Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer 2022

Z 2 1 - 090298

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van 13 december 2021 van de afdeling Sociale Voorzieningen;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalsmeer 2017;

besluiten vast te stellen het

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer 2022

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  De begrippen in dit Financieel besluit worden gebruikt in dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalsmeer 2017 en de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer.

 • 2.

  De regels voor de bijdrage in de kosten zijn mede gebaseerd op het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

Artikel 2 Financiële tegemoetkomingen

 • 1.

  De bedragen van de financiële tegemoetkomingen worden bepaald op basis van maatwerk, met onderstaande maximumbedragen (per 1 januari 2022):

Voorziening

Financiële tegemoetkoming

Sportvoorziening

€ 4.030,94 per 3 jaar

Vergoedingen

 

Verhuiskostenvergoeding

€ 3.297,54 eenmalig

Vervoerskostenvergoeding taxi

€ 4.327,15 per jaar

Vervoerskostenvergoeding rolstoeltaxi

€ 5.286,95 per jaar

Gebruik eigen auto

€ 1.065,16 per jaar

Gebruik bruikleenauto (leaseconstructie)

€ 288,48 per jaar

 • 2.

  Bovenstaande tarieven worden jaarlijks, met ingang van 1 januari, geïndexeerd met de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 3 Hoogte Pgb tarief Hulp bij het huishouden

 • 1.

  De Pgb’s voor Hulp bij het huishouden worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2.

  De uurtarieven Pgb voor Hulp bij het huishouden bedragen per 1 januari 2022 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

Voorziening

Professional

Particulier

Hulp bij het huishouden

€ 25,88

€ 22,84

Hulp bij het huishouden plus

€ 27,54

€ 24,30

 • 1.

  Alle tarieven voor hulp bij het huishouden van vóór en na 1 januari 2021 worden met ingang van 1 januari 2022 geïndexeerd. Voor de jaarmutatie 2022 is de OVA index gebruikt zoals door het ministerie van VWS wordt vastgesteld in het voorjaar van 2021 en door het CPB gepubliceerde is in het Centraal Economisch Plan (CEP).

Artikel 4 Hoogte tarieven Pgb individuele begeleiding

 • 1.

  De Pgb’s voor individuele begeleiding worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2.

  De uurtarieven Pgb voor individuele begeleiding bedragen vanaf 1 januari 2022 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

Pgb-tarief

Individuele begeleiding Licht

Individuele begeleiding Midden

Individuele begeleiding Zwaar

Professional

€ 43,86

€ 58,45

€ 63,40

Particulier

€ 38,70

€ 51,57

€ 55,94

 • 3.

  Alle tarieven voor individuele begeleiding van vóór en na 1 januari 2021 worden met ingang van 1 januari 2022 geïndexeerd. Voor de jaarmutatie 2022 is de OVA index gebruikt zoals door het ministerie van VWS wordt vastgesteld in het voorjaar van 2021 en door het CPB gepubliceerde is in het Centraal Economisch Plan (CEP).

Artikel 5 Hoogte tarieven Pgb dagstructurering (dagopvang)

 • 1.

  De Pgb’s voor dagstructurering worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2.

  De tarieven Pgb voor dagstructurering per 4 uur (dagdeel) bedragen vanaf 1 januari 2022 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde tarief per 4 uur (dagdeel) zorg in natura):

Pgb-tarief

Dagstructurering Licht

Dagstructurering Midden

Dagstructurering Zwaar

Professional

€ 34,45

€ 43,01

€ 50,08

Particulier

€ 30,40

€ 37,95

€ 44,19

 • 3.

  Alle tarieven voor dagstructurering van vóór en na 1 januari 2021 worden met ingang van 1 januari 2022 geïndexeerd. Voor de jaarmutatie 2022 is de OVA index gebruikt zoals door het ministerie van VWS wordt vastgesteld in het voorjaar van 2021 en door het CPB gepubliceerde is in het Centraal Economisch Plan (CEP).

Artikel 6 Hoogte tarieven Pgb vervoer dagstructurering

 • 1.

  De Pgb’s voor vervoer worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2.

  De vervoerstarieven Pgb zijn het gemiddelde tarief zorg in natura per etmaal en bedragen per 1 januari 2022:

 

Met rolstoel

Zonder rolstoel

Pgb-tarief

€ 24,13

€ 10,14

 • 3.

  Alle tarieven voor vervoer van vóór en na 1 januari 2021 worden met ingang van 1 januari 2022 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gehanteerd.

Artikel 7 Hoogte uurtarieven Pgb Respijtzorg

 • 1.

  De Pgb’s voor respijtzorg worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2.

  De uurtarieven Pgb voor respijtzorg bedragen per 1 januari 2022 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

 

PGB-tarief

Professional

Particulier

 

Respijtzorg met opname

€ 101,--

€ 89,12

Per etmaal

Respijtzorg met opname spoed

€ 154,73

€ 136,53

Per etmaal

Respijtzorg thuis licht

€ 15,81

€ 13,95

Per uur

Respijtzorg thuis zwaar

€ 32,64

€ 28,80

Per uur

 • 3.

  Alle tarieven voor respijtzorg van vóór en na 1 januari 2021 worden met ingang van 1 januari 2022 geïndexeerd. Voor de jaarmutatie 2022 is de OVA index gebruikt zoals door het ministerie van VWS wordt vastgesteld in het voorjaar van 2021 en door het CPB gepubliceerde is in het Centraal Economisch Plan (CEP).

Artikel 8 Hoogte tarieven Pgb persoonlijke verzorging

 • 1.

  De Pgb’s voor persoonlijke verzorging worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2.

  Het uurtarief voor het Pgb voor persoonlijke verzorging bedraagt per 1 januari 2022 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

Pgb-tarief

Persoonlijke verzorging Licht

Persoonlijke verzorging Midden

Persoonlijke verzorging Zwaar

Professional

€ 29,07

€ 30,35

€ 30,35

Particulier

€ 25,65

€ 26,78

€ 26,78

Alle tarieven voor persoonlijke verzorging van vóór en na 1 januari 2021 worden met ingang van 1 januari 2022 geïndexeerd. Voor de jaarmutatie 2022 is de OVA index gebruikt zoals door het ministerie van VWS wordt vastgesteld in het voorjaar van 2021 en door het CPB gepubliceerde is in het Centraal Economisch Plan (CEP).

Artikel 9 Hoogte tarieven Pgb ondersteuning/begeleiding voor vroegdoven

 • 1.

  De Pgb’s voor ondersteuning/begeleiding vroegdoven worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2.

  De uurtarieven Pgb voor vroegdoven bedragen per 1 januari 2022 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

Voorziening

Professional

Particulier

Toeleiding

€ 97,92

€ 86,40

Verlengde toeleiding

€ 81,60

€ 72,00

Consultatie

€ 97,92

€ 86,40

Dovenmaatschappelijk werk

€ 84,15

€ 74,25

Gespecialiseerde begeleiding zintuigelijk gehandicapten

€ 84,15

€ 74,25

Revaliderende begeleiding zintuigelijk gehandicapten

€ 79,05

€ 69,75

Dagactiviteit zintuiglijke gehandicapten

€ 39,79

Per dagdeel

€ 35,11

Per dagdeel

 • 3.

  Bovenstaande tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van de landelijk afgesproken tarieven.

Artikel 10 Hoogte tarieven Pgb ondersteuning/begeleiding voor doofblinden

 • 1.

  De Pgb’s voor ondersteuning/begeleiding doofblinden worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2.

  De uurtarieven Pgb voor doofblinden bedragen per 1 januari 2022 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

Voorziening

Professional

Particulier

Toeleiding

€ 97,92

€ 86,40

Verlengde toeleiding

€ 86,19

€ 76,05

Consultatie doofblindheid

€ 97,92

€ 86,40

Dovenmaatschappelijk werk

€ 89,76

€ 79,20

Gespecialiseerde begeleiding doofblinden

€ 88,74

€ 78,30

Begeleidersvoorziening doofblinden

€ 44,88

€ 39,60

Dagactiviteit zintuiglijke gehandicapten

€ 43,66

per dagdeel

€ 38,52

per dagdeel

 • 3.

  Bovenstaande tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van de landelijk afgesproken tarieven.

Artikel 11 Hoogte tarieven Pgb ondersteuning/begeleiding voor visueel gehandicapten

 • 1.

  De Pgb’s voor ondersteuning/begeleiding visueel gehandicapten worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2.

  De uurtarieven Pgb voor visueel gehandicapten bedragen per 1 januari 2022 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

Voorziening

Professional

Particulier

Gespecialiseerde ondersteuning/begeleiding visueel

€ 94,35

€ 83,25

 • 3.

  Bovenstaande tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van de landelijk afgesproken tarieven.

Artikel 12 Tarieven Wmo-vervoer

 • 1.

  De tarieven voor het Wmo-vervoer bedragen per 1 januari 2022:

 

Wmo tarief

Medereiziger

Medisch begeleider en kinderen tot 4 jaar

Opstaptarief

€ 0,67

€ 1,01

gratis

Tarief per km binnen vervoersgebied

€ 0,118

€ 0,179

gratis

Tarief per km buiten vervoersgebied

€1,50

€ 1,50

Gratis

 • 2.

  Bovenstaande tarieven worden jaarlijks, met ingang van 1 januari, vastgesteld conform de tarieven van de vervoersregio Amsterdam in de concessiegebieden Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek en Waterland.

Artikel 13 Berekening eigen bijdrage

 • 1.

  De bijdrage, bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 dan wel het totaal van de bijdragen, is gelijk aan de kostprijs, tot ten hoogste € 19 per maand. Deze bijdrage geldt voor de cliënt of de gehuwde cliënten tezamen. Gehuwden die niet allebei de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt zijn geen eigen bijdrage verschuldigd;

 • 2.

  Voor hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, dagstructurering (dagbesteding groep) en persoonlijke verzorging, is een eigen bijdrage van toepassing zolang er gebruik van wordt gemaakt.

 • 3.

  Voor vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen die in bruikleen verstrekt worden, wordt een eigen bijdrage opgelegd zolang er gebruik van wordt gemaakt.

 • 4.

  Indien de vervoersvoorziening of woonvoorziening in eigendom wordt verstrekt wordt een eigen bijdrage opgelegd van maximaal 7 jaar waarbij de eigen bijdrage nooit hoger is dan de kostprijs van de voorziening.

 • 5.

  Voorzieningen die door het college in de vorm van een Pgb worden toegekend blijven eigendom van het college en worden in bruikleen toegekend.

Artikel 14 Wijzigingen

Het college kan jaarlijks per 1 januari de in het kader van dit financieel besluit geldende bedragen wijzigen conform de ontwikkelingen van het prijsindexcijfer volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 15 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit financieel besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking en heeft een terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer 2022.

 • 3.

  Met ingang van 1 januari 2022 wordt het Financieel besluit wet maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer 2021 ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 december 2021.

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

Naar boven