Nadere regel subsidie ondernemersinitiatieven Utrecht 900 jaar gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

 • gelet op de door het college vastgestelde notitie ‘Utrecht 900 jaar Stad zonder muren’;

 • en gelet op de door de gemeenteraad vastgestelde voorjaarsnota 2022.

 

Overwegende dat:

 • de gemeenteraad op 3 februari 2022 motie 25 (‘‘Tonk-middelen inzetten voor ondernemers’) unaniem heeft aangenomen ten einde een extra subsidiemogelijkheid te creëren voor ondernemers;

 • het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot een uitbreiding subsidiemogelijkheden voor ondernemers die werkzaam zijn in een van de door de coronamaatregelen hard getroffen sectoren in Utrecht 900.

 • het college heeft besloten tot een uitbreiding van subsidiemogelijkheden voor kwetsbare ondernemers in Utrecht.

 

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie ondernemersinitiatieven Utrecht 900 jaar gemeente Utrecht.

 

 

Artikel 1 Definities

 • a.

  Begroting: Schatting vooraf van de inkomsten en uitgaven van het initiatief.

 • b.

  Dekkingsplan: Een dekkingsplan is een weergave van hoe je het totaalbedrag uit je gemaakte begroting gaat financieren.

 • c.

  Duurzaamheid: maatregelen die zijn getroffen om initiatieven op duurzame wijze te organiseren en uit te voeren, bijvoorbeeld op het vlak van grondstoffen, energie, mobiliteit en voedsel.

 • d.

  Initiatief: product, campagne of activiteit in het kader van de viering van Utrecht 900 jaar waarvan de uitvoering tussen 2 juni 2022 en 12 november 2022 zal plaatsvinden.

 • e.

  Toegankelijk: voor uiteenlopende groepen wat betreft leeftijd of levensfase, gender, fysieke gezondheid, etnische of sociale achtergrond, seksuele geaardheid, financiële situatie of sociale positie. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan begrijpelijk en toegankelijk taalgebruik, fysieke toegankelijkheid en de inzet van de U-pas als kortingspas.

 • f.

  Ondernemers die werkzaam is in één van de door de coronamaatregelen hard getroffen sectoren. Deze ondernemers (of collectief daarvan) zijn nader gedefinieerd op basis van specifieke SBI-codes (zie artikel 2a).

 • g.

  SBI-code: een in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerde code die aangeeft wat de activiteit(en) van een bedrijf is. SBI-codes zijn opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek en vastgelegd in de Standaard Bedrijfsindeling 2008. De in deze nadere regel genoemde SBI-codes komen overeen met de indeling SBI 2008, versie 2019.

 

Artikel 2 Doel

Deze Nadere Regel heeft tot doel ondernemers, die werkzaam zijn in één van de door de coronamaatregelen hard getroffen sectoren, extra ondersteuning te bieden bij de herstart van hun bedrijfsactiviteiten en daarbij, middels het uitvoeren van initiatieven, invulling geven aan het thema ‘Stad zonder Muren’ in het kader van de viering van Utrecht 900 jaar.

Tijdens de viering van Utrecht 900 jaar willen we de diversiteit van Utrecht vieren en nieuwe ontmoetingen tot stand brengen. Het feestjaar 2022 wordt inspirerend, betrokken en verbonden met elkaar. De initiatieven die vanuit deze regeling worden gestimuleerd dienen daaraan bij te dragen.

 

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

 • 1.

   

 • Subsidie kan worden aangevraagd door:

  • a.

   Een rechtspersoon.

  • b.

   Een natuurlijk persoon met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • 2.

   

  • a.

   De aanvrager heeft in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel een registratie met SBI-

   code:

   • i.

    47.71 - Winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten

   • ii.

    47.72 - Winkels schoenen en lederwaren

   • iii.

    55.1 - Hotels e.d.

   • iv.

    55.90 - Overige logiesverstrekking

   • v.

    56 - Eet- en drinkgelegenheden

   • vi.

    79.11 - Reisbemiddeling

   • vii.

    79.12 - Reisorganisaties

   • viii.

    82.3 - Organiseren van congressen en beurzen

   • ix.

    85.53 - Auto- en motorrijscholen

   • x.

    86.91 - Praktijken van verloskundigen en paramedici

   • xi.

    90 - Kunst

   • xii.

    93 - Sport en recreatie

   • xiii.

    96.02 - Haar- en schoonheidsverzorging

 • Of

  • b.

   De aanvrager heeft in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel een registratie met een SBI-code die niet in lid 2.a staat vermeld, maar kan door middel van een onderbouwing aantonen dat:

   • I.

    de aanvrager werkzaamheden verricht in een in lid 2.a genoemde sectoren en onder de doelstelling van deze regeling valt.

   • II.

    de aanvrager in de evenementensector opereert en door de coronamaatregelen is getroffen.

   • III.

    de aanvrager als tatoeëerder of sekswerker opereert en door de coronamaatregelen is getroffen.

 • 3.

  De aanvrager ontvangt geen meerjarige subsidie van de gemeente Utrecht.

 • 4.

  De aanvrager ontvangt geen subsidie voor een (ander) initiatief op basis van de Nadere regel Utrecht 900 jaar gemeente Utrecht.

 

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen het subsidieplafond vast op € 650.000,-.

 

Artikel 5 Hier kunt u subsidie voor aanvragen

 • 1.

  De kosten van initiatieven die bijdragen aan de 900ste verjaardag van de stad en het thema ‘Stad zonder Muren’ komen voor subsidie in aanmerking.

 • 2.

  Niet subsidiabel zijn:

  • a.

