Verkeersbesluit: Tijdelijke uitbreiding parkeerverbodzone Stadshart aan de noordzijde Ziekenhuisweg ten behoeve van Koningsdag.

Registratienummer: 220034920

Het college van burgemeester en wethouders is, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994, het bevoegd gezag voor het nemen van dit verkeersbesluit

en dat deze bevoegdheid op grond van de Algemene mandaatregeling Lelystad 2019 is gemandateerd aan de verkeerskundig medewerker.

Gelet op:

De voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BAWB) en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Overwegende dat:

 • ten behoeve van de vrijmarkt Koningsdag het wenselijk is dat aan de noordzijde van de Ziekenhuisweg de parkeerverbodzone Stadshart tijdelijk wordt uitgebreid;

 • het gebied van de vrijmarkt in het Stadshart is tot en met de Muntstraat;

 • het onwenselijk is de vrijmarkt plaatsvindt aan de Ziekenhuisweg;

 • het grote aanbod van lang parkerende voertuigen tot ongewenste situaties leidt, waardoor de doorstroming van het verkeer wordt belemmerd en in de algemene zin afbreuk wordt gedaan aan de veilige afwikkeling van het verkeer ter plaatse;

 • Koningsdag met bijbehorende verkeersmaatregelen een jaarlijks terugkerend evenement is dat plaatsvindt op dezelfde datum en tijdstippen;

 • dat het in het belang van de veiligheid van het verkeer en de vrijheid op de weg noodzakelijk en wenselijk is om ook parkeren aan noordzijde van de Ziekenhuisweg tijdelijk te verbieden;

 • dat de betreffende weg in beheer is bij de gemeente Lelystad;

 • dat op grond van artikel 24 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd met de korpschef van het landelijk politiekorps, in deze vertegenwoordigd door zijn gemachtigde de verkeersspecialist Politie Midden-Nederland.

 • de betreffende weg in beheer is bij de gemeente Lelystad;

 • op grond van artikel 24 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd met de korpschef van het landelijk politiekorps, in deze vertegenwoordigd door zijn gemachtigde de verkeersspecialist Politie Midden-Nederland. Er is een positief schriftelijk advies van de korpschef ontvangen over de verkeersmaatregel, registratienummer; 220036158

 

Besluit

1. Aanduiding uitbreiding tijdelijke parkeerverbodzone noordzijde van de Ziekenhuisweg. Door plaatsing van twee borden volgens model E1 ZH (herhaling zone parkeerverbod) en E1 ZE (einde zone parkeerverbod) en onderbord OB210 van 26 april 12.00 tot 28 april 00.00 uur van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 

2. Het evenement Koningsdag met bijbehorende verkeersmaatregelen vast te stellen voor de komende vijf jaren, voor de periode van 2022 tot en met 2026.

 

Eén en ander aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, registratienummer 220035685

Lelystad, 11 april 2022

het college van de gemeente Lelystad,

namens deze,

beleidsadviseur verkeer en vervoer,

 

D. Everwijn 

Openbaarmaking en ter visie legging

Openbare bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door publicatie in het Gemeenteblad op https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt en in de Flevopost, verspreidingsgebied Lelystad.

Het besluit ligt er inzage vanaf 14 april 2022, gedurende zes weken bij de Stadswinkel in het Stadhuis, Stadhuisplein 2. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Vragen over dit besluit

Wij nodigen u uit eerst telefonisch contact op te nemen met een verkeerskundige van het team Ruimte als dit besluit onduidelijk is of vragen oproept. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. We nemen dan samen met u ons besluit nogmaals door. U kunt na deze nadere toelichting alsnog een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met ons besluit.

Bezwaar maken

U kunt tegen het besluit bezwaar maken binnen een termijn van zes weken. Deze termijn begint op de dag nadat dit besluit is gepubliceerd. U moet het bezwaarschrift tijdig indienen. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen.

U richt uw bezwaarschrift aan het college van de Gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

 

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • uw handtekening(en);

 • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van de brief vermelden of een kopie meesturen);

 • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.

Daarnaast willen wij graag de volgende gegevens van u ontvangen:

- uw telefoonnummer;

- uw e-mailadres.

Als iemand anders namens u het bezwaarschrift indient, moet u een machtiging afgeven.

Het is ook mogelijk om uw bezwaarschrift elektronisch in te dienen. Dat kan alleen via www.lelystad.nl.

U kiest dan voor het Digitaal loket en Mijn loket (burgers). U komt dan op uw Persoonlijke internetpagina bij de gemeente Lelystad. U moet bij het indienen van een bezwaarschrift uw DigiD gebruiken. Meer informatie over bezwaarschriften vindt u ook op www.lelystad.nl.

Ook kunt u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

 

Naar boven