energieaansluiting en een bijbehorend energiecontract op zijn/haar naam of op naam van zijn/haar partner.

5. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

a. in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

b. jonger is dan 21 jaar en inwoont bij één van beide ouders/verzorgers;

c. jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

d. is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

a. algemene bijstand ontvangen (met uitzondering van belanghebbende(n) die een kostendelersnorm ontvangen); of

b. een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ (met uitzondering van belanghebbende(n) die een kostendelersnorm ontvangen);

ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve uiterlijk op 1 juli 2022.

Artikel 4: Aanvraag

1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen vanaf 15 april 2022 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via de website van de gemeente Velsen. Desgewenst is een schriftelijke aanvraag mogelijk.

3. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 augustus 2022.

Artikel 5. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

2. Deze beleidsregels vervallen op 31 december 2022.

3. Deze beleidsregels blijven van kracht op voor de in lid 2 genoemde datum ingediende aanvragen/bezwaren tot het moment dat hierop een besluit is genomen.

Artikel 6. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Velsen 2022.

 

Aldus vastgesteld op 12 april 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

Naar boven