   Initiatieven die niet bijdragen aan gezond stedelijk leven voor iedereen;

  • b.

   Initiatieven en/of kosten die middels een andere (subsidie)regeling van de gemeente Utrecht worden bekostigd;

  • c.

   Initiatieven die zich uitsluitend richten op de aanvragers zelf;

 • 3.

  Initiatieven met levende dieren.

 

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • 1.

  De aanvraag wordt vooraf door middel van het online ingevulde aanvraagformulier ingediend met e-Herkenning via www.utrecht.nl/subsidie.

 • 2.

  De aanvraag moet voldoen aan de richtlijnen en verplichtingen van de geldende Algemene Subsidieverordening.

 • 3.

  Het aanvraagformulier gaat in ieder geval vergezeld met de volgende documenten:

 • a.

  Een beschrijving van het initiatief. In deze beschrijving worden de navolgende gegevens puntsgewijs vermeld:

 • i.

  Projectnaam;

 • ii.

  Korte omschrijving van het initiatief;

 • iii.

  Wanneer het initiatief plaats vindt;

 • iv.

  Hoe vaak het initiatief plaats vindt;

 • v.

  Waar het initiatief plaats vindt;

 • vi.

  Voor wie het initiatief is (welke bezoekers/doelgroepen);

 • vii.

  Hoeveel mensen bereikt worden met het initiatief (eventueel uitgesplitst naar online en offline);

 • viii.

  Hoe het initiatief bijdraagt aan de viering van Utrecht 900 jaar;

 • ix.

  Hoe het initiatief breed toegankelijk is;

 • x.

  Hoe het initiatief rekening houdt met duurzaamheid;

 • xi.

  Hoe het initiatief bijdraagt aan de lokale economie.

 • b.

  Een begroting en dekkingsplan.

 • c.

  Een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, met daarop de SBI-code.

 • 4.

  Een aanvrager die een SBI-code heeft die niet in artikel 3, lid 2 van deze nadere regel staat, stuurt tevens een onderbouwing mee waaruit blijkt:

 • a.

  De aanvrager wel werkzaamheden verricht in een in artikel 3, lid 2 genoemde sectoren en onder de doelstelling van deze regeling valt.

 • b.

  De aanvrager in de evenementensector opereert en door de coronamaatregelen is getroffen.

 • c.

  De aanvrager als tatoeëerder of sekswerker opereert en door de coronamaatregelen is getroffen.

 • 5.

  Een aanvrager die voor het eerst subsidie aanvraagt bij gemeente Utrecht stuurt tevens mee:

 • a.

  Een kopie bankafschrift of foto bankpas waarop duidelijk het IBAN en de naam van de aanvrager vermeld staan;

 • b.

  Indien van toepassing: de statuten.

 

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

 • 1.

  De aanvragen kunnen tot 11 november 2022 worden ingediend met e-Herkenning via www.utrecht.nl/subsidie.

 • 2.

  De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag.

 

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

Per aanvraag/aanvrager wordt maximaal € 10.000,00 subsidie verleend. Voor aanvragen van collectieven is het maximale subsidiebedrag € 20.000,00. Het maximale subsidiebedrag staat, bij beoordeling van de aanvraag, in redelijke verhouding tot het initiatief en het bereik (van doelgroepen).

 

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

Bij de beoordeling van de initiatiefaanvragen gelden de volgende criteria:

 • a.

  Het initiatief draagt bij aan de 900ste verjaardag van de stad Utrecht met het thema ‘Stad zonder Muren’ (open, inspirerend, betrokken, gastvrij en verbonden met elkaar);

 • b.

  Het initiatief is breed toegankelijk;

 • c.

  Het initiatief vindt plaats in de gemeente Utrecht, of heeft betrekking op de gemeente Utrecht;

 • d.

  De kosten staan in redelijke verhouding tot het initiatief en het bereik (van doelgroepen).

 • e.

  Er wordt rekening gehouden met duurzaamheid;

 • f.

  Het initiatief draagt bij aan de lokale economie (extra uitgaven in stad en regio).

 

Artikel 10 Besluitvorming

 • 1.

  De aanvragen worden in behandeling genomen op basis van binnenkomst van de volledige aanvraag en binnen 13 weken besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht over de aanvraag.

 • 2.

  De subsidie wordt verleend en direct vastgesteld. Dit wil zeggen, dat in principe geen verantwoording achteraf plaatsvindt. Wel kan de gemeente achteraf steekproefsgewijs een financiële en inhoudelijke controle uitvoeren op alle relevante bewijsstukken. In de verleningsbeschikking wordt hiervoor de uiterste termijn aangegeven.

 

Artikel 11 Verplichtingen aan subsidieverlening

 • 1.

  De aanvrager is verantwoordelijk voor de communicatie van de eigen activiteit. De eigen activiteit wordt ‘gelabeld’ met het logo van Utrecht 900 jaar in de eigen communicatie. Er wordt een toolbox (met o.a. kernboodschap, logo’s, banners, posters) ter beschikking gesteld. De activiteit krijgt een vermelding in de agenda van Utrecht 900 jaar en wordt opgenomen in de communicatiekanalen van Utrecht 900 jaar.

 • 2.

  De initiatiefnemer zorgt voor de vergunningen die nodig zijn voor het uitvoeren van het initiatief.

 •  

Artikel 12 Evaluatie

Deze Nadere Regel wordt geëvalueerd bij de Programmaverantwoording 2022.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking op 2 mei 2022 en eindigt op 31 januari 2023.

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie Ondernemersinitiatieven Utrecht 900 jaar gemeente Utrecht.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 12 april 2022

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen

Naar boven