Verkeersbesluitbehorende bij evenementenvergunning EV 20220039/Z.697254

 

Verkeersmaatregelen in verband met het organiseren van Koningsdag met bands voor de cafés op woensdag 27 april 2022 en een vrijmarkt aan de Van Swinderenstraat en de Raadhuisstraat, tussen de bomen in het centrum van Balk

Kenmerk: EV 20220039/Z.697254

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;gelet op het verzoek van Café "De Witte Zwaan"/'t Swaentje te Balk binnengekomen op 11 maart 2022 om ten behoeve van het organiseren van Koningsdag met bands voor de cafés op woensdag 27 april 2022 en een vrijmarkt aan de Van Swinderenstraat en de Raadhuisstraat, tussen de bomen enkele wegen in het centrum van Balk af te mogen sluiten;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

overwegende dat:

• een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

• het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen;

• deze wegen binnen de bebouwde kom van Balk liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

• overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

besluiten:

tussen 27 april 2022 7:00 uur tot en met 27 april 2022 00:00 uur de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten

• Raadhuisstraat;•

Van Swinderenstraat en;•

Meerweg ter hoogte van huisnr. 2 t/m 10

 

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

• de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.

 

Naar boven