Verkeersbesluit behorende bij evenementenvergunning EV 20220027/Z.695052

 

Verkeersmaatregelen in verband met het organiseren van Brinkfest op woensdag 27 april 2022 (Koningsdag) de locatie De Brink (plein) te Oudemirdum

Kenmerk: EV 20220027/Z.695052

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van V.O.F. Bandstra-Duijf te Oudemirdum binnengekomen op 5 maart 2022 om ten behoeve van het organiseren van Brinkfest op woensdag 27 april 2022 (Koningsdag) enkele wegen en een parkeerterrein in het centrum van Oudemirdum af te mogen sluiten;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

overwegende dat:

 

 • -

  Een tent met muziekpodium, bar en enkele tenten worden geplaatst in de dorpskern;

 • -

  een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

 • -

  het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen;

 • -

  deze wegen binnen de bebouwde kom van Oudemirdum liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

 • -

  overleg met de politie heeft plaatsgevonden.

besluiten:

tussen 26 april 2022 09:00 uur tot en met 28 april 2022 13:00 uur de volgende (gedeelten van) straten/parkeerterrein door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten

 

 • -

  De Brink;

 • -

  Parkeerterrein bij MFC It Klif

   

   

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener

 • 2.

  de dagtekening

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • 4.

  de gronden van het bezwaar

  Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

  Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.

   

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven